Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Ustawa PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane, wymagania związanego z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony …

Prawo żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości większej niż 5%

Co do zasady zamawiający jest uprawniony do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Dopuszczalne jest jednak żądanie zabezpieczenia o wysokości większej, nie wyższej jednak niż 10% jeżeli spełnione są dwa warunki: żądanie to jest uzasadnione przedmiotem zamówienia lub …

Legitymacja do wniesienia odwołania podmiotu, wobec którego mogą znajdować zastosowanie przesłanki wykluczenia

Zgodnie z art. 505 ust. 1 PZP do wniesienia odwołania uprawnieni są wykonawca, uczestnik konkursu oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Aby wnieść odwołanie, każdy podmiot wskazany w cytowanym przepisie musi spełniać łącznie …

Środki dowodowe dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Na podstawie art. 112 ust. 1 PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć między innymi zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Zgodnie z art. 116 ust. 1 …

Unieważnienie postępowania z powodu niejasności lub nieprecyzyjności opisu przedmiotu zamówienia

Prawo zamówień publicznych zawiera katalog zamknięty przesłanek unieważnienia postępowania. Przesłanki te mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że w przypadku ich wystąpienia zamawiający nie ma uprawnienia lecz jest zobowiązany do unieważnienia postępowania. Co istotne, tylko zamawiający może unieważnić postępowanie. W konsekwencji, w toku postępowania odwoławczego przed KIO lub rozpoznawania skargi na orzeczenie KIO przez sąd, organy …

Wpływ przekształcenia spółki na spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Kodeks spółek handlowych dopuszcza przekształcenie: spółki handlowej w dowolną inną spółkę handlową, spółki cywilnej w spółkę jawną lub spółkę handlową, prowadzonej przez osobę fizyczną we własnym imieniu działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. W sferze stosunków cywilnoprawnych spółce, która powstaje w wyniku przekształcenia (spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a w przypadku przekształcenia …

Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej

Zasadą jest, że komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a odstępstwa od tej formy występują tylko w wyjątkowych wypadkach wskazanych w ustawie. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) zamawiający obligatoryjnie zawiera informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje …

Raport z realizacji zamówienia

Zgodnie z nowym PZP, po wykonaniu umowy, w niektórych przypadkach Zamawiający będzie miał obowiązek przygotowania raportu z realizacji zamówienia. Obowiązku tego nie należy utożsamiać z obowiązkiem zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym pisaliśmy na naszym blogu w ostatnim wpisie.   Na podstawie art. 446 ust 1 PZP Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym …

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

W nowym PZP wśród ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się ogłoszenie o wykonaniu umowy, nieznane dotychczas obowiązującym przepisom.  Art. 448 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w ciągu 30 dni od wykonania umowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak i postępowań o wartościach równych i przekraczających progi unijne. Ogłoszenie zamieszczane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą gotowych formularzy.   Tak jak w przypadku pozostałych ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, …

Aukcja elektroniczna – zmiana terminu na zgłoszenie postąpienia jako istotna zmiana SWZ

Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia Zamawiającego do prowadzenia aukcji elektronicznej przed wyborem najkorzystniejszej oferty w przypadku prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Celem skorzystania z tej instytucji jest uzyskanie nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Przeprowadzenie aukcji …