Publikacje

FILTROWANIENASZE PORTALE

ZamówieniaSektorowe.pl

Biznesowa strona zamówień publicznych

WIĘCEJ
RegulacjewEnergetyce.pl

Prawo, energetyka, gazownictwo

WIĘCEJ

21.05.2018 Uzupełnienie ubytków zabezpieczenia Ludmiła Kitaszewska ZamówieniaSektorowe.pl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę. Jego maksymalna wysokość to 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Co zrozumiałe, zamawiającym zależy na możliwości szybkiego i skutecznego zaspokojenia w przypadku uchybień po stronie wykonawcy.

(więcej…)

WIĘCEJ
16.05.2018 Czy wykonawca może utajnić całość informacji zawartych w wykazie osób? Ludmiła Kitaszewska ZamówieniaSektorowe.pl

Wykaz osób jest podstawowym dokumentem żądanym przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Dokument ten zawiera nie tylko informacje pozwalające na identyfikację konkretnych osób stanowiących zaplecze kadrowe wykonawcy, lecz również dane dotyczące ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia czy wykształcenia, a także sposobu dysponowania daną osobą oraz jej roli w realizacji zamówienia publicznego.

(więcej…)

WIĘCEJ
14.05.2018 Umiejętność doboru sprzętu jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawcy Ludmiła Kitaszewska ZamówieniaSektorowe.pl

Na początku bieżącego roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała ciekawe orzeczenie, o którym już wprawdzie pisaliśmy na łamach bloga, jednak w nieco innym kontekście (więcej do przeczytania tutaj). Mowa o wyroku z dnia 5 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2652/17,  w którym Izba wypowiedziała się na temat możliwości objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa umiejętności doboru sprzętu komputerowego przez wykonawcę. W rzeczonym wyroku stwierdzono, że taka umiejętność, polegająca na doborze sprzętu według szczegółowych wymogów zamawiającego, nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa.  

(więcej…)

WIĘCEJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 »