Korona – Koroną, ale co z budową CPK?

Czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zagrożona? Czy planowanie i budowa infrastruktury lotniskowej odbywają się zgodnie z harmonogramem? Pytania te pojawiły się w środowisku w momencie problemów z realizacją inwestycji liniowych pogłębionych przez wprowadzony stan epidemiczny.  

Opóźnienie w wykonaniu robót nie zawsze uzasadnia naliczenie kar umownych

Wykonawca robót budowlanych powinien wykonać swoje zobowiązanie w ustalonym terminie. Zazwyczaj skutki niewłaściwej realizacji albo niewykonania umowy o roboty budowlane zabezpieczane są karami umownymi. Zatem wykonawca zawierając umowę winien kalkulować wysokość ewentualnych kar umownych, które w ogólnym rozliczeniu pomniejszą ustalone pomiędzy stronami wynagrodzenie. Szczególnie dotkliwe dla wykonawcy pozostają kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót, które jest następstwem okoliczności niezależnych od jego działań.