Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez RM: pomoc publiczna, nowe kompetencje RM, nowa definicja małej instalacji, ograniczenie obowiązków koncesyjnych

14 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt ma na celu przedłużenie obowiązujących programów pomocy publicznej dla wytwórców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Rejestr wytwórców zamiast koncesji – o zmianach jakie niesie za sobą projekt nowelizacji ustawy OZE

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt zmieniający ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do konsultacji publicznych. Jego obecne brzmienie zwalnia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji z obowiązku uzyskiwania koncesji ale to nie jedyni beneficjenci zmian.

Zmiany w ustawie dla prosumenta energii odnawialnej

Energetyka prosumencka dotyczy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ściśle zidentyfikowanej instalacji odnawialnego źródła energii jaką jest mikroinstalacja. 29 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, której przepisy zreformowały energetykę prosumencką w Polsce.

Bez „klauzuli zawieszającej” w najbliższej aukcji OZE 2019 r.: znane jest stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy OZE (z 2019 r.)

Nowelizacja ustawy OZE z 2019 r., przepisem art. 26 wprowadziła tzw. „klauzulę zawieszającą”. Wymienionym przepisem ustawodawca „zawiesił” stosowanie niektórych przepisów ustawy OZE, dotyczących wsparcia finansowego wytwórców do czasu zajęcia stanowiska przez Komisję Europejską oceniającego wprowadzone zmiany pod kątem dopuszczalnej pomocy publicznej.