Projekt noweli o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znaleźć można informację dotyczącą projektu o numerze UC94. Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Opisywana inicjatywa ustawodawcza ma za zadnie wdrożyć wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 roku. Z powyższego wykazu wynika, że nowela ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów już w III kwartale bieżącego roku.

Agregator na rynku energii elektrycznej – projekt nowelizacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii obejmuje w szczególności propozycje przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE. Projektowana nowelizacja zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego pojęcia agregatora energii elektrycznej, niezależnego agregatora oraz agregacji.

Umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej – projekt zmiany prawa energetycznego

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projektowana przez Ministra Klimatu i Środowiska nowelizacja ma na celu między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego prawa odbiorcy końcowego do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. 

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny, system CSIRE – projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o OZE

W dniu 2 czerwca 2021 r. Radzie Ministrów przedłożono projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada wiele istotnych zmian, w tym m.in. zapewnienie możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin. 

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania – podstawowe informacje

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o wyznaczeniu nowych operatorów stacji ładowania. Wyznaczenie kolejnej grupy podmiotów wskazuje na zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem tego typu działalności, co z kolei daje szansę na sukcesywny rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 

Gminy łatwiej zlokalizują elektrownię wiatrową – projekt ustawy liberalizującej przepisy

27 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest zmiana w zasadach lokalizowania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania tego typu infrastruktury. 

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez RM: pomoc publiczna, nowe kompetencje RM, nowa definicja małej instalacji, ograniczenie obowiązków koncesyjnych

14 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt ma na celu przedłużenie obowiązujących programów pomocy publicznej dla wytwórców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Fundusz Modernizacyjny pomoże zrealizować unijny cel redukcji gazów cieplarnianych – nowelizacja przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm znowelizował  ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zmiany mają na celu wprowadzenie m.in. regulacji związanych z utworzeniem Funduszu Modernizacyjnego.