Wpływ przekształcenia spółki na spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Kodeks spółek handlowych dopuszcza przekształcenie: spółki handlowej w dowolną inną spółkę handlową, spółki cywilnej w spółkę jawną lub spółkę handlową, prowadzonej przez osobę fizyczną we własnym imieniu działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. W sferze stosunków cywilnoprawnych spółce, która powstaje w wyniku przekształcenia (spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a w przypadku przekształcenia …

Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej

Zasadą jest, że komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a odstępstwa od tej formy występują tylko w wyjątkowych wypadkach wskazanych w ustawie. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) zamawiający obligatoryjnie zawiera informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje …

Raport z realizacji zamówienia

Zgodnie z nowym PZP, po wykonaniu umowy, w niektórych przypadkach Zamawiający będzie miał obowiązek przygotowania raportu z realizacji zamówienia. Obowiązku tego nie należy utożsamiać z obowiązkiem zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym pisaliśmy na naszym blogu w ostatnim wpisie.   Na podstawie art. 446 ust 1 PZP Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym …

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

W nowym PZP wśród ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się ogłoszenie o wykonaniu umowy, nieznane dotychczas obowiązującym przepisom.  Art. 448 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w ciągu 30 dni od wykonania umowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak i postępowań o wartościach równych i przekraczających progi unijne. Ogłoszenie zamieszczane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą gotowych formularzy.   Tak jak w przypadku pozostałych ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, …

Aukcja elektroniczna – zmiana terminu na zgłoszenie postąpienia jako istotna zmiana SWZ

Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia Zamawiającego do prowadzenia aukcji elektronicznej przed wyborem najkorzystniejszej oferty w przypadku prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Celem skorzystania z tej instytucji jest uzyskanie nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Przeprowadzenie aukcji …

Przesłanki wykluczenia związane z naruszeniem przepisów prawa pracy i ochrony środowiska – jakie zmiany wprowadziło nowe PZP

Niektóre z przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia są związane z naruszeniem przez wykonawcę przepisów prawa pracy, socjalnego i ochrony środowiska. Chociaż lista okoliczności pozwalających na wykluczenie zawarta w obowiązującym PZP jest taka sama jak w poprzednio obowiązującej ustawie, to jednak przepisy je regulujące zawierają istotne zmiany. Najważniejszą różnicę stanowi przesunięcie okoliczności dotyczących …

Rozszerzenie definicji wykonawców a dopuszczalność przystąpienia podmiotu trzeciego do postępowania odwoławczego

W obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. PZP zmianie uległa definicja wykonawcy.  Zgodnie z art. 7 pkt 30 PZP:  Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub …

Przedmiotowe środki dowodowe w nowym PZP

Nowe PZP, obok „podmiotowych środków dowodowych” (tj. środków służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji) definiuje również pojęcie „przedmiotowych środków dowodowych”, które mają pomagać zamawiającemu w weryfikowaniu zgodności przedmiotu oferty wykonawcy z wymaganiami określonymi w warunkach postępowania. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 7 pkt 20 PZP: Ilekroć w …

Stanowisko UZP w sprawie oświadczeń dotyczących konfliktu interesów

Bezstronność jest jedną z podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym ze środków zapewniających jej stosowanie stanowi obowiązek zamawiającego do zapewnienia obiektywizmu i niezależności osób, które po jego stronie wykonują czynności związane z przeprowadzeniem postępowania. Znalazł on wyraz w art. 56 ust. 1 i 3 nPZP, na podstawie którego wskazane w przepisie osoby podlegają …

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – obowiązek złożenia dowodów w zakresie ceny i kosztów

O wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny na gruncie nPZP pisaliśmy już na naszym blogu w styczniu w artykułach „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” oraz „Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021„. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej stanowisku KIO w przedmiocie dowodów, które wykonawca powinien złożyć w odpowiedzi na wezwanie do …