Zamówienia in –house w nowym PZP 2021

Ustawodawca w nowym PZP 2021 doprecyzowuje przesłanki udzielenia zamówienia in-house. Chodzi o zamówienia udzielanie przez tzw. zamawiających publicznych (tj. zamawiających, o których mowa w art. 4 nowego PZP m.in. jednostki sektora finansów publicznych) oraz część zamawiających sektorowych w postaci zamawiających publicznych w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej (art. 5 ust 1. Pkt 1 nowego PZP) – jednostkom kontrolowanym lub kontrolującym.  Kwestię udzielania …
  • Ludmiła Kitaszewska

Obowiązki informacyjne związane z udzielaniem zamówień in-house

Na temat tego, jak zamawiający mogą się przygotować do udzielania zamówień typu in-house (a zatem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 PZP.) Ustawodawca krajowy celowo nie wyłączył z reżimu zamówień publicznych zamówień typu in-house, tak jak ma to miejsce w dyrektywach unijnych, lecz zadecydował, że mogą być one udzielane w …

W jaki sposób zamawiający może się przygotować do korzystania z tzw. zamówień in – house?

Z dniem 1 stycznia 2017 r., weszły w życie przepisy umożliwiające w szerokim zakresie udzielanie tzw. zamówień in-house, co daje szansę wielu zamawiającym na powierzanie realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych kontrolowanym przez siebie jednostkom. Wszystko za sprawą unormowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 PZP, które to przepisy szczegółowo regulują udzielanie tego …