Granice niezależności operatorów systemowych

Jednym z założeń Unii Europejskiej jest dążenie do utworzenia w ramach wspólnoty rynku energii, który jest konkurencyjny, funkcjonalny, dbając przy tym o bezpieczeństwo dostaw energii. Dążąc do osiągnięcia tego celu wprowadza się liczne regulacje ograniczające podmioty gospodarcze, jak np. w zakresie kontroli i nadzoru spółki macierzystej nad spółką zależną pełniącą rolę operatora. Na tym tle powstaje pytanie o zakres niezależności przyznanej operatorom systemowym?

Nowelizacja art. 9D Prawa energetycznego – nowe zasady unbundlingu

Z dniem 11 września 2013 weszła w życie nowa ustawa prawo energetyczne, nazywana „małym trójpakiem energetycznym”. Największą zmianą jaką wprowadza jest obowiązek oddzielenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energii, mający służyć zwiększeniu konkurencji na rynku energii. Na jakich zasadach będzie opierał się ten proces, zwany unbundlingiem?