Home ⋅ Publikacje

PUBLIKACJE

Czy podmiot będący fundacją może udostępnić zasoby finansowe wykonawcy zamówienia?

Ludmiła Kitaszewska Korzystanie przez wykonawców z potencjału podmiotów trzecich jest częstą praktyką w postępowaniach przetargowych PZP. Podmiotami udostępniającymi swój potencjał…

przeczytaj

Tylko podmiot trzeci, który udostępnia zasoby może doprecyzować zakres i formę udostępnienia.

W wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 606/18 Izba zwróciła uwagę na istotną kwestię dotyczącą udostępniania…

przeczytaj

Kiedy liczyć termin na wniesienie odwołania zgodnie z art. 182 ust. 1 PZP, a kiedy zgodnie z art. 182 ust. 3 PZP?

W niedawnym postanowieniu KIO z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt 809/18, Izba przypomniała, w jaki sposób należy stosować…

przeczytaj

Czy brak ujęcia w firmie przedsiębiorcy oznaczenia „w restrukturyzacji” stanowi oczywistą omyłkę pisarską podlegającą poprawieniu?

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 94/2018, Izba analizowała kwestię możliwości poprawienia…

przeczytaj

Czy podmiot trzeci może udostępnić potencjał techniczny (sprzęt, narzędzia), których nie jest właścicielem?

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej zamawiający może, zgodnie z…

przeczytaj

Czy wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy może kwestionować ocenę niżej sklasyfikowanej oferty?

W wyroku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt KIO 446/18, Izba rozpatrywała sprawę, która dotyczyła kwestionowania przez wykonawcę,…

przeczytaj

Problemy z sumowaniem warunków udziału dla poszczególnych części zamówienia w procedurze odwróconej

W niedawno rozpatrywanej przez KIO sprawie o sygn. akt 349/18 (wyrok z dnia 8 marca 2018 r.), Izba analizowała kwestię…

przeczytaj

Jawność postępowania PZP a RODO – projektowane zmiany w zasadach udostępniania dokumentów

Zespół roboczy składający się m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji oraz UODO pracuje nad zmianami w przepisach prawa, które zapewnią stosowanie…

przeczytaj

Czy zamawiający będzie musiał proporcjonalnie kształtować wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia?

Autorzy Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, o której pisaliśmy w poprzednich wpisach wyraźnie akcentują konieczność zmiany sposobu kształtowania umów przez zamawiających. Wskazano bowiem, że formułowanie wzorców…

przeczytaj

Jak prawidłowo ustalić część zamówienia, którą powinien zrealizować podmiot udostępniający zasoby wykonawcy?

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub…

przeczytaj

Wykluczenie wykonawcy – decyzja dot. ochrony środowiska

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia jest przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP przesłanka dotycząca wydania wobec wykonawcy…

przeczytaj

Wykluczenie wykonawcy – decyzja dot. ochrony środowiska

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia jest przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP przesłanka dotycząca wydania wobec wykonawcy…

przeczytaj