Nawet do 5.000.000 zł kary za niewywiązanie się z nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem paliwami

Rozporządzenie Ministra Klimatu nałożyło na Podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, a także podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych nowe zobowiązanie, za którego brak wykonania grożą surowe kary.

Liberalizacja rynku gazu – zmiany w prawie energetycznym – cz. 2

Ustawą zmieniającą prawo energetyczne, która obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku, Polska, w ślad za innymi krajami europejskimi wprowadziła mechanizmy, które mają na celu utworzenie w UE jednolitego rynku gazu ziemnego, cechującego się wysokim stopniem konkurencyjności. Rozwiązania przyjęte w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech czy Czechach skutecznie doprowadziły do transformacji na rynku sprzedawców i kupujących.

Liberalizacja rynku gazu – zmiany w prawie energetycznym – cz. 1

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła w życie 1 sierpnia 2014 roku to szereg regulacji będących kolejnym etapem procesu tworzenia warunków dla rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce. Zamierzeniem ustawodawcy jest przeprowadzenie analogicznej zmiany jaka nastąpiła na rynku energii w 2007 roku na skutek rozdzielenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej.