HOME ⋅ Publikacje

Publikacje

Czy zamawiający będzie musiał proporcjonalnie kształtować wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia?

Autorzy Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, o której pisaliśmy w poprzednich wpisach wyraźnie akcentują konieczność zmiany sposobu kształtowania umów przez zamawiających. Wskazano bowiem, że formułowanie wzorców umownych w sposób jednostronny i nieproporcjonalny wywiera negatywny wpływ na wydatkowanie środków publicznych. Wykonawcy składają mniej ofert, a także kalkulują wysokość kar oraz innych ryzyk, którymi zostali obciążeni, w cenie ofertowej, co powoduje jej wzrost. …

Jak prawidłowo ustalić część zamówienia, którą powinien zrealizować podmiot udostępniający zasoby wykonawcy?

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zasobach podmiotu trzeciego, dotyczących zarówno zdolności technicznych i zawodowych jak i sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Ustawodawca krajowy, w ślad za prawodawcą unijnym, wprowadził wymóg, aby w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, …

Wykluczenie wykonawcy – decyzja dot. ochrony środowiska

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia jest przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP przesłanka dotycząca wydania wobec wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej naruszenie przez niego m.in. obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. Zamawiający może zastosować tę przesłankę, jeżeli rzeczoną decyzją administracyjną o charakterze ostatecznym wymierzono wykonawcy karę pieniężną nie niższą niż 3000 …

Wykluczenie wykonawcy – decyzja dot. ochrony środowiska

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia jest przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP przesłanka dotycząca wydania wobec wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej naruszenie przez niego m.in. obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. Zamawiający może zastosować tę przesłankę, jeżeli rzeczoną decyzją administracyjną o charakterze ostatecznym wymierzono wykonawcy karę pieniężną nie niższą niż 3000 …

Wstępne konsultacje rynkowe zamiast dialogu technicznego?

Na początku czerwca Urząd Zamówień Publicznych opublikował efekt prac zespołu  swoich przedstawicieli oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w postaci Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych (z dokumentem tym można zapoznać się tutaj). Koncepcja zakłada wprowadzenie usprawnień i nowych rozwiązań w obszarze zamówień publicznych i ma być poddana konsultacjom z uwzględnieniem zainteresowanych środowisk. Jednym z postulatów jest …

Jakie dokumenty dotyczące braku przesłanek wykluczenia powinien złożyć wykonawca – podmiot zbiorowy, jeżeli w kraju jego siedziby nie funkcjonuje odpowiednik rejestru karnego?

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia, wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Definicję podmiotu zbiorowego zawiera art. 2 ww. ustawy. …

Czy można utajnić dane osób ujawnione na portalach branżowych typu LinkedIn?

W jednym z niedawnych wpisów poruszyliśmy zagadnienie dotyczące możliwości utajnienia przez wykonawcę danych zawartych w wykazie osób (zarówno w całości jak i części). Wskazywaliśmy wówczas, że możliwość zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w wykazie zależy między innymi od posiadania przez osoby tam wskazane unikalnego doświadczenia, kwalifikacji oraz od specyfiki danej branży. Aby dane informacje …

Co to znaczy, że dokumenty mają być aktualne na dzień ich złożenia?

Mimo, że już sporo czasu upłynęło od czerwcowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych, niektórzy zamawiający wciąż popełniają błędy w zakresie oceny poprawności złożonych przez wykonawcę dokumentów. Problematyczne zdaje się być nadal pojęcie dokumentów „aktualnych na dzień złożenia”, o jakich mowa w art. 26 ust. 1 PZP oraz sposób składania dokumentów na wezwanie zamawiającego w trybie art. …

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

7 czerwca 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”, „Ustawa nowelizująca”). Celem nowelizacji jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) („ustawa OZE”) z przepisami …

Jak wykazać należyte wykonanie usług lub dostaw, gdy nie można uzyskać referencji?

Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej zobowiązany jest do załączenia dowodów określających należyte wykonanie referencyjnych robót, usług czy dostaw. Rodzaje tych dowodów precyzuje Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: Rozporządzenie). W przypadku …