Analiza potrzeb i wymagań – zbędny formalizm czy instrument zapewnienia efektywności?

Nowe PZP 2021 nałożyło na zamawiających publicznych nieznany dotychczas obowiązek przeprowadzania przed wszczęciem zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne analizy potrzeb i wymagań. Zobowiązanie zamawiających do dokonywania analizy potrzeb i wymagań ma służyć realizacji jednego z głównych celów nowej ustawy jakim jest zwiększenie efektywności zamówień publicznych.  Część zamawiających z pewnością nie jest …

Zmiany Dyrektywy 2009/33/WE w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego1 dalej: Dyrektywa 2019/1161. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia …

Procedura odwrócona w nowym PZP 2021

W aktualnym stanie prawnym procedura odwrócona została uregulowana dość oszczędnie w treści art. 24aa ust. 1 PZP, który stanowi, iż:  Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile …

Czy wybór zabezpieczenia zwrotu zaliczki należy do zamawiającego, a decyzja ta jest wiążąca dla wykonawcy?

Zasadą jest, że zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana przez niego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Z udzieleniem zaliczki wiąże się kwestia zabezpieczenia jej zwrotu. W myśl art. 151a ust. 5 PZP zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach wskazanych …

Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO

Sejm uchwalił ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie nowego PZP 2021, o których pisaliśmy w publikacji „Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021„. Nowelizacja dokonuje również zmian w Dziale IX …

W jakim terminie zamawiający zwraca wadium w nowym PZP 2021?

Instytucja wadium została kompleksowo uregulowana w nowej ustawie PZP 2021 w przepisach art. 97-98 nPZP. Zarówno w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jak i tych, których wartość plasuje się poniżej progów unijnych, żądanie wadium stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek. Z wadium najczęściej będą rezygnować ci zamawiający, którzy prowadzą powtarzające się zmówienia i …

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Projekt Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przewiduje szereg zmian w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które mają na celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. W postępowaniach o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych zamawiający obligatoryjnie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. …

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w nowym PZP 2021

Pod pojęciem podmiotowych środków dowodowych w myśl art. 7 pkt. 17 nPZP należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nPZP. Aktualnie finalizowane są prace nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych …

Czy w postepowaniach o wartości poniżej progów unijnych można zaskarżyć informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?

W jednej z poprzednich publikacji „Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty – obowiązek zamawiającego” pisaliśmy o znaczeniu prawidłowego sporządzania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wskazywaliśmy wówczas, że wykonawcy mogą złożyć odwołanie do KIO, gdy zamawiający nie przedstawia w zawiadomieniu uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej przez siebie czynności, ograniczając się jedynie do podania samej punktacji …

Wizja lokalna w nowym PZP 2021

Wizja lokalna, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych, stanowi istotny instrument umożliwiający wykonawcom zapoznanie się z miejscem, w którym będzie wykonywane przyszłe zamówienie. Oczywiście wizja lokalna nie może zastąpić prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj. jednoznacznego, wyczerpującego i uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności  mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto wprowadzając możliwość lub obligując wykonawców do udziału …