Umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej – projekt zmiany prawa energetycznego

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projektowana przez Ministra Klimatu i Środowiska nowelizacja ma na celu między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego prawa odbiorcy końcowego do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. 

Gminy łatwiej zlokalizują elektrownię wiatrową – projekt ustawy liberalizującej przepisy

27 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest zmiana w zasadach lokalizowania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania tego typu infrastruktury. 

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez RM: pomoc publiczna, nowe kompetencje RM, nowa definicja małej instalacji, ograniczenie obowiązków koncesyjnych

14 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt ma na celu przedłużenie obowiązujących programów pomocy publicznej dla wytwórców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych umożliwia przyznanie wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie przez system wsparcia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” projekt przyjęty przez Radę Ministrów

PEP 2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP 2040 określa trzy filary na których oparta ma zostać transformacja energetyczna Polski, są nimi: „Sprawiedliwa transformacja”, „Zeroemisyjny system energetyczny”, „Dobra jakość powietrza”.

Stacje gazu ziemnego (CNG) oraz punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., wyjaśnia m.in. pojęcia: paliw alternatywnych, bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego oraz punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego. Katalog paliw alternatywnych zawarty w ww. ustawie wymienia jako paliwo alternatywne m.in. sprężony oraz skroplony gaz ziemny.  

Czy energia wiatru pomoże odbudować gospodarkę po pandemii koronawirusa?

Szansa na odbudowę gospodarki światowej w rozwoju technologii OZE widziana jest w różnych inicjatywach tworzonych w celu podjęcia działań prowadzących do tzw. „zielonej transformacji gospodarki”, w tym m. in. Global Wind Energy Council, której celem jest „zmotywowanie rządów poszczególnych krajów na świecie do postawienia rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w centrum planów ożywienia gospodarczego w związku z kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID-19”.