Termin i inicjatywa przeprowadzenia procedury samooczyszczenia

Procedura samooczyszczenia pozwala wykonawcom, wobec których znajdują zastosowanie przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP uniknąć wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu wykonawca musi udowodnić, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 PZP: 1) naprawił …

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

13 grudnia 2021 r. KIO wydała wyrok (sygn. akt: KIO 3499/21) w sprawie, w której kwestią sporną było spełnienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, doświadczenia.  Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, ponieważ Izba zawarła w nim uwagi dotyczące art. …

Uznanie rynku sektorowego za rynek konkurencyjny

Pod warunkami które zostały omówione w dalszej części artykułu, zamawiający wykonujący działalność sektorową zdefiniowaną w art. 5 ust. 4 PZP, którzy działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, nie stosują przepisów PZP. Czym jest ogólnodostępny rynek konkurencyjny? Okoliczność czy rynek na którym zamawiający wykonuje działalność sektorową jest rynkiem konkurencyjny, do którego dostęp …

Rejestr umów zawieranych przez JSFP

Z początkiem lipca 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadzająca rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP). Celem zmian ma jest zapewnienie jawności i przejrzystości wydatków publicznych. Jakie obowiązki niesie ze sobą nowelizacja? 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. …

Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych

PZP przewiduje odrębną procedurę udzielania zamówień w oparciu o umowę ramową w zamówieniach sektorowych. Umowy ramowe funkcjonujące w zamówieniach klasycznych i sektorowych cechuje kilka istotnych różnic, na które warto zwrócić uwagę. Czym jest umowa ramowa? Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiających do zawierania umów ramowych. Zgodnie z definicją ustawową, umowa ramowa to umowa zawierana między …

Orzecznictwo KIO: Wykonawcy będący małżonkami jako grupa kapitałowa

W dzisiejszym wpisie powracam do pytania czy wykonawcy będący małżonkami należą do tej samej grupy kapitałowej. To zagadnienie było już poruszane na naszym blogu w artykule z sierpnia 2019 r., na gruncie orzeczenia KIO z 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt: KIO 885/19). W tym wyroku KIO przyjęła, że małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności …

Preferencje unijne w zamówieniach sektorowych

Szczególnym rozwiązaniem zastosowanym przez ustawodawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego są tzw. preferencje unijne. Regulacje dotyczące preferencji unijnych w PZP wdrażają do polskiego porządku prawnego rozwiązania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/EU z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej …

Orzecznictwo KIO: Kary umowne ograniczające dostęp do zamówienia

Zamawiający jest zobowiązany do wskazania w SWZ projektowanych postanowień umowy, które zostaną do niej wprowadzone. Obowiązek ten istniał również na gruncie PZP2004 w odniesieniu do SIWZ. Tym samym to rolą zamawiającego jest określenie istotnych warunków umowy, jednym z których są kary umowne. Nie oznacza to jednak, że wykonawcy muszą akceptować postanowienia ukształtowane przez zmawiającego, a …

Orzecznictwo TSUE: Orzekanie z urzędu o wystąpieniu przesłanek wykluczenia

W jednym z artykułów opublikowanych na naszym blogu odwoływaliśmy się już do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września 2021 r. TSUE rozstrzygnął w nim kwestię indywidulanej odpowiedzialności wykonawcy za wprowadzenie zamawiającego w błąd. Zgodnie z orzeczeniem, gdy jeden z wykonawców, będący członkiem grupy wykonawców składających ofertę, wprowadził w błąd przy dostarczaniu informacji, które …

Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą

Termin związania ofertą jest obligatoryjnie wskazywany przez zmawiającego w dokumentach zamówienia poprzez wskazanie daty. Maksymalne terminy związania ofertą zostały uregulowane w PZP i różnią się w zależności od przedmiotu postępowania i wartości zamówienia. Czas związania ofertą W odniesieniu do zamówień klasycznych terminy związania ofertą wynoszą: 30 dni dla zamówienia o wartości poniżej progów unijnych 90 …