Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Rozporządzenie jest kolejnym krokiem do zapewnienia gospodarstwom domowym, przedsiębiorcom i strategicznym instytucjom bezpiecznych dostaw gazu ziemnego. 

Stacje gazu ziemnego (CNG) oraz punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., wyjaśnia m.in. pojęcia: paliw alternatywnych, bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego oraz punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego. Katalog paliw alternatywnych zawarty w ww. ustawie wymienia jako paliwo alternatywne m.in. sprężony oraz skroplony gaz ziemny.  

Nawet do 5.000.000 zł kary za niewywiązanie się z nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem paliwami

Rozporządzenie Ministra Klimatu nałożyło na Podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, a także podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych nowe zobowiązanie, za którego brak wykonania grożą surowe kary.

Liberalizacja rynku gazu – zmiany w prawie energetycznym – cz. 2

Ustawą zmieniającą prawo energetyczne, która obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku, Polska, w ślad za innymi krajami europejskimi wprowadziła mechanizmy, które mają na celu utworzenie w UE jednolitego rynku gazu ziemnego, cechującego się wysokim stopniem konkurencyjności. Rozwiązania przyjęte w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech czy Czechach skutecznie doprowadziły do transformacji na rynku sprzedawców i kupujących.

Liberalizacja rynku gazu – zmiany w prawie energetycznym – cz. 1

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła w życie 1 sierpnia 2014 roku to szereg regulacji będących kolejnym etapem procesu tworzenia warunków dla rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce. Zamierzeniem ustawodawcy jest przeprowadzenie analogicznej zmiany jaka nastąpiła na rynku energii w 2007 roku na skutek rozdzielenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej.