Rejestr wytwórców zamiast koncesji – o zmianach jakie niesie za sobą projekt nowelizacji ustawy OZE

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt zmieniający ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do konsultacji publicznych. Jego obecne brzmienie zwalnia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji z obowiązku uzyskiwania koncesji ale to nie jedyni beneficjenci zmian.

Pomysły na walkę ze smogiem – o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów 7 sierpnia 2020 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównymi założeniami ustawy są utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), usprawnienie programu „Stop Smog” oraz programu „Czyste Powietrze”. 

Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia zużycia energii: kiedy efektywność energetyczna promowana jest białym certyfikatem?

Przepisy ustawy o efektywności energetycznej uprawniają bowiem do otrzymania świadectwa efektywności energetycznej (inaczej: biały certyfikat) z tytułu promowania efektywności energetycznej. Pozostaje zatem ustalić, które przedsięwzięcia promowane są świadectwem efektywności energetycznej.

Nie ma zgody na wydanie świadectwa efektywności energetycznej w trybie „milczącego załatwienia sprawy”

Praktyka pokazuje, że świadectwa efektywności energetycznej wydawane są w okresach kilkumiesięcznych licząc od dnia złożenia wniosku. Osłabia to pozycję przedsiębiorstw energetycznych na rynku elektroenergetycznym, ponieważ mogą oni mieć problemy z wykonaniem zobowiązania w zakresie umorzenia – w odpowiedniej ilości i w określonym terminie – świadectw efektywności energetycznej.  

Wsparcie publiczne dla magazynowania energii w świetle raportu Komisji Europejskiej

W maju 2020 roku Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący magazynowania energii, tj.: „Badanie dotyczące magazynowania energii – wkład w bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Europie”. Treścią tego raportu Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność rozwoju technologii innowacyjnych potrzebnych do budowy i funkcjonowania magazynów energii.