Dlaczego warto wnioskować o i przeglądać protokoły postępowań o udzielenie zamówienia?

Jedną z zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego jawność. Zgodnie z art. 18 ust. 2 PZP zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Jawny jest również protokół postępowania, za pośrednictwem którego zainteresowani mogą m.in. zapoznać się z ofertami innych wykonawców, co może …

Żądanie kar umownych od zamawiającego

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian, których celem jest zapobieganie jednostronnemu kształtowaniu umów, uwzględniających wyłącznie interes zamawiających. Przepisy dopuszczają wprost postanowienia umów, które uprawniają wykonawcę do otrzymywania kar umownych od zamawiającego. Pytanie brzmi, czy wykonawca może skutecznie żądać włączenia do umowy postanowień będących podstawą tego uprawnienia, jeżeli zamawiający ich nie przewidział? Podstawa prawna …

Orzecznictwo KIO: zasada jednokrotności

Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, w odniesieniu do wezwań do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, obowiązuje zasada jednokrotności, która ma zapobiec nadmiernemu przedłużaniu postępowania. Zamawiający nie może więc wielokrotnie wzywać wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, co oznacza że wezwanie kierowane do wykonawcy powinno być maksymalnie konkretne, jasne, precyzyjne …

Orzecznictwo TSUE – indywidulna odpowiedzialność wykonawcy za wprowadzenie w błąd

W przypadku ubiegania się o uzyskanie zamówienia przez kilku wykonawców wspólnie, wykluczenie na okres dwóch lat z uwagi na zaistnienie przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP będzie dotyczyć wyłącznie tego wykonawcy z grupy, który dopuścił się wprowadzenia zamawiającego w błąd. Inni wykonawcy z grupy nie będą podlegać wykluczeniu, pod warunkiem oczywiście, …

Odrzucenie czy poprawienie oferty? Omyłki rachunkowe a błędy w obliczeniu ceny

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Jednocześnie, art. 223 ust. 2 nakazuje zamawiającemu poprawić – w toku badania oferty -oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem ich konsekwencji rachunkowych. Obie te czynności są obligatoryjne. Zamawiający powinien więc znać różnicę między przytoczonymi przepisami, …

Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Ustawa PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane, wymagania związanego z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony …

Prawo żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości większej niż 5%

Co do zasady zamawiający jest uprawniony do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Dopuszczalne jest jednak żądanie zabezpieczenia o wysokości większej, nie wyższej jednak niż 10% jeżeli spełnione są dwa warunki: żądanie to jest uzasadnione przedmiotem zamówienia lub …

Legitymacja do wniesienia odwołania podmiotu, wobec którego mogą znajdować zastosowanie przesłanki wykluczenia

Zgodnie z art. 505 ust. 1 PZP do wniesienia odwołania uprawnieni są wykonawca, uczestnik konkursu oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Aby wnieść odwołanie, każdy podmiot wskazany w cytowanym przepisie musi spełniać łącznie …

Środki dowodowe dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Na podstawie art. 112 ust. 1 PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć między innymi zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Zgodnie z art. 116 ust. 1 …

Unieważnienie postępowania z powodu niejasności lub nieprecyzyjności opisu przedmiotu zamówienia

Prawo zamówień publicznych zawiera katalog zamknięty przesłanek unieważnienia postępowania. Przesłanki te mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że w przypadku ich wystąpienia zamawiający nie ma uprawnienia lecz jest zobowiązany do unieważnienia postępowania. Co istotne, tylko zamawiający może unieważnić postępowanie. W konsekwencji, w toku postępowania odwoławczego przed KIO lub rozpoznawania skargi na orzeczenie KIO przez sąd, organy …