Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów może być złożone w elektronicznej kopii?

Nadal nie ma jednolitości orzecznictwa KIO w zakresie rozumienia pojęcia elektronicznej kopii dokumentu.

Spory dotyczą przede wszystkim tego, jak traktować skan oferty następczo podpisany elektronicznie. UZP na swojej stronie internetowej zapowiedział już wydanie opinii w tym przedmiocie, która być może rozstrzygnie ten niezmiernie istotny z praktycznego punktu widzenia problem nie się następczo podpisanym skanem oferty, w którym skład orzekający uznał, że sposób sporządzenia dokumentu elektronicznego nie może przesądzić o tym czy ma on prawidłową formę czy też nie, zapadły inne wyroki, odmawiające skanowi oferty przymiotu oryginału dokumentu elektronicznego (choćby wyrok z dnia 13 lutego 2019 r. sygn. akt 169/19).

Warto jednak zauważyć, że powyższy wyrok KIO 119/19 zapadł w stanie prawnym sprzed wejścia w życie zmiany Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej: Rozporządzenie), co nastąpiło 18 października 2018 r.[1] Kluczowa zmiana obejmowała § 5 ust. 1 Rozporządzenia, stanowiący właśnie o składaniu elektronicznych kopii dokumentów.

W brzmieniu sprzed 18 października 2018 r., przepis ten stanowił, że: „Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców.” Zatem przepis ten wykluczał możliwość składania w kopii zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.

W efekcie nowelizacji z października 2018 r., § 5 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: „Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.” Jak widać oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji wykonawca polega, nie zostały wyłączone z zakresu powyższego przepisu, a zatem można je składać również w elektronicznie kopii.

Analogiczna zmiana[2] dotyczyła treści § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego ust. 1 przed zmianą stanowił, iż „Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.” Przepis ten został uchylony z dniem 18 października 2018 r.

W konsekwencji należy uznać,  co również potwierdza orzecznictwo Izby (por. wyrok z dnia 13 lutego 2019 r. sygn. akt 169/19), że zobowiązanie do udostępnienia zasobów wykonawcy może być składane w elektronicznej kopii.

[1] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.1991).

[2] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2018.1993).

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl