Zamawiający na podstawie znowelizowanego art. 92 ust. 1 PZP powinien poinformować wykonawców nie tylko o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny oraz łącznej punktacji oferty, lecz także podać uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji.

Dokonując porównania treści przepisu art. 92 ust. 1 PZP w aktualnym brzmieniu do brzmienia sprzed nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. można zauważyć, że intencją ustawodawcy było nałożenie na zamawiającego powinności uzasadniania wszystkich dokonywanych przez niego czynności, w tym również czynności przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom.

Na gruncie art. 92 ust. 1 PZP w poprzednim brzmieniu, zamawiający miał obowiązek uzasadnienia jedynie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia jego oferty. Zobowiązany był również poinformowania o punktacji, jednak bez przedstawiania szczególnego uzasadnienia. Aktualnie poprzez dodanie na końcu przepisu art. 92 ust. 1 PZP sformułowania „podając uzasadnienie faktyczne i prawnezamawiający musi uzasadniać wszystkie wymienione w tym przepisie czynności, w tym uzasadnić przyznaną ofercie punktację.

Wykonawca, na podstawie sporządzonego przez zamawiającego uzasadnienia, powinien mieć możliwość weryfikacji poprawność dokonanej przez niego oceny. Innymi słowy powinien móc prześledzić proces decyzyjny zamawiającego. Obowiązek podania uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert jest zatem wyrazem zasady przejrzystości postępowania, o której mowa w art. 7 ust. 1 PZP.

Niewątpliwie takie uzasadnienie jest informacją istotną dla wykonawcy i wpływa na zakres składanych przez niego środków ochrony prawnej. Obowiązek uzasadniania decyzji zamawiającego w zakresie przyznawanej wykonawcom punktacji będzie miał szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku kryteriów oceny ofert, które mają charakter niemierzalny. Natomiast w przypadku gdy zastosowanie danego kryterium sprowadza się jedynie do zastosowania określonego wzoru matematycznego czy innego równie precyzyjnego sposobu, znaczenie uzasadnienia faktycznego punktacji będzie oczywiście mniejsze.

Brak dokonania stosownego uzasadnienia może być podstawą do złożenia odwołania przez wykonawcę. Tak było w sprawie KIO 1577/17, gdzie zamawiający przewidział jako jedno z kryteriów oceny ofert „innowacyjność projektową”. Przekazując wykonawcy informację na temat przyznanej w ramach tego kryterium punktacji nie dokonał jednak uzasadnienia swojej oceny. Izba uznała, że takie poinformowanie o punktacji nie spełnia wymogów pozwalających je uznać za uzasadnione w rozumieniu art. 92 ust. 1 PZP i nakazała zamawiającemu ponowne dokonanie tej czynności.

drukuj