Rozpoczęcie biegu terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych!

Kolejny miesiąc i kolejne zmiany na horyzoncie. W ostatnim wpisie Pozwolenie na budowę, czy inne decyzje administracyjne – jak Wykonawca zrealizuje harmonogram w dobie epidemii? sygnalizowałam o wprowadzonym1 rozwiązaniu jakim jest instytucja zawieszenia terminów w postępowaniu administracyjnym. Ustawa zawiera dwa przepisy wprost traktujące o tej instytucji tj. art. 15 zzr oraz art. 15 zzsZawiera – to słowo klucz, bowiem procedowana w sejmie tzw. tarcza antykryzysowa 3.0. uchyla zarówno art. 15 zzr, jak i art. 15 zzs.  

Art. 15zzr i art. 15zzs – uchylone!? 

Zgodnie z autopoprawką2 do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344), art. 43 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs”. Oznacza to, że dotychczasowe terminy, które nie rozpoczęły biegu albo których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1, jak i terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15 zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie tego przepisu, rozpoczną bieg, bądź biegną dalej. Od kiedy? Mam nadzieję, że przygotowywali Państwo odwołania i inne pisma procesowe na bieżąco, bowiem termin wskazany w art. 67 tarczy 3.0. jest stosunkowo krótki. Zgodnie z procedowaną regulacją terminy, o których mowa powyżej rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 67. 

  1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy,rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy,biegną dalejpo upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  3. Uprawnienie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 15zzr ust. 4 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc. Zawarcie porozumienia w terminie określonym w art. 15zzr ust. 4 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, wywołuje takie skutki, jakie wywarłoby zawarcie porozumienia w terminie, o którym mowa w art. 632§ 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  4. Czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc.
  5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.
  6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nowe regulacje – art. 15zzs1 – art. 15zzs5

Autopoprawka dodaje do art. 43 pkt 16a wprowadzający regulacje usprawniające pracę sądów w okresie epidemii, jak i bezpośrednio po nim. W art. 15zzs1 – art. 15zzs5 odnajdziemy rozwiązania poszerzające możliwość procedowania w ramach tzw. rozprawy odmiejscowej. Przepisy umożliwiają przeprowadzenie rozpraw poprzez użycie środków porozumiewania na odległość, jak również kierowanie spraw, które winny by rozpoznane na rozprawie, na posiedzenie niejawne. Jak podkreślono w uzasadnieniu, rozwiązanie to dotyczy spraw „[…] które nie mogą czekać na zmianę sytuacji epidemiologicznej lub nie mogą być rozpoznane zdalnie.”. Z wprowadzonych regulacji wynika, że przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można ich przeprowadzić na odległość przy jednoczesnym bezpośrednim przekazie obrazu i dźwięku. W takim przypadku strony otrzymają stosowną informację o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne. Jeżeli nie zgodzą się na takie procedowanie ich sprawy mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia im powiadomienia w przedmiotowym zakresie złożyć sprzeciw przeciwko takiemu działaniu. Osoby, które działają bez profesjonalnego pełnomocnika powinny zostać pouczone o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu.  

Oprócz powyższego, wprowadzono również inne rozwiązania, w tym: możliwość zamknięcia rozprawy i wydania wyroku (art. 15zzs2na posiedzeniu niejawnym w sprawach cywilnych, w których postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości. Rozwiązanie to uzależnione jest od uprzedniego odebrania od stron stanowisk na piśmie. 

Zmiany dotyczą również procedowanych spraw w sądach administracyjnych (art. 15zzs4), które m.in. będą mogły rozpoznawać sprawy na posiedzeniach niejawnych, jak i procedować w ramach rozprawy odmiejscowej.       

Uchylenie dotychczasowych przepisów oznacza tylko jedno – powolny powrót do rzeczywistości, a w konsekwencji wzmożoną współpracę uczestników procesu inwestycyjnego i ich profesjonalnych pełnomocników.  


1 ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) 

2 Druk Nr 334-A. 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl