• Ludmiła Kitaszewska

Zamówienia mieszane – sektorowe

Przez zamówienia sektorowe należy rozumieć zamówienia udzielane w celu wykonywania jednego z kluczowych dla gospodarki rodzajów działalności, wymienionych w art. 132 ust. 1 PZP,  takich jak poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, zarządzanie lotniskami i portami, gospodarka wodna, energetyka, transport czy usługi pocztowe. O tym, jakie przepisy powinien stosować zamawiający, gdy przedmiot zamówienia obejmuje co najmniej …
  • Ludmiła Kitaszewska

Zamówienia mieszane, których przedmiot można podzielić

O tym, czym są zamówienia mieszane i jak postępować, gdy ich przedmiot jest niepodzielny (w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych) pisaliśmy w artykule „Zamówienia mieszane, których przedmiot nie może zostać podzielony„. Dziś wskażemy, które przepisy powinien stosować zamawiający, gdy przedmiot zamówienia mieszanego może zostać podzielony. Ustawodawca wyróżnia w tym zakresie dwie sytuacje, …
  • Ludmiła Kitaszewska

Zamówienia mieszane, których przedmiot nie może zostać podzielony

Ustawodawca krajowy wdrażając do polskiego porządku prawnego nowe dyrektywy – klasyczną[1] oraz sektorową[2] w sposób szczegółowy i dość skomplikowany uregulował kwestię udzielania zamówień mieszanych. Czym są zamówienia mieszane? Pod tym pojęciem należy rozumieć takie zamówienia, które obejmują różny rodzaj zamówień (dostawy, usługi czy roboty budowlane) lub podlegają odrębnym reżimom prawnym (zamówienia klasyczne, sektorowe czy w …