Obowiązek utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła – cz. 2

Obowiązek utrzymywania zapasów paliw niesie za sobą szereg innych obowiązków powiązanych. Przedsiębiorcy energetyczni zobowiązani są m.in. do przekazywania odpowiednich informacji Prezesowi URE. Jakiego typu informacje i w jakich sytuacjach należy przekazywać? Jakie grożą sankcje za niewywiązywanie się z obowiązku? Czy pomimo przekazywania informacji, URE prowadzi kontrole przedsiębiorstw?

Obowiązek utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła – cz. 1

Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii lub ciepła obowiązek utrzymywania określonej ilości zapasów paliw, tak by zapewnić utrzymanie ciągłości dostaw. Jakiego rodzaju zapasy są objęte regulacją? Gdzie zapasy winny być gromadzone? Jakie wyjątki przewidział ustawodawca?

Granice niezależności operatorów systemowych

Jednym z założeń Unii Europejskiej jest dążenie do utworzenia w ramach wspólnoty rynku energii, który jest konkurencyjny, funkcjonalny, dbając przy tym o bezpieczeństwo dostaw energii. Dążąc do osiągnięcia tego celu wprowadza się liczne regulacje ograniczające podmioty gospodarcze, jak np. w zakresie kontroli i nadzoru spółki macierzystej nad spółką zależną pełniącą rolę operatora. Na tym tle powstaje pytanie o zakres niezależności przyznanej operatorom systemowym?