Prawo pracy – WYBRANE USŁUGI

Zakaz konkurencji

Opracowujemy skuteczne klauzule umowne regulujące kwestię zakazu konkurencji (w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu) oraz obsługujemy spory będące następstwem naruszenia zakazu konkurencji lub niedokonania zapłaty wynagrodzenia z tytułu ustanowienia zakazu konkurencji.

Kontrakty menedżerskie - nawiązywanie i rozwiązywanie

Pomagamy przy nawiązywaniu, modyfikowaniu oraz rozwiązywaniu kontraktów menedżerskich. Opracowujemy projekty kontraktów motywujące do realizowania celów zarządczych stawianych przed menedżerem, negocjujemy postanowienia oraz obsługujemy spory powstające na tle umów z menedżerami.

Więcej

Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania

Opracowujemy oraz pomagamy przy wdrażaniu zakładowych źródeł prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania) realizujących cele biznesowe pracodawcy oraz pozostających w zgodzie z wymaganiami przepisów prawa pracy.

Więcej

Mobbing i dyskryminacja

Doradzamy oraz prowadzimy spory w sprawach o odszkodowania z tytułu mobbingu, dyskryminacji i naruszenia dóbr osobistych w miejscu pracy.

Więcej

Wypadki przy pracy

Prowadzimy sprawy związane z odszkodowaniami za wypadek przy pracy lub choroby zawodowej. Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w sporach przed sądami oraz w sporach z ZUS.

Więcej

Spory sądowe z zakresu prawa pracy

Doradzamy na etapie przedsądowym oraz reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy. Prowadzimy spory sądowe m.in. o roszczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę, o zapłatę wynagrodzenia oraz sprawy związane z naruszeniem umów o zakazie konkurencji i czynami nieuczciwej konkurencji.

Więcej

Obrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Doradzamy w sprawach związanych z zamiarem wypowiedzenia oraz w sporach związanych z dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę. Zapewniamy wsparcie prawne oraz reprezentujemy pracodawców i pracowników.

Relacje ze związkami zawodowymi

Zapewniamy doradztwo prawne w toku bieżących kontaktów (konsultacji), negocjacji oraz w sporach ze organizacjami związkowymi. Wspieramy prawnie pracodawców w toku uzgadniania ze stroną społeczną dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy, m.in.  negocjujemy układy zbiorowe pracy oraz protokoły dodatkowe. Opracowujemy dokumentacje programów dobrowolnych odejść.

Własność intelektualna w stosunkach pracy

Pomagamy w uregulowaniu kwestii związanych z prawami własności intelektualnej w stosunkach pracy: praw do patentów, praw do utworów, praw do programów komputerowych oraz kwestie związane z wynagrodzeniem z tytułu czerpania przez przedsiębiorcę korzyści gospodarczych w związku z wykorzystaniem wynalazku.

HomeSpecjalizacjePrawo pracy

Prawo pracy

Doradzamy właścicielom przedsiębiorstw oraz  pracownikom działów HR w obszarze spraw pracowniczych oraz członkom zarządów i menadżerom w zakresie przysługujących im praw wobec pracodawców. Całościowo obsługujemy przedsiębiorców w zakresie spraw związanych z regulowaniem stosunków pracy oraz wszelkich powiązanych kwestii: procedur związanych z ochroną danych osobowych pracowników, umów dotyczących praw autorskich, układów zbiorowych pracy, kontraktów menedżerskich, regulaminów (pracy, wynagradzania, premiowania i innych), wypadków przy pracy oraz sporów z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sporach związanych z prawem pracy oraz w kontaktach ze związkami zawodowymi.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa pracy. Posiadamy doświadczenie zarówno w obszarze indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju. Pomagamy uporządkować regulacje wewnętrzne organizujące stosunki pracy firmom stawiającym pierwsze kroki w budowaniu relacji z pracownikami. Dbamy o prawidłowe zabezpieczenie i doraźną ochronę interesów przedsiębiorstw, które z uwagi na większą skalę lub określony przedmiot działalności podlegają bardziej restrykcyjnym wymogom w zakresie prawa pracy. Wspieramy dynamicznie rosnące podmioty, w kluczowych dla nich procesach np. przejęcia zakładu pracy. Oferujemy doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, jak również w zakresie ochrony danych osobowych i regulowaniu kwestii praw własności intelektualnej.

