Fundusz Modernizacyjny pomoże zrealizować unijny cel redukcji gazów cieplarnianych – nowelizacja przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm znowelizował  ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zmiany mają na celu wprowadzenie m.in. regulacji związanych z utworzeniem Funduszu Modernizacyjnego.

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Rozporządzenie jest kolejnym krokiem do zapewnienia gospodarstwom domowym, przedsiębiorcom i strategicznym instytucjom bezpiecznych dostaw gazu ziemnego. 

Krajowy Plan Odbudowy, a rozwój elektromobilności – krytyczne stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Krajowy Plan Odbudowy to program reform i projektów strategicznych opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem jest odbudowanie gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz wzmocnienie jej konkurencyjności i odporności na przyszłość.

Projekt rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytwarzaną w morskiej farmie wiatrowej

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, minister właściwy do spraw klimatu zobowiązany jest do określenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh w ramach systemu wsparcia.

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Przepisy ustawy o offshore wprowadzają dwustopniowy system wspierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych. Maksymalny okres wsparcia ma wynosić 25 lat od wprowadzenia do sieci wyprodukowanej w morskiej farmie wiatrowej energii elektrycznej. 

Wysokie kary pieniężne wymierzane przez Prezesa URE na podstawie Ustawy o elektromobilności

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. zawiera przepisy nakładające kary za nieprzestrzeganie jej zapisów. W art. 45 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymieniono katalog działań, których naruszenie powoduje nałożenie przez Prezesa URE kar pieniężnych.