HOME ⋅ Publikacje

Publikacje

KIO dopuszcza powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji

W jednym z poprzednich wpisów na blogu, poruszaliśmy zagadnienie dopuszczalności powoływania się przez wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach wieloetapowych, na zasoby podmiotu trzeciego w ramach tzw. kryteriów selekcji. W praktyce często się zdarza, że zamawiający punktują w ramach kryteriów selekcji wykonanie większej ilości dostaw, usług czy robót budowlanych, niż te, które są wymagane w …

Zamawiający nie uzna zarzutów odwołania wysyłając oświadczenie faksem

W myśl art. 186 ust. 1 PZP zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Nie jest to wprawdzie obowiązek, lecz najczęściej zamawiający decydują się na złożenie odpowiedzi. W praktyce skorzystanie z tego prawa odbywa się  poprzez złożenie pisma wraz z odpisem dla strony przeciwnej bezpośrednio na …

Liczy się treść wezwania, a nie podana podstawa prawna

Niejednokrotnie się zdarza, że zamawiający, czy to omyłkowo, czy też na skutek nieprawidłowego zastosowania przepisów wadliwie wskazuje podstawę prawną w wezwaniu kierowanym do wykonawcy. Czy takie pominięcie lub błędne podanie podstawy prawnej powoduje, że wezwanie należy uznać za bezskuteczne?  Jakimi argumentami może w takiej sytuacji bronić się wykonawca, który nie zastosował się do treści wezwania?  …

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz jednego z konsorcjantów

Jakiś czas temu na łamach bloga poruszyliśmy temat wadium w postaci gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. konsorcjum). Problem dotyczył tego, czy można uznać za poprawne przestawienie takiej gwarancji wystawionej na rzecz jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia? W tym wpisie wskazywaliśmy, że w wyniku uwzględnienia …

Czy realizację projektu budowlanego we wcześniejszym postępowaniu można uznać za „udział w przygotowaniu postępowania” na sporządzenie projektu wykonawczego?

Fakt, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania, stanowi przesłankę wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, jeżeli spowodowanego tym zakłócenia konkurencji nie można wyeliminować inaczej niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.  Jak rozumieć pojęcie „udziału w przygotowaniu postępowania”? Czy można uznać, że wykonawca, który sporządził projekt budowlany na skutek …

Wyłączenie klauzuli rebus sic stantibus w umowach z zamawiającym

Jakiś czas temu portale branżowe rozpisywały się na temat wyroku KIO, w którym to Izba zakwestionowała dopuszczalność umownego wyłączenia przez zamawiającego tzw. klauzuli rebus sic stantibus, a zatem klauzuli, umożliwiającej sądową modyfikację albo rozwiązanie stosunku zobowiązaniowego łączącego strony, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnej zmiany stosunków. Chodzi mianowicie o wyrok KIO z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. …

CZY FUNDACJA MOŻE UDOSTĘPNIĆ ZASOBY FINANSOWE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU PZP?

Ludmiła Kitaszewska Korzystanie przez wykonawców z potencjału podmiotów trzecich jest częstą praktyką w postępowaniach przetargowych PZP. Podmiotami udostępniającymi swój potencjał są zwykle spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Czy jest natomiast dopuszczalne, aby podmiotem udostępniającym zasoby finansowe był podmiot posiadający formę prawną fundacji? Fundacje mogą być ustanawiane dla realizacji celów społecznie lub …

Tylko podmiot trzeci, który udostępnia zasoby może doprecyzować zakres i formę udostępnienia.

W wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 606/18 Izba zwróciła uwagę na istotną kwestię dotyczącą udostępniania zasobów. Jak wiadomo, wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie miał możliwość wykonania zamówienia polegając na zasobach podmiotów trzecich. W tym celu zamawiający najczęściej wymaga przedłożenia tzw. zobowiązania podmiotu trzeciego. Robi to aby ocenić, czy dany …

Kiedy liczyć termin na wniesienie odwołania zgodnie z art. 182 ust. 1 PZP, a kiedy zgodnie z art. 182 ust. 3 PZP?

W niedawnym postanowieniu KIO z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt 809/18, Izba przypomniała, w jaki sposób należy stosować przepisy art. 182 ust. 1 PZP oraz 182 ust. 3 PZP, które określają sposób liczenia terminów do wniesienia odwołania. Ustęp 1 stanowi o liczeniu terminu do wniesienia odwołania od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego …

Czy brak ujęcia w firmie przedsiębiorcy oznaczenia „w restrukturyzacji” stanowi oczywistą omyłkę pisarską podlegającą poprawieniu?

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 94/2018, Izba analizowała kwestię możliwości poprawienia jako oczywistej omyłki pisarskiej błędu wykonawcy polegającego na pominięciu oznaczenia dotyczącego wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia, w którym ofertę złożyło konsorcjum dwóch wykonawców, w tym jeden, w stosunku do którego wszczęto …