Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Rozporządzenie jest kolejnym krokiem do zapewnienia gospodarstwom domowym, przedsiębiorcom i strategicznym instytucjom bezpiecznych dostaw gazu ziemnego. 

Krajowy Plan Odbudowy, a rozwój elektromobilności – krytyczne stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Krajowy Plan Odbudowy to program reform i projektów strategicznych opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem jest odbudowanie gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz wzmocnienie jej konkurencyjności i odporności na przyszłość.

Projekt rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytwarzaną w morskiej farmie wiatrowej

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, minister właściwy do spraw klimatu zobowiązany jest do określenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh w ramach systemu wsparcia.

Narodowy Cel Redukcyjny – sprawozdanie roczne

Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCR) obowiązane są składać do Urzędu Regulacji i Energetyki roczne sprawozdanie dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Niestety, wciąż wielu przedsiębiorców realizujących NCR nie wie jak interpretować formularz sprawozdawczy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym.

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Przepisy ustawy o offshore wprowadzają dwustopniowy system wspierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych. Maksymalny okres wsparcia ma wynosić 25 lat od wprowadzenia do sieci wyprodukowanej w morskiej farmie wiatrowej energii elektrycznej. 

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych umożliwia przyznanie wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie przez system wsparcia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” projekt przyjęty przez Radę Ministrów

PEP 2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP 2040 określa trzy filary na których oparta ma zostać transformacja energetyczna Polski, są nimi: „Sprawiedliwa transformacja”, „Zeroemisyjny system energetyczny”, „Dobra jakość powietrza”.

Narodowy Cel Redukcyjny – najważniejsze informacje

Obowiązek realizacji NCR powstał w związku z częściową implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.