Publikacje

FILTROWANIENASZE PORTALE

ZamówieniaSektorowe.pl

Biznesowa strona zamówień publicznych

WIĘCEJ
RegulacjewEnergetyce.pl

Prawo, energetyka, gazownictwo

WIĘCEJ

25.04.2018 Jak rozumieć bezprawny wpływ na czynności zamawiającego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP? Ludmiła Kitaszewska ZamówieniaSektorowe.pl

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jak wskazała Izba w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 156/17, działanie wykonawcy może być zarówno dokonane (bezprawnie wpływał) jak i nosić znamiona usiłowania (próbował bezprawnie wpłynąć). Jednak musi się odnosić się do czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Co istotne rzeczony przepis mówi o działaniu bezprawnym, a zatem sprzecznym z prawem. Nie chodzi tu więc o „czyny nacechowane negatywnie” lub „niemoralne”.

(więcej…)

WIĘCEJ
23.04.2018 Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu może złożyć odwołanie w procedurze odwróconej? Ludmiła Kitaszewska ZamówieniaSektorowe.pl

Co do zasady ten z wykonawców, którego oferta, po uwzględnieniu odwołania, ma szansę zostać wybrana jako najkorzystniejsza, spełnia określone w art. 179 ust. 1 PZP przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej. Przysługuje mu zatem interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez instytucję zamawiającą przepisów może spowodować poniesienie przez niego szkody. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku procedury odwróconej? Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu ma możliwość złożenia skutecznego odwołania?

(więcej…)

WIĘCEJ
20.04.2018 Czy niezłożenie dokumentów może być uznane za uchylanie się od zawarcia umowy? Ludmiła Kitaszewska ZamowieniaSektorowe.pl

Gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wówczas, zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP, nie przeprowadza ponownego ich badania i oceny.

(więcej…)

WIĘCEJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 »