Obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych w związku ze zmianami kodów CN

Na Podmiotach prowadzących działalność koncesjonowaną ciąży szczególny obowiązek ciągłego monitorowania zmian w zakresie posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji w przypadku wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wykazu paliw ciekłych.

Nowe działania w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce

Dnia 24 września 2020 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Rozwoju powołano Zespół do spraw rozwoju elektromobilności. Zespół ma dokonywać analizy przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora przemysłu i rynku motoryzacyjnego oraz rekomendować  propozycje rozwiązań legislacyjnych w celu poprawy ich konkurencyjności.

Nawet do 5.000.000 zł kary za niewywiązanie się z nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem paliwami

Rozporządzenie Ministra Klimatu nałożyło na Podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, a także podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych nowe zobowiązanie, za którego brak wykonania grożą surowe kary.

Rejestr wytwórców zamiast koncesji – o zmianach jakie niesie za sobą projekt nowelizacji ustawy OZE

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt zmieniający ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do konsultacji publicznych. Jego obecne brzmienie zwalnia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji z obowiązku uzyskiwania koncesji ale to nie jedyni beneficjenci zmian.

Pomysły na walkę ze smogiem – o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów 7 sierpnia 2020 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównymi założeniami ustawy są utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), usprawnienie programu „Stop Smog” oraz programu „Czyste Powietrze”.