Opłaty za usługi wodne?

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa wodnego. Powyższe wynika z realizacji spoczywającego na Polsce obowiązku implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. Wed L 327 z 22.12.2000 , str. 1 z późn. zm-Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5 , str. 275), zwanej „Ramową Dyrektywą Wodną”.