Niedawno na blogu opisywałem zmiany w Prawie budowlanym dotyczące nowej, ujednoliconej postaci ogólnego postępowania legalizacyjnego. Zmiany, wprowadzone nowelizacją ustanawiają także uproszczoną postać postepowania legalizacyjnego. Uproszczone postepowanie legalizacyjne dotyczy obiektów, od których wybudowania upłynęło co najmniej 20 lat. Uproszczona procedura legalizacyjna wiąże się między innymi z koniecznością przygotowania mniejszej ilości dokumentów legalizacyjnych. Procedura nie przewiduje również pobierania opłat legalizacyjnych. 

Wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego (lub jego części): 

  1. bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo, 
  2. bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, 

jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Wskazać jednak należy, że uproszczone postępowanie legalizacyjne nie może być wszczęte, jeżeli termin wskazany termin 20 letni upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego. 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne może być również wszczęte na żądanie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, którego budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do którego przed tym dniem zainicjowano postępowanie administracyjne. 

Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym

Następnie organ nadzoru budowlanego nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych. Do dokumentów legalizacyjnych w postępowaniu uproszczonym należą: 

  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
  2. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego, 
  3. ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. 

Należy więc stwierdzić, że w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie dochodzi do badana zgodność legalizowanego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza: 

  1. kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz, 
  2. czy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. 

Decyzja o legalizacji

Konkludując powyższe wskazać, że w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji jeżeli: 

  1. dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta, 
  2. z ekspertyzy technicznej, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. 

Podkreślenia wymaga, że decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego. 

Natomiast w przypadku gdy brak będzie podstaw do wydania decyzji legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej.