Nowe zasady obliczania opłaty mocowej – nowelizacja ustawy o rynku mocy

1 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Wśród przyczyn jej uchwalenia należy wskazać m.in. poprawę funkcjonowania rynku mocy oraz spełnienie unijnych wymogów limitów emisyjności. Nowelizacja omawianej ustawy wprowadza tzw. stabilny profil zużycia energii.

Ponad 250 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odwierty geo-termalne dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚIGW) sfinansuje prawie 100% kosztów inwestycji związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem wód termalnych w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. W ramach projektu wykonane zostaną odwierty geotermalne w 15 miejscowościach.

Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na Dyrektora Generalnych Dróg Krajowych i Autostrad, naczelne i centralne organy administracji publicznej oraz na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego- termin na złożenie aktualizacji

W dniu 27 lipca 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Projekt noweli o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znaleźć można informację dotyczącą projektu o numerze UC94. Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Opisywana inicjatywa ustawodawcza ma za zadnie wdrożyć wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 roku. Z powyższego wykazu wynika, że nowela ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów już w III kwartale bieżącego roku.

Agregator na rynku energii elektrycznej – projekt nowelizacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii obejmuje w szczególności propozycje przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE. Projektowana nowelizacja zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego pojęcia agregatora energii elektrycznej, niezależnego agregatora oraz agregacji.

Umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej – projekt zmiany prawa energetycznego

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projektowana przez Ministra Klimatu i Środowiska nowelizacja ma na celu między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego prawa odbiorcy końcowego do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. 

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny, system CSIRE – projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o OZE

W dniu 2 czerwca 2021 r. Radzie Ministrów przedłożono projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada wiele istotnych zmian, w tym m.in. zapewnienie możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin.