Czy umowy o zarządzanie PPK są zwolnione z obowiązku stosowania PZP?

Dotychczasowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują wyłączenie umów o zarządzanie PPK spod reżimu prawa zamówieniach publicznych niezależnie od ich wartości. Przepis art. 4 pkt 4 PZP wyraźnie stanowi bowiem, że ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z …

Czy można wykonawcę zobowiązać do zawierania umów realizacyjnych na gruncie umowy ramowej?

Definicję umowy ramowej zawiera art. 2 pkt 9a PZP, który stanowi, że pod pojęciem umowy ramowej należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Jak wielokrotnie …

Jak będzie przebiegało otwarcie ofert po wejściu w życie nowego PZP 2021?

Na gruncie dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. W związku z elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego samej czynności otwarcia ofert towarzyszyło wiele problemów natury technicznej. Zamawiający napotykali choćby …

Czy na gruncie nowego PZP wybór oferty najkorzystniejszej jest możliwy po upływie terminu związania ofertą?

W poprzedniej publikacji „Co zmienia nowe Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu związania ofertą?” poruszyliśmy temat zmian w nowym PZP 2021 dotyczących terminu związania ofertą i warunków jego przedłużania przez wykonawców. Niezależnie od przepisów obligujących zamawiającego do wzywania wszystkich wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą w sytuacji, w której zamawiający ocenia, że nie jest w …

Co zmienia nowe Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu związania ofertą?

Regulacje dotyczące terminu związania ofertą oraz zasad jego przedłużania uległy zmianie w nowym PZP 2021. W dotychczasowej praktyce zamówień publicznych najwięcej kontrowersji budziły kwestie związane ze skutecznym przedłużaniem terminu związania ofertą, zwłaszcza gdy powiązane było ono z wydłużeniem bądź wniesieniem nowego wadium. Na łamach bloga pisaliśmy choćby o kontrowersjach dotyczących dorozumianego oświadczenia o wydłużeniu terminu …

Zamówienia bagatelne w nowym PZP 2021

Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji zamówień bagatelnych. Powszechnie przyjmuje się jednak, że pod tym pojęciem należy rozumieć zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i które na mocy art. 4 pkt 8 PZP zostały wyłączone z reżimu PZP. Zamawiający najczęściej udzielają zamówień bagatelnych w oparciu …

Wezwanie do wyjaśnień oferty – uprawnienie czy obowiązek Zamawiającego

Zasadą jest, że wyjaśnienia treści oferty muszą dotyczyć elementów w niej wyrażonych, które budzą wątpliwości zamawiającego. Zastosowanie art. 87 ust. 1 PZP nie może jednak doprowadzić do uzupełnienia oferty o nowe, niewyrażone w niej treści. Z wyjaśnieniem treści oferty będziemy mieli do czynienia np. gdy wykonawca oferuje określony przedmiot zamawiającemu, jednak ten nie ma pewności …

Utrata statusu zamawiającego w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia

Pojęcie zamawiającego na gruncie prawa zamówień publicznych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 PZP. Przepis ten stanowi, że pod tym pojęciem należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy został natomiast określony w art. 3 PZP i obejmuje między innymi …

Dokument przedmiotowy czy treść oferty wykonawcy – jak daleko sięga swoboda zamawiającego?

Na łamach bloga wielokrotnie poruszaliśmy temat rozróżnienia pomiędzy tzw. dokumentami przedmiotowymi a dokumentami składającymi się na treść oferty wykonawcy. Rozróżnienie to nie jest tylko teoretyczne i ma istotny wpływ na możliwość sanowania braków w rzeczonych dokumentach w toku postępowania o udzielenie zamówienia – więcej do przeczytania w artykule „Karta katalogowa jako dokument przedmiotowy czy treść …

Klauzula zastrzeżona – czy zamawiającemu przysługuje dowolność w jej stosowaniu?

„Klauzula zastrzeżona” to nic innego jak przewidziane w art. 22 ust. 2 PZP zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy (lub ich wyodrębnione organizacyjnie jednostki), których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności, osób z …