Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Na temat poprawiania przez zamawiających tzw. „innych omyłek” czyli omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP), pisaliśmy już kilkukrotnie na łamach bloga, m.in. w artykule „Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ„. Zasadą jest, że …

Jeden wykonawca i dwie oferty – czy zawsze Zamawiający musi je odrzucić?

Zasadą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest to, że jeden wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Stanowi o tym przepis art. 82 ust. 1 PZP w myśl którego Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie – a zatem przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania …

Charakter opinii prywatnej w sporze przed KIO

W toku postępowania dowodowego przed KIO zarówno strony jak i uczestnicy postępowania odwoławczego wskazują dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody takie w celu poparcia swoich twierdzeń lub odparcia twierdzeń strony przeciwnej można przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Przed Izbą, podobnie jak w postępowaniu sądowym, dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków …

Nieprawidłowości w kalkulowaniu ceny ofertowej a odrzucenie oferty

W jednym z poprzednich wpisów „Czy manipulowanie przez wykonawcę ceną składową oferty, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji, może skutkować odrzuceniem jego oferty?” poruszyliśmy temat manipulowania ceną przez wykonawcę, jako przesłankę do odrzucenia oferty. Wskazywaliśmy wówczas, że takie rozkładanie kosztów oferty, które zmierza do uzyskania korzystnej punktacji i wyeliminowania konkurencji może zostać uznane za czyn nieuczciwej …

Self-cleaning bardziej rygorystyczny w nowym PZP 2021?

W nowym PZP 2021 kwestie związane z wykluczeniem wykonawcy z postępowania zostały wskazane w rozdziale dotyczącym kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Regulacje krajowe zasadniczo dostosowano do regulacji Dyrektywy klasycznej, ograniczając miedzy innymi liczbę przesłanek obligatoryjnych i dostosowując katalog przesłanek fakultatywnych do tych wskazanych w art. 57 ust. 4 Dyrektywy. Celem tych zmian jest ułatwienie wykonawcom wypełniania JEDZ, …

Czy umowy o zarządzanie PPK są zwolnione z obowiązku stosowania PZP?

Dotychczasowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują wyłączenie umów o zarządzanie PPK spod reżimu prawa zamówieniach publicznych niezależnie od ich wartości. Przepis art. 4 pkt 4 PZP wyraźnie stanowi bowiem, że ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z …

Czy można wykonawcę zobowiązać do zawierania umów realizacyjnych na gruncie umowy ramowej?

Definicję umowy ramowej zawiera art. 2 pkt 9a PZP, który stanowi, że pod pojęciem umowy ramowej należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Jak wielokrotnie …

Jak będzie przebiegało otwarcie ofert po wejściu w życie nowego PZP 2021?

Na gruncie dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. W związku z elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego samej czynności otwarcia ofert towarzyszyło wiele problemów natury technicznej. Zamawiający napotykali choćby …

Czy na gruncie nowego PZP wybór oferty najkorzystniejszej jest możliwy po upływie terminu związania ofertą?

W poprzedniej publikacji „Co zmienia nowe Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu związania ofertą?” poruszyliśmy temat zmian w nowym PZP 2021 dotyczących terminu związania ofertą i warunków jego przedłużania przez wykonawców. Niezależnie od przepisów obligujących zamawiającego do wzywania wszystkich wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą w sytuacji, w której zamawiający ocenia, że nie jest w …

Co zmienia nowe Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu związania ofertą?

Regulacje dotyczące terminu związania ofertą oraz zasad jego przedłużania uległy zmianie w nowym PZP 2021. W dotychczasowej praktyce zamówień publicznych najwięcej kontrowersji budziły kwestie związane ze skutecznym przedłużaniem terminu związania ofertą, zwłaszcza gdy powiązane było ono z wydłużeniem bądź wniesieniem nowego wadium. Na łamach bloga pisaliśmy choćby o kontrowersjach dotyczących dorozumianego oświadczenia o wydłużeniu terminu …