Obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych w związku ze zmianami kodów CN

Na Podmiotach prowadzących działalność koncesjonowaną ciąży szczególny obowiązek ciągłego monitorowania zmian w zakresie posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji w przypadku wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wykazu paliw ciekłych.

Porównanie konkurencyjne czy obligatoryjne przeprowadzenie przetargu w postępowaniu o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin (z wyłączeniem węglowodorów)?

Kwestią sporną pozostają wzajemne relacje przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustaw odrębnych, regulujących zakres i warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, w szczególności na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin. W tym przedmiocie kilkukrotnie zaprezentował swoje stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny, a także organ koncesyjny.