Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

W ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku gdy na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, powinny one zostać uwzględnione w studium oraz miejscowym planie. W toku postępowań administracyjnych można się spotkać z istotnymi rozbieżnościami w stosowaniu tych nowych regulacji.