Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie po dniu 19 września 2020 roku – wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych

Na skutek wprowadzenia do Prawa budowlanego art. 37b oraz art. 59h nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat oraz nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Odpowiedzialność za wypadek na budowie cz.3

Odpowiedzialność karna za samo zdarzenie - zależnie od jego skutków i zawinienia sprawcy - odnajdzie swoją kwalifikację w szeroko rozumianym prawie karnym, jednak przez mnogość i konkurencyjny charakter zakreślanego tu katalogu przewinień dostrzec można, jak znaczny akcent ustawodawca położył na kwestię kształtowania norm i zapobiegania ich naruszaniu.

Kiedy warto skorzystać z dezinwestycji?

To, czy potrafimy szybko rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu, bardzo często decyduje o sukcesie działań. Szybkie zmiany wewnątrz firmy i poza nią powodują, że konieczne jest ciągłe monitorowanie inwestycji. Istnieje zestaw kilku istotnych oznak, które wskazują na to, by przyjrzeć się dokładniej działaniu firmy i rozważyć decyzję o dezinwestycji.

Do czego przedsiębiorcy potrzebne są dezinwestycje?

Dezinwestycja, deinwestycja czy dywestycja? Dla specjalistów zajmujących się restrukturyzacją te pojęcia różnią się nieznacznie między sobą. Dla przedsiębiorców możemy uprościć tę definicję i przyjąć nazwę „dezinwestycja”. W uproszczeniu, chodzi o działania, które mają poprawić sytuację przedsiębiorstwa przy jednoczesnych zmianach w majątku i własności firmy.