Zawiadomienie Prezesa UZP o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki

Zaniechanie zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi (kwoty te odnoszą …