Unijny ekoprojekt dla kotłów na paliwo stałe obowiązkowy od 1 stycznia 2020 r.

Wymagania (parametry) określone w rozporządzeniu, są obligatoryjne dla prawie wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na całym rynku Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Oznacza to, że w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe (o znamionowej mocy cieplnej 500 kW lub mniejszej) wprowadzono wysokie standardy energetyczno-emisyjne, ponad te wynikające z normy PN-EN 303-5.

Zakaz wprowadzania do obrotu „kopciuchów” szansą na zmniejszenie smogu w Polsce?

Najnowszą nowelizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska 1 ustawodawca rozszerzył zakaz wprowadzania do obrotu tzw. „kopciuchów” (kotłów pozaklasowych, nieokologicznych), a więc kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, które nie spełniają normy jakościowej PN-EN 303-5 2, o wprowadzenie zakazu importu do Polski „kopciuchów”.

Badanie techniczne stacji ładowania – wątpliwości co do obowiązku jego przeprowadzania

W dniu 30 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Brzmienie niektórych przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dalej: ustawa oraz rozporządzenia może budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. 

Dużo nowości w projekcie nowelizacji prawa energetycznego

Nowe regulacje dotyczące magazynowania energii, systemu inteligentnego opomiarowania, zamkniętych systemów dystrybucyjnych, odsprzedaży energii z hamowania pociągów oraz istotne zmiany w zasadach funkcjonowania URE – czyli o nowelizacji prawa energetycznego przygotowanej przez Ministerstwo Energii.

Elektrownia wiatrowa a podatek od nieruchomości – kwestia nadal kontrowersyjna?

Wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych spowodowało m.in. trudności w interpretacji (głównie przez podatników) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej. W NSA na rozpoznanie oczekuje obecnie ponad 100 skarg kasacyjnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia.

Czy spółki shared service w grupach energetycznych powinny stosować PZP?

W uzasadnieniu wyroku z 5 października 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmienił dotychczasowy sposób rozumienia pojęcia „instytucji zamawiającej”, co może spowodować konieczność weryfikacji statusu podmiotowego spółek zależnych należących do grupy kapitałowej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych.