HOME ⋅ Publikacje

Publikacje

Czy brak zapytań do SIWZ może świadczyć o niedochowaniu przez wykonawcę należytej staranności?

Zasadą jest, że wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający powinien rozstrzygać na korzyść wykonawcy. Jednak w pewnych okolicznościach, brak zadania pytań może świadczyć o niedochowaniu przez wykonawcę należytej staranności – tak orzekła Izba w wyroku z dnia z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt KIO 346/18.

Wykonawca musi upewnić się czy składa prawdziwe oświadczenia

Wzorzec należytej staranności nakłada na wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego konieczność upewnienia się czy deklarowany przez niego w dokumentach i oświadczeniach stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Do takiego wniosku doszła Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1983/18.

Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe

Sprawozdanie finansowe albo jego część, stanowią jeden z dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wymóg ten dotyczy wykonawców, dla których sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania. Przy czym zasadą jest, że sprawozdanie składa się za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Ostrożnie z ponownym wzywaniem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Z kolei zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty takiego wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub wprawdzie udzielił, ale ich ocena wraz ze złożonymi dowodami potwierdza fakt, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt.

Czy podprogowe zamówienia społeczne podlegają kontroli KIO?

Nadal nie ma jednolitości w orzeczeniach KIO dotyczących możliwości złożenia odwołania w postępowaniach podprogowych na usługi społeczne. Problem ten poruszaliśmy już na łamach bloga. Wskazywaliśmy wówczas na ważne orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygn. akt IX Ca 807/17), który wbrew stanowisku prezentowanemu przez UZP, orzekł, że w postępowaniach podprogowych na usługi społeczne przysługuje odwołanie (jednak …

Zmiana warunków postępowania

Zamówienie z wolnej ręki stanowi tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela go po negocjacjach przeprowadzonych tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu jest to tryb o charakterze szczególnym, którego stosowanie ustawodawca dopuszcza jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach. Przypadki te określone zostały w treści art. 67 PZP. Dopuszczalność skorzystania w danym stanie faktycznym z trybu …

Błąd zamawiającego nie zawsze uzasadnia unieważnienie postępowania

Zamawiający nie mogą nadużywać przepisów dotyczących unieważnienia postępowania. Z tego względu, aby umożliwić wykonawcom kontrolę działań zamawiającego, niezbędne jest każdorazowe podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego takiej czynności, zgodnie z treścią art. 93 ust. 3 PZP. W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO, Izba analizowała, czy zamawiający zasadnie unieważnił postępowanie w oparciu o art. 93 …

Co musi się znaleźć w treści gwarancji wadialnej?

Okoliczności umożliwiające zamawiającemu zatrzymanie wadium, zostały enumeratywnie określone w art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 PZP i obejmują takie zdarzenia jak choćby odmowa zawarcia umowy przez wykonawcę, niewniesienie zabezpieczenia czy zawinione niezłożenie dokumentów w postępowaniu. Konsekwencją braku wniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium jest odrzucenie oferty wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 …

Co zrobić, gdy zamawiający dokonuje czynności niezgodnie z żądaniem uznanego poprzednio odwołania?

Zamawiający może uznać zarzuty odwołania w części lub w całości. Skutkiem takiego uznania jest umorzenie postępowania przez Izbę (odpowiednio w części lub w całości). Izba umorzy postępowanie wyłącznie jeżeli po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden z wykonawców lub wprawdzie przystąpił, ale nie wniósł sprzeciwu wobec uznania odwołania. W takiej sytuacji nie dochodzi do merytorycznego rozpoznania …