Zgłoszenie umowy podwykonawczej poniżej 50 tys. zł – czy brak zgłoszenia stanowi przesłankę do odmowy bezpośredniej płatności przez Zamawiającego?

Spór w niniejszym zakresie jest przedmiotem zainteresowania zarówno przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawców oraz Podwykonawców. Kto ma rację i czy rzeczywiście Zamawiający nie dokona bezpośredniej płatności w przypadku umów poniżej oznaczonej kwoty? – odpowiedź na to pytanie otrzymamy po analizie każdego przypadku z osobna.