Zatrzymanie części wynagrodzenia a kaucja gwarancyjna

W ramach określonej w art. 353 1 Kc zasady swobody umów strony mogą w różny sposób regulować sposoby zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechną praktyką w umowach o roboty budowlane jest stosowanie zabezpieczeń nazywanych „kaucją gwarancyjną”, ustanawianych  w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub mogących powstać w przyszłości roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

Cechy trwałego związania obiektu budowlanego z gruntem

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreślane jest, że cecha trwałego związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przemieszczenie lub przesunięcie na inne miejsce. 

Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

W sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pojęcie strony jest interpretowane w sposób bardzo szeroki (znacznie szerzej niż w postępowaniach dotyczących pozwoleń na budowę), każdorazowo konieczne jest ustalenie istnienie interesu prawnego po stronie danego podmiotu.

Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej

Niedawno na blogu opisywałem zmiany w Prawie budowlanym dotyczące nowej, ujednoliconej postaci ogólnego postępowania legalizacyjnego. Zmiany, wprowadzone nowelizacją ustanawiają także uproszczoną postać postepowania legalizacyjnego. Uproszczone postepowanie legalizacyjne dotyczy obiektów, od których wybudowania upłynęło co najmniej 20 lat. Uproszczona procedura legalizacyjna wiąże się między innymi z koniecznością przygotowania mniejszej ilości dokumentów legalizacyjnych. Procedura nie przewiduje również pobierania opłat legalizacyjnych. 

Zmiana definicji obszaru oddziaływania w Prawie budowlanym

Nowelizacją prawa budowlanego zmodyfikowano definicję obszaru oddziaływania obiektu. Zmiana będzie miała istotne znaczenie praktyczne doprowadzi bowiem do ograniczenia liczby podmiotów, które biorą udział w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wydanie pozwolenia na budowę.

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie po dniu 19 września 2020 roku – wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych

Na skutek wprowadzenia do Prawa budowlanego art. 37b oraz art. 59h nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat oraz nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Odpowiedzialność za wypadek na budowie cz.3

Odpowiedzialność karna za samo zdarzenie - zależnie od jego skutków i zawinienia sprawcy - odnajdzie swoją kwalifikację w szeroko rozumianym prawie karnym, jednak przez mnogość i konkurencyjny charakter zakreślanego tu katalogu przewinień dostrzec można, jak znaczny akcent ustawodawca położył na kwestię kształtowania norm i zapobiegania ich naruszaniu.