Home ⋅ Publikacje

PUBLIKACJE

Wykluczenie z uwagi na zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Jedynie przedsiębiorcy, którzy jako rzetelni partnerzy biznesowi dają gwarancję należytego wykonania umowy z podmiotem publicznym, mają możliwość konkurowania o uzyskanie…

przeczytaj

Czy kluczowe części zamówienia mogą stanowić cały jego przedmiot?

Jak już kilkukrotnie pisaliśmy na łamach bloga, zasadą w prawie zamówień publicznych jest dopuszczalność podwykonawstwa, a jego ograniczenie może nastąpić…

przeczytaj

Czy KIO może zobowiązać podmioty nie biorące udziału w postępowaniu do złożenia dokumentów lub innych dowodów?

Postępowanie przed KIO ma charakter kontradyktoryjny, co oznacza, że to odwołujący oraz zamawiający powinni wykazywać inicjatywę zmierzającą do udowodnienia swoich…

przeczytaj

Nie wystarczy parafa pod wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Krajowa Izba Odwoławcza już wielokrotnie zajmowała się kwestią skuteczności złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.…

przeczytaj

Czy prezentacja lub testowanie dostarczonej przez wykonawcę próbki jest jawne?

Powszechną praktyką jest żądanie przez zamawiających złożenia w prowadzonym postępowaniu próbek, niezależnie od ich charakteru i funkcji. Próbka może bowiem…

przeczytaj

Czy niewymagalne zaległości podatkowe mogą powodować wykluczenie z postępowania?

Zamawiający oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania ma możliwość zastosowania w konkretnym postępowaniu także przesłanek o charakterze fakultatywnym, a…

przeczytaj

Czy można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa dane o reorganizacji oraz prognozy handlowe wykonawcy?

W jednym z ostatnich orzeczeń KIO zajęła się zagadnieniem możliwości zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji o strukturze wykonawcy, uzasadniających skorzystanie…

przeczytaj

KIO dopuszcza powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji

W jednym z poprzednich wpisów na blogu, poruszaliśmy zagadnienie dopuszczalności powoływania się przez wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach wieloetapowych,…

przeczytaj

Zamawiający nie uzna zarzutów odwołania wysyłając oświadczenie faksem

W myśl art. 186 ust. 1 PZP zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź wnosi się w formie pisemnej lub…

przeczytaj

Liczy się treść wezwania, a nie podana podstawa prawna

Niejednokrotnie się zdarza, że zamawiający, czy to omyłkowo, czy też na skutek nieprawidłowego zastosowania przepisów wadliwie wskazuje podstawę prawną w…

przeczytaj

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz jednego z konsorcjantów

Jakiś czas temu na łamach bloga poruszyliśmy temat wadium w postaci gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej dla wykonawców ubiegających się wspólnie…

przeczytaj

Czy realizację projektu budowlanego we wcześniejszym postępowaniu można uznać za „udział w przygotowaniu postępowania” na sporządzenie projektu wykonawczego?

Fakt, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania, stanowi przesłankę wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP,…

przeczytaj