Odpowiedzialność za wypadek na budowie cz.3

Odpowiedzialność karna za samo zdarzenie - zależnie od jego skutków i zawinienia sprawcy - odnajdzie swoją kwalifikację w szeroko rozumianym prawie karnym, jednak przez mnogość i konkurencyjny charakter zakreślanego tu katalogu przewinień dostrzec można, jak znaczny akcent ustawodawca położył na kwestię kształtowania norm i zapobiegania ich naruszaniu.

Odpowiedzialność za wypadek na budowie. Cz. 2 – wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu

Zagadnienie odpowiedzialności z tytułu wypadków w procesie budowlanym przypomina, że o ile nie można wybrać wszystkiego co nam się przydarza, można przygotować się do określonych incydentów przez zachowanie norm prawnych, ale też standardów należytej dbałości i zwykłego rozsądku.

Rozpoczęcie biegu terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych!

Tarcza antykryzysowa 3.0. uchyla zarówno art. 15 zzr, jak i art. 15 zzs. Oznacza to, że dotychczasowe terminy, które nie rozpoczęły biegu albo których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1, jak i terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15 zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie tego przepisu, rozpoczną bieg, bądź biegną dalej.

Covid-19: szczególna regulacja dotycząca umów w sprawie zamówienia publicznego

Art. 15r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadza dodatkową (obok ustawy p.z.p.) podstawę do zmiany umowy właśnie w związku z konkretną okolicznością wpływu lub potencjalnego wpływu COVID-19 na należyte wykonanie takiej umowy.  

Czy od wykonawców można egzekwować kary za nieterminowe zapłaty podwykonawcom?

Standardową klauzulą w umowach o roboty budowlane są kary umowne za uchybienia w zakresie rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Jak  się jednak okazuje, kwestia ta nie  jest jednoznaczna, szczególnie wobec kolizji norm zawartych w przepisach art. 143d ust. 1 pkt 7 lit.a  p.z.p. oraz art. 483 §1 k.c.