HOME ⋅ Publikacje

Publikacje

Czy podprogowe zamówienia społeczne podlegają kontroli KIO?

Nadal nie ma jednolitości w orzeczeniach KIO dotyczących możliwości złożenia odwołania w postępowaniach podprogowych na usługi społeczne. Problem ten poruszaliśmy już na łamach bloga. Wskazywaliśmy wówczas na ważne orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygn. akt IX Ca 807/17), który wbrew stanowisku prezentowanemu przez UZP, orzekł, że w postępowaniach podprogowych na usługi społeczne przysługuje odwołanie (jednak …

Zmiana warunków postępowania

Zamówienie z wolnej ręki stanowi tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela go po negocjacjach przeprowadzonych tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu jest to tryb o charakterze szczególnym, którego stosowanie ustawodawca dopuszcza jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach. Przypadki te określone zostały w treści art. 67 PZP. Dopuszczalność skorzystania w danym stanie faktycznym z trybu …

Błąd zamawiającego nie zawsze uzasadnia unieważnienie postępowania

Zamawiający nie mogą nadużywać przepisów dotyczących unieważnienia postępowania. Z tego względu, aby umożliwić wykonawcom kontrolę działań zamawiającego, niezbędne jest każdorazowe podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego takiej czynności, zgodnie z treścią art. 93 ust. 3 PZP. W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO, Izba analizowała, czy zamawiający zasadnie unieważnił postępowanie w oparciu o art. 93 …

Co musi się znaleźć w treści gwarancji wadialnej?

Okoliczności umożliwiające zamawiającemu zatrzymanie wadium, zostały enumeratywnie określone w art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 PZP i obejmują takie zdarzenia jak choćby odmowa zawarcia umowy przez wykonawcę, niewniesienie zabezpieczenia czy zawinione niezłożenie dokumentów w postępowaniu. Konsekwencją braku wniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium jest odrzucenie oferty wykonawcy w oparciu o art. 89 ust. 1 …

Co zrobić, gdy zamawiający dokonuje czynności niezgodnie z żądaniem uznanego poprzednio odwołania?

Zamawiający może uznać zarzuty odwołania w części lub w całości. Skutkiem takiego uznania jest umorzenie postępowania przez Izbę (odpowiednio w części lub w całości). Izba umorzy postępowanie wyłącznie jeżeli po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden z wykonawców lub wprawdzie przystąpił, ale nie wniósł sprzeciwu wobec uznania odwołania. W takiej sytuacji nie dochodzi do merytorycznego rozpoznania …

Brak podpisu pod formularzem ofertowym nie zawsze dyskwalifikuje ofertę

W efekcie elektronizacji, od dnia 18 października 2018 r. we wszystkich postępowaniach powyżej progów unijnych oferty należy składać w formie elektronicznej. Natomiast w postępowaniach poniżej tych progów elektronizacja została przesunięta na dzień 1 stycznia 2020 r., a zatem oferty składane będą w dotychczasowej, pisemnej formie. Zgodnie z treścią art. 78 § 1 KC, do zachowania …

Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych

W dniu 19 listopada Prezydent podpisał ustawę z dnia  9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ta wdraża do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE[1], która ma na celu zminimalizowanie barier dla handlu transgranicznego, wynikających z obowiązywania w krajach …

Dokument elektroniczny czy elektroniczna kopia dokumentu?

W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, od dnia 18 października 2018 r. obowiązuje tzw. pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia. Powyższe skutkuje tym, że wykonawcy są zobowiązani, pod rygorem nieważności, składać w postaci elektronicznej i dodatkowo opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty i oświadczenia wymienione w art. 10a ust. 5 PZP. Wymóg …

Umowa zlecenie a dysponowanie bezpośrednie

Poprawne zakwalifikowanie przez wykonawcę sposobu korzystania z osób oddelegowanych do realizacji zamówienia ma istotne znaczenie w procedurze udzielania zamówienia. W postępowaniach powyżej progów, w treści JEDZ znajdują się odpowiednie sekcje, w których wykonawca jest zobowiązany do podania informacji na temat korzystania z podwykonawstwa oraz korzystania z zasobów podmiotów trzecich. Co ważne, oświadczenie JEDZ będzie musiał …

Czy zamawiający może zobowiązać wykonawcę do spełnienia w jego imieniu obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO?

Pół roku minęło odkąd na polskim rynku zamówieniowym do ochrony danych osobowych osób fizycznych znajdują zastosowanie przepisy RODO[1]. W kilku słowach na temat obowiązków zamawiających w zakresie ochrony danych pisaliśmy we wpisie o RODO a zamówienia publiczne. Wskazywaliśmy wówczas, że zamawiający posiada status administratora danych osobowych pozyskiwanych w toku prowadzonego postępowania. W szczególności dotyczy to …