Net-biling – nowość w rozliczeniu prosumentów

Od 1 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie nowe rozwiązania dotyczące tzw. net-billing. Przepisy te dotyczyć będą wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (dalej: RDN). W niniejszym wpisie przybliżę przepisy dotyczące nowych prosumentów.

Ustawa o rekompensacie – zmiana zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

4 stycznia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r., w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. W przedmiotowym wpisie przybliżę uchwaloną ustawę, wskażę w jakim terminie gminy zobowiązane są do wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie wobec nich rekompensaty oraz omówię przyczyny uchwalenia aktu.

Nowy ład w procesach na rynku energii – projekt rozporządzenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można już projekt rozporządzenia w sprawie tzw. procesów rynku energii. Nowe regulacje, a z nimi obowiązki operatorów CSIRE mają być filarem inteligentnego systemu pomiarowego w Polsce. Niestety niosą ze sobą dość obszerną reorganizację obecnego sposobu realizacji procesów rynku energii elektrycznej oraz konieczność migracji danych niezbędnych do uruchomienia systemu.

Obniżka cen gazu – nowelizacja prawa energetycznego

7 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm RP nowelizację ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Przyjęty akt przyczyni się do zminimalizowania podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych. Wpis ten przybliży uchwalony akt – główne założenia oraz zmiany wynikające z nowelizacji.

Polska strategia wodorowa przyjęta przez Radę Ministrów

2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały „Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” Dokument ten wskazuje główne cele rozwoju gospodarki wodorowej, a także określa kierunki rozwoju technologii opartych na tym paliwie. Cele określone w strategii mają przede wszystkim wesprzeć proces budowy gospodarki niskoemisyjnej.

Moje ciepło – dotacje na pompy ciepła w ramach funduszu modernizacyjnego

W ramach drugiej transzy środków z funduszu modernizacyjnego uruchomiony zostanie program „Moje Ciepło”, który przewiduje udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program ma zachęcić m.in. do wyboru ekologicznych rozwiązań wytwarzania ciepła. Kto i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z dotacji?