Fundusze europejskie, pomoc publiczna – WYBRANE USŁUGI

Spory z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi

Zapewniamy doradztwo prawne oraz reprezentujemy beneficjentów środków unijnych w sporach z instytucjami udzielającymi finansowania.

Zmiana umowy o dofinansowanie

Projekty finansowane z funduszy UE obejmują długi, zwykle kilkuletni okres realizacji, w toku którego może zaistnieć potrzeba wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie. Zapewniamy doradztwo prawne związane z aneksowaniem umów. Reprezentujemy naszych klientów (beneficjentów) w toku procesu ustalania oraz wprowadzania zmian do umowy o dofinansowanie.

Korekty finansowe, zwrot dofinansowania

Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne oraz reprezentujemy beneficjentów środków unijnych w sytuacji nałożenia korekty finansowej lub wydania decyzji o zwrocie dofinansowania.

Postępowania odwoławcze od negatywnej oceny wniosków

Doradzamy prawnie oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach odwoławczych w procedurach konkursowych związanych z przyznawaniem środków unijnych.

Doradztwo prawne na etapie kontroli

Zapewniamy doradztwo prawne w toku kontroli projektów. Analizujemy potencjalne uchybienia oraz zapewniamy wsparcie prawne w toku korespondencji z instytucjami kontrolującymi.

Doradztwo w transakcjach z udziałem beneficjentów środków UE

Doradzamy prawne w toku transakcji, których przedmiotem są spółki wykonujące umowy o dofinansowanie. Pomagamy uniknąć utraty dofinansowania.

HomeSpecjalizacjeFundusze europejskie…

FUNDUSZE EUROPEJSKIE, POMOC PUBLICZNA

Doradzamy na etapie pozyskiwania, wydatkowania oraz rozliczania środków z funduszy UE. Rozwiązujemy problemy związane z udzielaniem oraz przyjmowaniem pomocy publicznej. Pomagamy we wszelkich kontaktach, w tym sporach z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi. Działamy także na zlecenie instytucji zarządzających funduszami unijnymi w zakresie oceny działań beneficjentów,  wymierzania korekt finansowych oraz decyzji o zwrocie dofinansowania.

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne dla beneficjentów funduszy unijnych, a także podmiotów, które starają się o uzyskanie dotacji z UE. Reprezentujemy naszych klientów przed instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi, w tym także w sporach dot. kosztów kwalifikowanych lub związanych z nałożeniem korekty finansowej. Pomagamy przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Nasze doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych programów. Podmiotom tym zapewnialiśmy wsparcie w toku czynności kontrolnych oraz przy dokonywaniu oceny uchybień formalnych popełnionych przez beneficjentów i formułowaniu propozycji wysokości wymiaru korekty finansowej dotacji przyznanej beneficjentowi.

Oferujemy również doradztwo w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem oraz przyjmowaniem pomocy publicznej.

Co oferujemy?

Beneficjentom środków unijnych oferujemy:

 • doradztwo prawne w zakresie problematyki udzielania oraz wykorzystania pomocy publicznej i funduszy UE
 • tworzenie struktur formalno-prawnych przedsiębiorstw optymalnych pod kątem warunków formalnych konkursów o dofinansowanie
 • pomoc w zakresie określenia statusu przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych
 • weryfikację obowiązujących przedsiębiorcę umów, które mogą mieć wpływ na proces aplikowania o dotację, m.in. umów licencyjnych, przeniesienia praw własności intelektualnej i autorskich, kontraktów i umów B2B
 • negocjowanie warunków umowy o dofinansowanie
 • prowadzenie postępowań odwoławczych od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, sporządzenie i wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • doradztwo prawne na etapie kontroli projektu, prowadzenie korespondencji z instytucjami kontrolującymi, wdrażanie zaleceń pokontrolnych, odwołania od zaleceń i decyzji pokontrolnych
 • reprezentację w sporach o zakwestionowanie wydatków oraz sporach związanych z wymierzeniem korekty finansowej lub decyzją o zwrocie dofinansowania
 • doradztwo w transakcjach z udziałem podmiotów, które otrzymały finansowanie ze środków pochodzących z funduszy unijnych,

Oferta dla instytucji nadzorujących:

 • doradztwo prawne podczas realizacji czynności kontrolnych, formułowanie opisu uchybień popełnionych przez beneficjentów, pomoc w określaniu wysokości korekty finansowej
 • interpretacje przepisów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, tematyką funduszy unijnych, pomocą publiczną oraz regulacjami dotyczącymi procesu inwestycyjnego

Komu doradzamy?

 • Przedsiębiorcom ubiegającym się o wsparcie finansowe
 • Podmiotom realizującym projekty dofinansowane środkami z UE
 • Jednostkom samorządu terytorialnego korzystającym z funduszy unijnych
 • Instytucjom wdrażającym fundusze unijne
 • Podmiotom udzielającym wsparcia
 • Przedsiębiorstwom korzystającym z dotacji, których udziały lub akcje mają zostać zbyte
 • Inwestorom, zainteresowanym nabyciem podmiotu korzystającym ze wsparcia

Wybrane projekty

 • Doradztwo w toku kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich
  Aktywne uczestnictwo w doradztwie prawnym w ramach realizacji kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich, zarówno po stronie beneficjentów jak i po stronie instytucji zarządzających/wdrażających.
 • Doradztwo w toku sporów z instytucjami zarządzających związanych z rozliczaniem środków oraz decyzjami o nałożeniu korekt finansowych
 • Obsługa prawna Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  Świadczenie usług prawnych z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 • Doradztwo na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
  Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z możliwością udzielania wsparcia finansowego z powierzonych środków (środki zwrócone w ramach inicjatywy JESSICA).
 • Przygotowanie do wdrożenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
  Usługi doradztwa prawnego na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przygotowania do wdrożenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych).
 • Kompleksowe specjalistyczne doradztwo prawne na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  Usługi kompleksowego specjalistycznego doradztwa prawnego na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – obsługa wykonywana w latach 2015-2016.
 • Obsługa prawna lidera rynku usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.