Własność intelektualna, prawo IT, RODO – WYBRANE USŁUGI

Zakupy usług i dostaw IT

Doradzamy w toku procesów nabywania systemów IT (licencji), usług wdrożeniowych, usług utrzymaniowych oraz dostaw infrastruktury IT. Opracowujemy specyfikacje zakupowe służące dokonaniu optymalnego biznesowo wyboru oraz zabezpieczeniu interesów nabywcy w długim horyzoncie czasowym – mając na uwadze silne uzależnienie funkcjonowania niemal biznesu od jakości i niezawodności narzędzi IT.

Umowy IT - wdrożenia, licencje, rozwój oprogramowania

Opracowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy licencyjne, wdrożeniowe, utrzymaniowe oraz związane z rozwojem oprogramowania lub zakupem usług IT.

Spory z zakresu IT

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach związanych z wykonywaniem umów dotyczących usług lub dostaw IT. Szczegółowo analizujemy uwarunkowania techniczne, uwzględniając je w toku budowania argumentacji oraz strategii procesowej.

Ochrona praw twórców oprogramowania

Świadczymy obsługę prawną na rzecz osób i przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem lub rozwijaniem oprogramowania. Tworzymy rozwiązania służące zapewnieniu efektywnej ochrony prawnej twórcom oprogramowania.

Transfer praw własności intelektualnej

Zapewniamy doradztwo prawne w toku procesu transferu praw własności intelektualnej. Analizujemy ryzyka oraz proponujemy rozwiązania zabezpieczające interesy strony zbywającej lub nabywającej prawa do utworów, patentów, znaków towarowych lub inne wartości niematerialne lub prawne.

Audyty i wdrożenia RODO

Projektujemy oraz wdrażamy efektywne systemy ochrony danych osobowych dostosowane do wymogów RODO  oraz organizacji przedsiębiorstwa. Przeprowadzamy audyty istniejących regulacji oraz proponujemy zmiany ułatwiające realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO i przepisów krajowych.

HomeSpecjalizacjeWłasność intelektualna…

Własność intelektualna, prawo IT, RODO

Ochrona własności intelektualnej (w zakresie wyznaczanym przez prawo autorskie i prawo własności przemysłowej), prawo informatyczne (IT) oraz ochrona danych osobowych (RODO) to obszary w których zapewniamy wieloaspektowe doradztwo prawne. 

Opracowujemy i negocjujemy umowy, instrukcje, regulaminy oraz polityki wspierające zarządzanie przedmiotami praw własności intelektualnej. Opracowujemy też strategie zarządzania prawami własności intelektualnej przedsiębiorstw, których celem jest ochrona oraz optymalne wykorzystywanie tego typu aktywów.

Przygotowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy licencyjne, kontrakty dotyczące wdrożeń systemów IT, umowy utrzymaniowe i serwisowe oraz obsługujemy spory związane z takimi umowami. Wielokrotnie wspieraliśmy naszych klientów w toku procesów zakupowych związanych z nabywaniem rozwiązań IT, wdrożeń systemów i infrastruktury IT oraz na etapie dochodzenia roszczeń związanych z projektami, które nie zakończyły się sukcesem.

Przeprowadzamy audyty regulacji związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach. Projektujemy oraz wdrażamy efektywne systemy ochrony danych osobowych dostosowane do wymogów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz rozmiaru, branży i specyfiki działania przedsiębiorstwa.

Co oferujemy?

DORADZTWO PRAWNE – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

 • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej
 • wdrażanie rozwiązań określających zasady zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
 • opracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań organizacyjnych służących zapewnieniu ochrony informacji poufnych, know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • audyty wewnętrze dotyczące prawa własności intelektualnej
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów (m.in. umów licencyjnych), regulaminów i innych dokumentów określających zasady korzystania z praw własności intelektualnej
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów o przeniesienie praw własności intelektualnej (np. patentów, znaków towarowych, majątkowych praw autorskich), umów licencyjnych oraz umów lub postanowień umownych w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • opracowywanie oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z prawem autorskim
 • kompleksowe doradztwo w zakresie transferu technologii oraz know-how
 • reprezentację, na etapie przedsądowym oraz sądowym, w sporach o naruszenie praw autorskich, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych

DORADZTWO PRAWNE – PRAWO IT:

