Zasada dobrego sąsiedztwa – budynek wielorodzinny pomiędzy zabudową jednorodzinną

Zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa konieczne jest dostosowanie planowanej zabudowy do stanu istniejącego już na danym obszarze. Czy w związku z tym wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w sytuacji gdy na obszarze analizowanym przeważa zabudowa jednorodzinna będzie zgodne z zasadą dobrego sąsiedztwa?