• Ludmiła Kitaszewska

Obowiązki informacyjne związane z udzielaniem zamówień in-house

Na temat tego, jak zamawiający mogą się przygotować do udzielania zamówień typu in-house (a zatem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 PZP.) Ustawodawca krajowy celowo nie wyłączył z reżimu zamówień publicznych zamówień typu in-house, tak jak ma to miejsce w dyrektywach unijnych, lecz zadecydował, że mogą być one udzielane w …

Zawiadomienie Prezesa UZP o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki

Zaniechanie zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi (kwoty te odnoszą …