• Ludmiła Kitaszewska

Jak oceniać przesłankę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP w stosunku do spółki zagranicznej?

W jednym z niedawnych wyroków (sygn. akt KIO 2049/18)Izba orzekła, że przesłanki wskazane w treści art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP nie dotyczą tylko postępowań polegających polskiemu prawu upadłościowemu oraz restrukturyzacyjnemu, ale część z nich ma także zastosowanie do wykonawców zagranicznych.
  • Ludmiła Kitaszewska

Naruszenie zasady równego traktowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemów informatycznych

Izba po raz kolejny podkreśliła, że zasada równego traktowania nie oznacza konieczności identycznego traktowania wszystkich wykonawców znajdujących się na rynku lub aspirujących do wejścia na rynek, lecz polega na identycznym traktowaniu takich wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Natomiast opisanie przedmiotu zamówienia na wysokim poziomie, gdy jest to uzasadnione sytuacją zamawiającego, nie …