HOME ⋅ OZE

OZE..

Przepisy znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii weszły w życie

4 października 2021 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W przedmiotowym wpisie przybliżę znowelizowane przepisy oraz wskażę, od kiedy zaczną obowiązywać. Przyczyny nowelizacji Nowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., które uznają niektóre rodzaje pomocy za zgodne …

Umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej – projekt zmiany prawa energetycznego

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projektowana przez Ministra Klimatu i Środowiska nowelizacja ma na celu między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego prawa odbiorcy końcowego do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. Definicja umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej Nowelizacja uzupełnia …

Gminy łatwiej zlokalizują elektrownię wiatrową – projekt ustawy liberalizującej przepisy

27 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest zmiana w zasadach lokalizowania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania tego typu infrastruktury.  Powód nowelizacji Utrzymanie obecnej struktury produkcji energii …

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez RM: pomoc publiczna, nowe kompetencje RM, nowa definicja małej instalacji, ograniczenie obowiązków koncesyjnych

14 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt ma na celu przedłużenie obowiązujących programów pomocy publicznej dla wytwórców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Nowe przepisy ograniczą również obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność w ramach Małych Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (dalej: MIOZE). Programy pomocowe Projektowana nowelizacji ustawy o OZE …

Magazyn energii – uchwalono nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo energetyczne dotyczącą uregulowania zagadnień magazynów energii. Uchwalone przepisy w nowy sposób podchodzą do tematyki magazynowania energii elektrycznej poprzez zwolnienie podmiotów posiadających magazyny energii do 10 MW z obowiązku występowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z wnioskiem o wydanie stosownej Koncesji, …

Ustawa o morskich farmach wiatrowych

W dniu 21 stycznia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o offshore. We wpisie przybliżę zagadnienia związane z przyłączaniem wytwórców do sieci oraz rozporządzaniem zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. Przyczyny uchwalenia nowej ustawy Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych realizuje postanowienia art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) …

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych umożliwia przyznanie wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie przez system wsparcia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie ma być wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego, …

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów dnia 2 lutego 2021 r. zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (dalej: PEP 2040). Ten strategiczny dokument zmienia ustanowioną 12 lat temu poprzednią politykę oraz wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiego sektora paliwowego i energetycznego. Co to jest PEP 2040? PEP 2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na …