Projekt rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytwarzaną w morskiej farmie wiatrowej

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, minister właściwy do spraw klimatu zobowiązany jest do określenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh w ramach systemu wsparcia.

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Przepisy ustawy o offshore wprowadzają dwustopniowy system wspierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych. Maksymalny okres wsparcia ma wynosić 25 lat od wprowadzenia do sieci wyprodukowanej w morskiej farmie wiatrowej energii elektrycznej. 

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych umożliwia przyznanie wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie przez system wsparcia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.