Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia zużycia energii: kiedy efektywność energetyczna promowana jest białym certyfikatem?

Przepisy ustawy o efektywności energetycznej uprawniają bowiem do otrzymania świadectwa efektywności energetycznej (inaczej: biały certyfikat) z tytułu promowania efektywności energetycznej. Pozostaje zatem ustalić, które przedsięwzięcia promowane są świadectwem efektywności energetycznej.

Nie ma zgody na wydanie świadectwa efektywności energetycznej w trybie „milczącego załatwienia sprawy”

Praktyka pokazuje, że świadectwa efektywności energetycznej wydawane są w okresach kilkumiesięcznych licząc od dnia złożenia wniosku. Osłabia to pozycję przedsiębiorstw energetycznych na rynku elektroenergetycznym, ponieważ mogą oni mieć problemy z wykonaniem zobowiązania w zakresie umorzenia – w odpowiedniej ilości i w określonym terminie – świadectw efektywności energetycznej.  

System białych certyfikatów bez opłaty zastępczej i przetargów?

Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej zakłada pozostawienie obecnego systemu wsparcia (tzw. „białych certyfikatów”), do którego wprowadzone zostanie jednak kilka istotnych zmian. Uzasadnieniem ich wprowadzenia jest negatywna ocena dotychczasowego systemu, który okazał się niewydolny, czego dowodem jest m.in. niewielki stopień wyczerpania kwot białych certyfikatów przewidzianych do wydania w przetargach.