Umowa dostawy cz. 1

Umowa, w której jako przedmiot określono „ wytworzenie elementów stalowych konstrukcji loco wytwórnia obiektu mostowego wraz z wykonaniem częściowego zabezpieczenia antykorozyjnego na wytwórni oraz połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, jednakże bez samego montażu – nie ma charakteru umowy o roboty budowlane.

Umowa o podwykonastwo  zawierana jest przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami, będącymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami budowlanymi, którzy podejmują się wykonania obiektu, części obiektu lub robót związanych z obiektem. Podwykonawcy poddają się kierownictwu generalnego wykonawcy w zakresie organizacji i koordynacji robót, który jest zarazem gospodarzem terenu budowy.

Jak wskazano w doktrynie charakter prawny umów o podwykonastwo zależy od tego, co będzie przedmiotem świadczenia wykonawcy. W przypadku gdy jej przedmiotem będzie obiekt budowlany, wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, umowa z podwykonawcami będzie spełniała warunki umowy o roboty budowlane.

Umowa z podwykonawcami spełniać będzie zaś warunki umowy w rozumieniu 647 ust.  k.c., jeżeli prace wykonywane przez podwykonawcę prowadzić będą do wykonania danego obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu. Zaznaczyć przy tym wypada, ze w każdym przypadku świadczenie wykonawcy musi prowadzić do powstania obiektu / wyrok Sadu Najwyższego z dnia 18.05.2007r. sygn.. akt I CSK 51/07, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 03.07.2007r. sygn.. akt I ACa 242/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25.04.2014r. sygn.. akt I ACa 244/14).

Zatem ukształtowanie przez strony umowy jej przedmiotu jako  wytworzenie elementów stalowych konstrukcji mostowej loco wytwórnia wraz z częściowym zabezpieczeniem antykorozyjnym  na wytwórni, pełnienie nadzoru wykonawczego nad montażem, wykonanie połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie oraz w ten sposób faktycznego wykonania świadczenia, wskazuje, że nie odpowiadają one essentialia negotti umowy o roboty budowlane.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie / wyr. z dnia 09.05.2016r. sygn. akt VI ACa 60/15/  wiedza inwestora dotycząca wykonania prac związanych ze spawaniem wytworzonej konstrukcji i jej zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz akceptacji użytych do jej wykonania materiałów wiąże się z akceptacją powódki jako wytwórcy określonej konstrukcji, mającej spełniać określone parametry techniczne, wynikające ze specyfikacji wykonawczej oraz z procesem jej wytworzenia i dostarczenia na teren inwestycji.

Samo bowiem  spawanie na placu budowy jest koniecznym elementem procesu technologicznego wykonania konstrukcji stalowej obiektów mostowych. Jej  wykonanie na miejscu działania wytwórni nie jest możliwe ze względu na wielkości, parametry poszczególnych komponentów. Zatem  ze względów technicznych nie mogły być one przewiezione w całości, co uzasadniało roboty montażowe w terenie polegające na zespoleniu uprzednio wykonanych części konstrukcji i jej antykorozyjnego zabezpieczenia, już jako całości, po uprzednim zespoleniu i osadzeniu.  Okoliczność  ta jednak nie stanowi o charakterze zawartej umowy jako o roboty budowlane.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl