HOME ⋅ SIWZ / SWZ

SIWZ / SWZ..

Jak obliczyć termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ

Zwrócenie się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ stanowi istotne uprawnienie wykonawców, umożliwiające im wpływanie na kształt warunków przyszłego zamówienia. Przyjmuje się nawet, że w pewnych okolicznościach brak stosownych zapytań skierowanych do zamawiającego może być poczytane za niedochowanie należytej staranności przez wykonawcę, a późniejsze kwestionowanie treści SWZ za spóźnione. Nowe Prawo zamówień publicznych …

Kiedy zamawiający nie może zmienić treści SWZ?

Nowe PZP przewiduje, że zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Tak dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku natomiast gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża …

Czy można odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ w oparciu o wyjaśnienia wykonawcy?

Zamawiający poprzez opisanie przedmiotu zamówienia precyzuje jakiego świadczenia oczekuje od wykonawcy po zawarciu umowy. Odpowiednio treść SIWZ i treść złożonej oferty stanowią oświadczenia woli zamawiającego oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania świadczenia w przypadku wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ Gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu …

„Zgodnie z SIWZ” jako sposób odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ

W jednym z niedawno wydanych wyroków1 Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się na temat wyjaśniania treści SIWZ przez zamawiającego w kontekście możliwości wykluczenia wykonawcy z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd.   Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez szpital w przedmiocie dostawy aparatury medycznej i wyposażenia do sal zabiegowych i operacyjnych. W toku postępowania jeden z oferentów zarzucił swojemu konkurentowi …

Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 doszło do sporu odnośnie tego, czy zamawiający miał prawo do poprawienia jako „innej omyłki”, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, informacji zawartej w formularzu ofertowym odnośnie oferowanego zakresu dostawy. Niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Rzeczona sprawa dotyczyła postępowania w przedmiocie …

Czy brak informacji o modelu i producencie urządzenia może skutkować odrzuceniem oferty?

Brak podania w formularzu ofertowym modelu oraz producenta oferowanego urządzenia, a zatem danych umożliwiających dokonanie jednoznacznej jego identyfikacji nie pozwala zamawiającemu na zbadanie zgodności urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami. Jeżeli zamawiający nie jest w stanie ustalić tych danych w sposób nie budzący wątpliwości na podstawie innych informacji zawartych w ofercie, oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. …