Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach – co nowego w planowaniu przestrzennych po 29 sierpnia 2019 r.?

Ustawodawca wprowadził dwie ważne zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po pierwsze, zliberalizował wymogi w zakresie lokalizacji mikroinstalacji na budynkach. Po drugie, zasada dobrego sąsiedztwa oraz dostęp do drogi publicznej nie są wymagane przy ustalaniu warunków zabudowy dla instalacji odnawialnych źródeł energii.

Przystąpienie do aukcji OZE łatwiejsze dla nowych dostawców: mniej formalności w ramach prekwalifikacji po najnowszej nowelizacji ustawy OZE

Najnowsza nowelizacja ustawy OZE ułatwia nowym wytwórcom przystąpienie do aukcji OZE. Wynika to z bardziej liberalnego podejścia ustawodawcy do weryfikacji stanu zaawansowania budowlanego procesu inwestycyjnego w daną instalację odnawialnego źródła energii w odniesieniu do przepisów pierwotnych obowiązujących w tym zakresie.

Dodatkowe 3 lata na budowę elektrowni wiatrowej – jako zachęta dla inwestorów do udziału w aukcji OZE w 2019 r.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, od wejścia w życie, wywołuje liczne kontrowersje w środowisku inwestycyjnym. Ustawę tę określa się nawet jako „anty-wiatrakową”, ponieważ jej przepisy nakazują lokalizację i budowę elektrowni wiatrowych w oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych.

Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: o jakich ważnych terminach aukcyjnego systemu wsparcia powinien pamiętać wytwórca?

W tym roku zostanie zorganizowana i przeprowadzona ostatnia aukcja dotycząca sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Z przepisów ustawy wynika, że ostatnia aukcja powinna być rozstrzygnięta nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r . Świadczy to o tym, że – co do zasady – Prezes URE zorganizuje i przeprowadzi aukcje w: 2019, 2020 oraz 2021 roku, co pozwala stwierdzić, że na zasadach konstytuowanych ustawą OZE przeprowadzone zostaną 3 aukcje.

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE, rozwiązania usprawniające funkcjonowanie systemu aukcyjnego oraz inne istotne zmiany dla korzystających z systemów aukcyjnych, małych wytwórców energii elektrycznej z OZE i podmiotów zamierzających wybudować elektrownie wiatrowe - o tym, i o innych zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE z dnia 7 czerwca 2018 roku.

Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

W ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku gdy na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, powinny one zostać uwzględnione w studium oraz miejscowym planie. W toku postępowań administracyjnych można się spotkać z istotnymi rozbieżnościami w stosowaniu tych nowych regulacji.

Projekt Ustawy o OZE – Inteligentne opomiarowanie

Nowy Projekt Ustawy o OZE zakłada zainstalowanie u 80% odbiorców końcowych liczników zdalnego opomiarowania. Proces ten miałby trwać do 2020 r. i tym samym zakończyć erę odczytywania stanu liczników przez inkasentów. Jednakże Prezes URE zgłosił szereg zastrzeżeń dotyczących regulacji związanych z inteligentnym opomiarowaniem.