Wirtualny prosument szansą na dalszy rozwój energetyki prosumenckiej: jakie benefity dla budynków wielomieszkaniowych i od kiedy?

Regulacje wprowadzające instytucję wirtualnego prosumenta mają na celu dalszy rozwój wytwarzania energii z OZE w systemie prosumenckim i skierowane są głównie do tych podmiotów, które nie dysponują dostateczną powierzchnią służącą budowie swojego (niezależnego) źródła (instalacji) wytwarzającego energię z OZE.

Obowiązki podatkowe prosumenta-przedsiębiorcy w systemie net-meteringu (opustu)

Prosument-przedsiębiorca ma prawo rozliczyć energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej energię elektryczną nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci oraz ma prawo do sprzedaży tej energii na zasadach rynkowych. Będąc uczestnikiem systemu net-meteringu prosument-przedsiębiorca musi ponadto być świadom obowiązków podatkowych związanych z funkcjonowaniem tego systemu.

Zmiany w ustawie dla prosumenta energii odnawialnej

Energetyka prosumencka dotyczy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ściśle zidentyfikowanej instalacji odnawialnego źródła energii jaką jest mikroinstalacja. 29 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, której przepisy zreformowały energetykę prosumencką w Polsce.