HOME ⋅ Publikacje

Publikacje

Czy wykonawca może kwestionować sposób określenia terminu przez zamawiającego przed KIO?

Termin wykonania zamówienia, obok opisu przedmiotu zamówienia, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na krąg wykonawców potencjalnie zainteresowanych jego uzyskaniem. Pośrednio wpływa on także na poziom oferowanych przez nich cen. Zamawiający jest zobligowany do wskazania  terminu wykonania zamówienia już w SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP. Przy czym termin może być …

Koszty dojazdu na rozprawę przed KIO tylko na podstawie rachunku

Dziś chcielibyśmy napisać parę słów o kosztach dojazdu na rozprawę (posiedzenie) przed Izbą i ich dokumentowaniu. Szczegółowo kwestię kosztów w postępowaniu odwoławczym regulują przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2018.972 t.j. z dnia 2018.05.22), …

Czy cena podana słownie jest nadrzędna wobec ceny podanej cyfrowo?

Niejednokrotnie się zdarza, że wykonawca wypełniając formularz ofertowy popełnia błąd w zapisie słownym lub liczbowym ceny. Na pytanie, który sposób podania ceny jest wówczas wiążący, można odpowiedzieć – to zależy. Ustawodawca nie rozstrzyga bowiem zagadnienia czy słowny zapis jest nadrzędny wobec cyfrowego. W niektórych sytuacjach trzeba przyjąć, że doszło do oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, …

Czy zamawiający może wskazać w SIWZ kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

Zasadą jest, że bezpośrednio przed otwarciem  ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podana przez zamawiającego kwota stanowi istotną informację dla wykonawców i jest swego rodzaju zabezpieczeniem przed nieuprawnionym unieważnieniem postępowania. Uzyskując wiedzę na temat dokładnej wartości, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wykonawcy są również w stanie ocenić, czy zaproponowana przez nich cena …

Kiedy zmiana warunków zamówienia jest istotna?

Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. To właśnie z nich powinien w pierwszej kolejności korzystać zamawiający. Dopiero jeżeli występują przesłanki umożliwiające zastosowanie trybów ograniczających konkurencję, takich jak np. negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia czy trybów wyłączających konkurencję jak tryb z wolnej ręki, zamawiający jest uprawniony z nich skorzystać. Wyjątkowość powyższych …

Czy brak precyzji wykonawcy może być uznany za wprowadzenie zamawiającego w błąd?

Zamawiający prowadził postępowanie w przedmiocie zaprojektowania i wykonania obwodnicy. W ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert punktował doświadczenie personelu wykonawcy, obejmującego m.in. osobę wytypowaną na stanowisko kierownika budowy lub kierownika robót. Zamawiający wymagał przy tym, aby osoba wskazana przez wykonawcę legitymowała się doświadczeniem dotyczącym realizacji budowy lub przebudowy lub nadzoru nad budową/przebudową dróg lub ulic, o …

Umowa konsorcjum a zakazane porozumienia

W jednym z poprzednich wpisów na blogu poruszaliśmy problem kwalifikowania umowy konsorcjum jako niedozwolonego porozumienia (więcej tutaj – „Czy zawarcie umowy konsorcjum może być uznane za zmowę przetargową”). Wówczas wskazywaliśmy, że zamawiający w okolicznościach danej sprawy powinien dokonać oceny, czy zawarcie przez wykonawców umowy konsorcjum nosi cechy czynu nieuczciwej konkurencji. Jedną ze wskazówek może być …

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Wielokrotnie na łamach bloga poruszaliśmy problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz możliwości zastrzegania określonych informacji w toku procedury przetargowej jako niepodlegających ujawnieniu. Punktem wyjścia dla tego typu analiz jest art. 8 ust. 3 PZP, który przewiduje zakaz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca w określonym terminie zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż …

Wykluczenie z uwagi na zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Jedynie przedsiębiorcy, którzy jako rzetelni partnerzy biznesowi dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym, mają możliwość konkurowania o uzyskanie zamówień publicznych. Temu celowi służą przesłanki wykluczenia z postępowania, umożliwiając instytucji zamawiającej z jednej strony wybór wykonawcy, dającego rękojmię prawidłowej jego realizacji oraz z drugiej eliminację wykonawców, którzy w przeszłości okazali się nierzetelni. Przesłanki wykluczenia, …

Czy kluczowe części zamówienia mogą stanowić cały jego przedmiot?

Jak już kilkukrotnie pisaliśmy na łamach bloga, zasadą w prawie zamówień publicznych jest dopuszczalność podwykonawstwa, a jego ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 36a ust. 2 PZP zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę, po pierwsze – kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, po drugie – …