HomeAktualności

Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych

W dniu 19 listopada Prezydent podpisał ustawę z dnia  9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ta wdraża do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE[1], która ma na celu zminimalizowanie barier dla handlu transgranicznego, wynikających z obowiązywania w krajach członkowskich różnych wymogów prawnych i technicznych dla fakturowania elektronicznego.

Wprowadzone zmiany przewidują obowiązek dla zamawiających do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem dedykowanej platformy. W konsekwencji zamawiający będą obowiązani do posiadania konta na platformie, przy czym korzystanie z niej będzie bezpłatne. Dodatkowo ustawa wprowadza dwa kluczowe pojęcia: ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innego ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego związanego z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (ich szczegółowy katalog zostanie dopiero określony w drodze rozporządzenia, proponuje się, aby objął takie dokumenty jak nota księgowa, potwierdzenie odbioru, czy zamówienie). Zarówno faktura elektroniczna ustrukturyzowana jak i inny ustrukturyzowany dokument muszą spełniać wymagania umożliwiające przesyłanie ich za pośrednictwem dedykowanej platformy. Chodzi mianowicie o Platformę Elektronicznego Fakturowania, której wdrożenie jest realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Dokumenty te będą automatycznie przetwarzane w systemie.

W świetle art. 4 ust. 1 nowej ustawy zamawiający będzie zobowiązany odebrać od wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem platformy, przy czym stosowanie tego typu faktur nie wymaga w tym wypadku akceptacji odbiorcy faktury, o którym mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Natomiast wykonawca może, ale nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. W zakresie innych ustrukturyzowanych dokumentów – zamawiający i wykonawca mogą je wysyłać i odbierać za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę.

Ustawa co do zasady zacznie obowiązywać zamawiających od dnia 18 kwietnia 2019 r., natomiast w zakresie zamówień, których wartość nie przekracza 30.000 Euro – od dnia 1 sierpnia 2019 r. To samo dotyczy umów koncesji, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy o umowie koncesji, oraz umów o partnerstwie publiczno- prywatnym, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014).