Home ⋅ Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27, informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta (Administrator)
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz – jeżeli umowa z Klientem zostanie zawarta – w celu niezbędnym do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c. wywiązania się z obowiązków prawnych Administratora np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy obowiązek wynika z przepisu prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klienta na żądanie właściwych organów lub sądów) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta:
a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
b. jeżeli umowy z Klientem zostanie zawarta – w celu niezbędnym do wykonania umowy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub prowadzania działalności gospodarczej, NIP, Regon,
c. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Administratora np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy obowiązek wynika z przepisu prawa: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub prowadzania działalności gospodarczej, NIP, Regon.
4. Administrator może ujawnić dane osobowe Klienta dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.
5. Dane osobowe Klienta, przetwarzane w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta – będą przechowywane przez okres prowadzenia przez strony negocjacji dotyczących zawarcia umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z faktu prowadzenia przez strony negocjacji dotyczących zawarcia umowy,
b. niezbędnym do wykonania umowy – będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
c. wywiązania się z obowiązków prawnych Administratora – będą przetwarzane do czasu wykonania tego obowiązku, chyba że przepisy prawa będą wymagały dłuższego okresu przechowywania.
6. Osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: kancelaria@gjw.pl.
8. Osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza jej dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.