Podział zamówienia na części a naruszenie uczciwej konkurencji

Prawo zamówień publicznych wprawdzie nie nakłada na zamawiającego obowiązku podziału zamówienia na części, nie oznacza to jednak, że decyzja o tym, czy dane zamówienie powinno być udzielone w całości tylko jednemu wykonawcy nie podlega ocenie pod kątem ogólnych reguł rządzących procesem udzielania zamówień publicznych. Zamawiający powinien mieć bowiem na uwadze zasady udzielania zamówień publicznych wskazane …

Powiązania między wykonawcami a grupa kapitałowa

Składanie w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnych ofert przez przedsiębiorców powiązanych (działającym w ramach jednej grupy kapitałowej) pozwala na potencjalne manipulowanie wynikiem przetargu ze szkodą dla zamawiającego.   Stąd w myśl art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy …

Czy wykonawca może wskazywać te same zasoby sprzętowe w różnych postępowaniach?

W jednym z niedawnych orzeczeń Izby1, które zapadł na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych, KIO wypowiedziała się w przedmiocie dopuszczalności zaangażowania sprzętowego wykonawców w ramach różnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  Zaangażowanie zasobów sprzętowych i kadrowych w inne przedsięwzięcia Przedmiotem sporu było zaangażowanie sprzętu wykonawcy wskazanego w przetargu także w …

Kiedy jest dopuszczalne kryterium oceny ofert w postaci kary umownej?

Co do zasady ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze pozacenowych kryteriów oceny ofert, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów, które zagwarantują, że wybór oferty najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom zamawiającego. Przedstawiony w art. 91 ust. 2 PZP przykładowy katalog kryteriów ma charakter otwarty, zamawiający jest zatem uprawniony do ustanowienia także kryteriów innych niż …

Czy w postępowaniach poniżej progów unijnych można zaskarżyć poprawienie omyłki przez zamawiającego ?

W postępowaniach poniżej progów unijnych ustawodawca ograniczył możliwość złożenia odwołania do KIO jedynie w odniesieniu do czynności zamawiającego wyraźnie wskazanych w PZP.  Zgodnie z treścią art. 180 ust. 2 PZP jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu …

Warunki udziału w postępowaniu muszą być interpretowane literalnie

Postanowienia dotyczące warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wymaganych dokumentów potwierdzających ich spełnienie należy interpretować przede wszystkim z zastosowaniem wykładni gramatycznej – taki wniosek płynie z wyroku KIO z dnia 10 marca 2020, sygn. akt KIO 377/2020. Niezdefiniowany warunek udziału Sprawa rozpatrywana przez Izbę dotyczyła postępowania prowadzonego przez UZP w przedmiocie budowy Platformy …

„Zgodnie z SIWZ” jako sposób odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ

W jednym z niedawno wydanych wyroków1 Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się na temat wyjaśniania treści SIWZ przez zamawiającego w kontekście możliwości wykluczenia wykonawcy z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd.   Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez szpital w przedmiocie dostawy aparatury medycznej i wyposażenia do sal zabiegowych i operacyjnych. W toku postępowania jeden z oferentów zarzucił swojemu konkurentowi …

Rozwiązanie przez zamawiającego umowy z wykonawcą a dalsze postępowania o udzielenie zamówienia

W praktyce realizacji kontraktów występują sytuacje, w których zamawiający rozwiązuje umowę  z wykonawcą jeszcze przed ukończeniem zamówienia, najczęściej w powołaniu na nienależyte wykonywanie umowy przez tego wykonawcę. Niejednokrotnie wówczas wykonawcy obawiają się, jakie będą konsekwencje takiego rozwiązania umowy dla kolejnych przetargów, choćby w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP, który przewiduje fakultatywną przesłankę wykluczenia z …

Czy zamawiający musi zbadać wszystkie oferty przed unieważnieniem postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP?

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przed KIO (sygn. akt KIO 518/20), Izba rozpatrywała kwestię możliwości unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, bez uprzedniego kompleksowego przeprowadzenia badania wszystkich ofert, jakie zostały złożone przez wykonawców w postępowaniu.  W stanie faktycznym sprawy zamawiający prowadził postępowanie w przedmiocie dostawy dwóch …

Partnerstwo innowacyjne w nowym PZP 2021

Tryb partnerstwa innowacyjnego został wprowadzony do PZP nowelizacją z 2016 r., z myślą o takich zamawiających, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, a produkty i usługi oferowane przez rynek nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb. Tryb partnerstwa innowacyjnego znalazł się również w nowym PZP 2021, które uelastycznia i doprecyzowuje przepisy dotyczące partnerstwa innowacyjnego, w tym jego definicje.  Partnerstwo …