Udzielanie zamówień publicznych w dobie COVID -19

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-191, które stanowią wskazówki odnośnie dopuszczalnych mechanizmów dokonywania zamówień publicznych w ramach unijnych traktatów w dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.  Komisja wskazuje przede wszystkim na możliwość:  znacznego skrócenia terminów, aby przyspieszyć przebieg postępowań …
  • Ludmiła Kitaszewska

Kiedy kończy się postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego?

Przepisy PZP nie wskazują wprost na moment, który należy uznać, za zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarta w art. 2 pkt 7a PZP definicja samego postępowania o udzielenie zamówienia odnosi się jednie do jego wszczęcia i celu.  W myśl powyższego przepisu postępowaniem o udzielenie zamówienia jest postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia lub przesłania zaproszenia do …