 • doradztwo dla podmiotów tworzących rozwiązania informatyczne oraz innowacyjne usługi i produkty
 • doradztwo dla podmiotów działających w branży e-commerce, w tym świadczących usługi drogą elektroniczną – opracowywanie wzorów umów, regulaminów świadczenia usług, regulacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony praw konsumentów
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów dotyczących oprogramowania
 • opracowywanie oraz negocjowania wszelkich umów dotyczących projektów IT: umowy NDA, SLA,  serwisowe, utrzymaniowe, outsourcingowe, wdrożeniowe, hostingowe, powierzenia przetwarzania danych, na wykonanie lub sprzedaż serwisu www lub oprogramowania, o przeniesienie praw do domen internetowych
 • prowadzenie sporów dotyczących wdrażania systemów informatycznych, w tym doradztwo przedprocesowe
 • prowadzenie sporów związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych do oprogramowania i użytkowaniem oprogramowania z naruszeniem licencji
 • prowadzenia postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych związanych z usunięciem naruszeń lub pociągnięciem sprawców do odpowiedzialności za przestępstwa komputerowe i przestępstwa popełnione przy użyciu infrastruktury IT lub złośliwego oprogramowania

DORADZTWO PRAWNE – RODO:

 • projektowanie oraz wdrażanie efektywnych systemów ochrony danych osobowych dostosowanych do wymogów RODO oraz rozmiaru, branży i specyfiki działania przedsiębiorstwa
 • audyty oceniające zgodność istniejącego w przedsiębiorstwie systemu ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z RODO
 • opracowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia mechanizmów oraz procedur mających na celu zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych,
 • opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (w tym modyfikację wzorców umów oraz dokumentów kierowanych do klientów)
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników i współpracowników dotyczących ochrony danych osobowych
 • pełnienie przez wydelegowaną przez kancelarię osobę funkcji inspektora ochrony danych osobowych

Komu doradzamy?

 • Twórcom utworów podlegających ochronie prawno-autorskiej
 • Właścicielom praw własności intelektualnej (praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how)
 • Przedsiębiorcom działającym w branży IT oraz ich klientom
 • Przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce
 • Przedsiębiorcom świadczącym usługi drogą elektroniczną
 • Przedsiębiorcom, którzy nabywają lub wdrażają rozwiązania IT
 • Przedsiębiorcom zainteresowanym wdrożeniem rozwiązań chroniących tajemnice przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialne i prawne
 • Przedsiębiorcom zainteresowanym wdrażaniem efektywnych organizacyjnie oraz kosztowo systemów ochrony danych osobowych
 • Beneficjentom funduszy UE, którzy realizują projekty B+R
 • Inwestorom zainteresowanym nabyciem przedsiębiorstw lub projektów

Prawnicy

Anna Gudańska
Radca prawny

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Marta Sławińska
Aplikant radcowski

Wybrane projekty

 • Obsługa prawna projektu budowy i wdrożenia system bilingowego i system CRM w spółce branży energetycznej
  Obsługa prawna projektu budowy i wdrożenia Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM.
 • Obsługa prawna projektu rozwoju SAP w grupie kapitałowej
  Kompleksowa obsługa prawna projektu rozwoju SAP w grupie kapitałowej – wsparcie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup licencji SAP wraz z serwisem oprogramowania SAP, usług konsultingowych oraz usług szkoleniowych.
 • Wieloletnia kompleksowa obsługa Departamentu Teleinformatyki w koncernie paliwowo-energetycznym
  Wieloletnia kompleksowa obsługa Departamentu Teleinformatyki w koncernie paliwowo-energetycznym – wsparcie prawne w toku kilkudziesięciu procesów zakupowych oraz wdrożeniowych dotyczących m.in.: świadczenia usługi SAP Enterprise Support, opracowania projektu i wdrożenia konsolidacji sprawozdań finansowych, wykonania upgrade’u technicznego systemu SAP (SAP HR i SAP FI), opracowania projektu i wdrożenia funkcjonalności modułu TREASURY SAP, zakupu usług wsparcia technicznego dla licencji Vmware.
 • Obsługa prawna procesu tworzenia oraz wdrażania aktów wewnątrzkorporacyjnych dotyczących obszaru infrastruktury IT
  Obsługa prawna procesu tworzenia oraz wdrażania aktów wewnątrzkorporacyjnych dotyczących obszaru infrastruktury IT, w tym m.in.: Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, Instrukcji zarządzania siecią teleinformatyczną, Instrukcji zarządzania konfiguracją systemów teleinformatycznych.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.