Home ⋅ Publikacje

PUBLIKACJE

Czy podprogowe zamówienia społeczne podlegają kontroli KIO?

Nadal nie ma jednolitości w orzeczeniach KIO dotyczących możliwości złożenia odwołania w postępowaniach podprogowych na usługi społeczne. Problem ten poruszaliśmy…

przeczytaj

Zmiana warunków postępowania

Zamówienie z wolnej ręki stanowi tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela go po negocjacjach przeprowadzonych tylko z jednym wykonawcą.…

przeczytaj

Błąd zamawiającego nie zawsze uzasadnia unieważnienie postępowania

Zamawiający nie mogą nadużywać przepisów dotyczących unieważnienia postępowania. Z tego względu, aby umożliwić wykonawcom kontrolę działań zamawiającego, niezbędne jest każdorazowe…

przeczytaj

Co musi się znaleźć w treści gwarancji wadialnej?

Okoliczności umożliwiające zamawiającemu zatrzymanie wadium, zostały enumeratywnie określone w art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 PZP i obejmują…

przeczytaj

Co zrobić, gdy zamawiający dokonuje czynności niezgodnie z żądaniem uznanego poprzednio odwołania?

Zamawiający może uznać zarzuty odwołania w części lub w całości. Skutkiem takiego uznania jest umorzenie postępowania przez Izbę (odpowiednio w…

przeczytaj

Brak podpisu pod formularzem ofertowym nie zawsze dyskwalifikuje ofertę

W efekcie elektronizacji, od dnia 18 października 2018 r. we wszystkich postępowaniach powyżej progów unijnych oferty należy składać w formie…

przeczytaj

Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych

W dniu 19 listopada Prezydent podpisał ustawę z dnia  9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach…

przeczytaj

Dokument elektroniczny czy elektroniczna kopia dokumentu?

W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, od dnia 18 października 2018 r. obowiązuje tzw. pełna elektronizacja…

przeczytaj

Umowa zlecenie a dysponowanie bezpośrednie

Poprawne zakwalifikowanie przez wykonawcę sposobu korzystania z osób oddelegowanych do realizacji zamówienia ma istotne znaczenie w procedurze udzielania zamówienia. W…

przeczytaj

Czy zamawiający może zobowiązać wykonawcę do spełnienia w jego imieniu obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO?

Pół roku minęło odkąd na polskim rynku zamówieniowym do ochrony danych osobowych osób fizycznych znajdują zastosowanie przepisy RODO[1]. W kilku…

przeczytaj

Doświadczenie kierownika budowy jako kryterium oceny ofert

Zespół specjalistów, którymi dysponuje wykonawca, może stanowić istotne narzędzie umożliwiające zdobycie korzystnej punktacji w ramach kryteriów oceny ofert. Zgodnie bowiem…

przeczytaj

Czy wykonawca musi podejmować dodatkowe działania, aby ustalić czy zamawiający odrzucił ofertę konkurenta?

Sposób liczenia terminu na wniesienie odwołania jest zagadnieniem dość spornym i  budzącym wątpliwości zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Także sama…

przeczytaj