Można czy nie można wstrzymać dostawę energii z powodu nieuregulowanych rachunków za energię w czasie pandemii koronawirusa?

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy – Prawo energetyczne dodano art. 6g, który – jak się na pierwszy rzut oka wydaje – ma stanowić zabezpieczenie ochrony interesów odbiorców energii w sytuacji gdy ich płynność finansowa została zachwiana z powodu koronawirusa. 

Liberalizacja rynku gazu – zmiany w prawie energetycznym – cz. 2

Ustawą zmieniającą prawo energetyczne, która obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku, Polska, w ślad za innymi krajami europejskimi wprowadziła mechanizmy, które mają na celu utworzenie w UE jednolitego rynku gazu ziemnego, cechującego się wysokim stopniem konkurencyjności. Rozwiązania przyjęte w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech czy Czechach skutecznie doprowadziły do transformacji na rynku sprzedawców i kupujących.

Liberalizacja rynku gazu – zmiany w prawie energetycznym – cz. 1

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła w życie 1 sierpnia 2014 roku to szereg regulacji będących kolejnym etapem procesu tworzenia warunków dla rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce. Zamierzeniem ustawodawcy jest przeprowadzenie analogicznej zmiany jaka nastąpiła na rynku energii w 2007 roku na skutek rozdzielenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energii elektrycznej.