Utrata statusu zamawiającego w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia

Pojęcie zamawiającego na gruncie prawa zamówień publicznych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 PZP. Przepis ten stanowi, że pod tym pojęciem należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy został natomiast określony w art. 3 PZP i obejmuje między innymi …

Dokument przedmiotowy czy treść oferty wykonawcy – jak daleko sięga swoboda zamawiającego?

Na łamach bloga wielokrotnie poruszaliśmy temat rozróżnienia pomiędzy tzw. dokumentami przedmiotowymi a dokumentami składającymi się na treść oferty wykonawcy. Rozróżnienie to nie jest tylko teoretyczne i ma istotny wpływ na możliwość sanowania braków w rzeczonych dokumentach w toku postępowania o udzielenie zamówienia – więcej do przeczytania w artykule „Karta katalogowa jako dokument przedmiotowy czy treść …

Klauzula zastrzeżona – czy zamawiającemu przysługuje dowolność w jej stosowaniu?

„Klauzula zastrzeżona” to nic innego jak przewidziane w art. 22 ust. 2 PZP zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy (lub ich wyodrębnione organizacyjnie jednostki), których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności, osób z …

Self – cleaning a identyfikacja przyczyn niewykonania umowy

Samooczyszczenie (ang. self-cleaning) ma na celu umożliwienie wykonawcy podjęcia określonych działań w celu uniknięcia wykluczenia z postępowania, nawet w sytuacji, gdy formalnie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia. Self-cleaning nie polega jednak na zakwestionowaniu podstaw wykluczenia, pozwala natomiast udowodnić, że mimo zaistnienia którejś z przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 …

Czy zamawiający może narzucić metodologię przedstawienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Na łamach bloga wielokrotnie pisaliśmy o wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny i problemach praktycznych z tym związanych. Uregulowanie dotyczące wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny zawiera przepis art. 90 PZP. Stanowi on, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający …

Zawarcie ugody a obowiązek poinformowania o rozwiązaniu umowy w JEDZ

Poprzednio na łamach bloga pisaliśmy o wpływie rozwiązania umowy przez zamawiającego na dalsze uczestnictwo wykonawcy w przetargach. Wskazywaliśmy wówczas, że o fakcie rozwiązania umowy należy bezwzględnie poinformować zamawiającego w JEDZ, gdyż zatajając taką informację wykonawca ryzykuje wykluczenie z postępowania z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd – więcej na ten temat do przeczytania w artykule …

Unieważnienie postępowania z uwagi na COVID-19 – KIO potwierdza taką możliwość

W jednym z niedawnych wyroków KIO, który dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia na najem kombajnów chodnikowych prowadzonego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Izba analizowała zasadność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w powołaniu na pandemię COVID-19.  W ocenie zamawiającego konsekwencje wprowadzenia na terytorium kraju stanu epidemii COVID-19 dla jego działalności gospodarczej uzasadniały unieważnienie postępowania przetargowego w …

Minimalny roczny obrót a przychód ze sprzedaży netto – czy zamawiający prawidłowo określił warunek udziału w postępowaniu?

Zamawiający określając warunki dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej może wymagać, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem. Zgodnie z art. 22c ust. 2 PZP określając wartość tego obrotu nie może co do zasady żądać, aby przekraczał on dwukrotność wartości zamówienia. Wyjątkiem są należycie uzasadnione przypadki, które …

Zmiany w nowym PZP 2021

Mimo, iż nowe Prawo zamówień publicznych 2021, jeszcze nie weszło w życie, już doczekaliśmy się prac nad jego nowelizacją. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (dalej: …

Czy można odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ w oparciu o wyjaśnienia wykonawcy?

Zamawiający poprzez opisanie przedmiotu zamówienia precyzuje jakiego świadczenia oczekuje od wykonawcy po zawarciu umowy. Odpowiednio treść SIWZ i treść złożonej oferty stanowią oświadczenia woli zamawiającego oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania świadczenia w przypadku wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ Gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu …