Czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zagrożona? Czy planowanie i budowa infrastruktury lotniskowej odbywają się zgodnie z harmonogramem? Pytania te pojawiły się w środowisku w momencie problemów z realizacją inwestycji liniowych pogłębionych przez wprowadzony stan epidemiczny.  

Niezmiennie od lat mowa jest o budowie Centralnego Portu – wcześniej Lotniczego, aktualnie Komunikacyjnego. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym określa zasady i tryb zarządzania przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie CPK, Inwestycji Towarzyszących oraz innych przedsięwzięć związanych z jego budową. Dodatkowo ustawa wprost odnosi się do zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie CPK, jak i Inwestycji Towarzyszących. W ustawie nie wskazano terminu w jakim zrealizowana ma być rzeczona Inwestycja – jedyna wskazówka pojawia się w art. 129, który przewiduje maksymalne limity wydatków budżetu państwa do 2027 r. Jednak, informację w tym zakresie znajdziemy w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port SolidarnośćCentralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej Załącznik do uchwały nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia i monitorowania postępu prac zakłada, że podstawowy proces inwestycyjny winien zakończyć się do 2027 r. W tym etapie prowadzone będą równolegle poszczególne zadania, w tym budowa Portu Solidarność, jak i rozbudowa sieci kolejowej i drogowej. 

Wprowadzenie stanu epidemii na terytorium kraju, niechybnie przyczyniło się do poważnych konsekwencji dla rynku lotniczego, w tym jego załamania się. Obawy co do dochowania terminu realizacji inwestycji wydają się uzasadnione z punktu widzenia wprowadzanych przez ustawodawcę rozwiązań w zakresie możliwości zmiany kontraktów budowlanych. Kolejny projekt zakłada nowe rozwiązania związane z realizacją inwestycji i zmianą umów dotychczas zawartych. Nie ma sprawdzonych informacji co do zmiany terminów zawartych w harmonogramach, jednak konsekwencje epidemii wg. ekspertów będą odczuwalne zarówno dla gospodarki, jak i samego rynku usług lotniczych. Mimo tego, Prezes CPK – M. Wild wprost wskazał, że1:

 „CPK ma powstać w drugiej [połowie – K.B.] obecnej dekady, a już teraz ta inwestycja może korzystanie wpłynąć na gospodarkę. Dlatego przygotowania do budowy trwają, zarówno w części lotniskowej, jak też kolejowej.”

Ponadto, Zarząd zapewnia, że planowany węzeł przesiadkowy, zostanie ukończony w pierwotnie zakładanym terminie, a spółka CPK w dobie koronawirusa funkcjonuje z maksymalną wydajnością, czego potwierdzeniem jest m.in. prężna praca nad częściami składowymi planu generalnego, jak i wyborem doradcy strategicznego.  

Niemniej jednak, nie można zapominać o skomplikowanej i czasochłonnej procedurze realizacji inwestycji budowlanych na terytorium kraju, w tym dotyczącej planów generalnych, które mogą zablokować realizację inwestycji budowlanych na nieruchomościach wokół lotniska. O powyższym wspominano w wpisie na temat Nieruchomości wokół lotniska, a plan zagospodarowania przestrzennego – co powinien wiedzieć przyszły inwestor? – cz. 1. Co prawda lokalizacja CPK nie powinna generować problemów z jakimi mamy do czynienia w przypadku lotnisk funkcjonujących w centrum bądź na obrzeżach miasta.  

 


1 https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-nie-powinien-wplynac-na-termin-uruchomienia-centralnego-portu-komunikacyjnego

drukuj