Co oferujemy?

 • Umowy i kontrakty – posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu wszelkich dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, umów cywilnoprawnych (o świadczenie usług, zlecenie, o dzieło, tzw. samozatrudnienie / B2B) oraz zawieraniem kontraktów menedżerskich
 • Działalność konkurencyjna – tworzymy umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, umowy o zachowaniu poufności / NDA, przygotowujemy klauzule do nowo zawieranych umów
 • Prawa autorskie – oferujemy kompleksowe wsparcie prawne procedur przejścia praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika, jak i przez osobę współpracująca z firmą na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • Dane osobowe pracowników – przeprowadzamy audyty zgodności funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów ochrony danych osobowych z przepisami RODO, przygotowujemy i aktualizujemy polityki ochrony danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania danych, treści klauzul informacyjnych, zgód, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Regulaminy – opracowujemy regulaminy pracy (w tym pracy zdalnej), regulamin wynagradzania i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji – doradzamy jak zapobiec i przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom w przedsiębiorstwie, a przez to ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy, reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji
 • Wypadki z udziałem pracowników – wspieramy pracodawcę w razie wystąpienia wypadku przy pracy
 • Przejście zakładu pracy – obsługujemy procesy przejścia zakładu pracy lub jego części na inny podmiot, m.in. w zakresie indywidualnych umów o pracę, współpracy ze związkami zawodowymi, czy funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Zbiorowe prawo pracy – wspieramy naszych klientów w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz protokołów dodatkowych do ZUZP, doradzamy pracodawcom w toku negocjacji ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników, uczestniczymy w zawieraniu porozumień płacowych oraz opracowujemy dokumentacje programów dobrowolnych odejść
 • Kontakty z PIP i ZUS – wspieramy Klientów w toku postępowań kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS)
 • Sprawy sądowe – reprezentujemy Klientów przed sądami pracy w postępowaniach, których stroną są pracownicy, jak i PIP i ZUS

Komu doradzamy?

 • Przedsiębiorcom – wspieramy właścicieli przedsiębiorstw i osoby sprawującym funkcje zarządcze w zakresie właściwego wykonywania regulacji z zakresu prawa pracy oraz w sporach z pracownikami
 • Pracownikom oraz szefom działów HR stosującym regulacje prawa pracy w praktyce.
 • Prawnikom in house – zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne dla prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, koordynujących procesy na gruncie prawa, którzy nie specjalizują się w prawie pracy
 • Menedżerom i członkom zarządu – wspierając ich w dochodzeniu swoich praw w relacjach z pracodawcą

Wybrane projekty

 • Sporządzanie oraz negocjowanie kontraktów menedżerskich i umów o świadczenie usług zarządzania
 • Reprezentacja klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  Reprezentacja Klienta przed Sądem Okręgowym w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu świadczącego pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 • Przygotowywanie dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy
  Opiniowanie oraz przygotowywanie dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy – porozumień z organizacjami związkowymi, regulaminu przeprowadzania wyborów do rady pracowników, porozumień pracodawcy z radą pracowników.
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu ujednolicania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w przedsiębiorstwie operatora sieci elektroenergetycznych i jego Oddziałach
  Kompleksowa obsługa prawna procesu ujednolicania ZUZP w centrali i oddziałach – zapewnienie wsparcia prawnego w toku rokowań po stronie pracodawcy, w tym: bieżące konsultacje prawne, redagowanie zapisów ZUZP, przygotowywanie rekomendacji i propozycji rozwiązań.
 • Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy w procesie restrukturyzacji spółki produkcyjnej zatrudniającej kilkuset pracowników
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy
  Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych dot. m.in.: zakazu konkurencji, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji, ochrony dóbr osobistych.
 • Reprezentacja w sporach sądowych dotyczących kontraktów menedżerskich
 • Liczne opinie oraz ekspertyzy prawne dot. złożonych zagadnień problemowych w prawie pracy
  Opinie oraz ekspertyzy prawne dotyczące m.in.: przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, czasu pracy, podróży służbowych, urlopów, systemu wynagradzania, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad refundacji okularów, nagród jubileuszowych,  procesu rekrutacji , zasadności wypłacania odpraw, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, zakazu konkurencji.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.