Obowiązki podatkowe prosumenta-przedsiębiorcy w systemie net-meteringu (opustu)

Prosument-przedsiębiorca ma prawo rozliczyć energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej energię elektryczną nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci oraz ma prawo do sprzedaży tej energii na zasadach rynkowych. Będąc uczestnikiem systemu net-meteringu prosument-przedsiębiorca musi ponadto być świadom obowiązków podatkowych związanych z funkcjonowaniem tego systemu.

Jaki realny wpływ na postanowienia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych ma OSD?

W przypadku, gdy z danych faktycznych wynika, że ilość ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych jest niewystarczająca (poniżej progu minimalnego) to wymagane stacje ładowania – zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 64 ustawy o elektromobilności – wybuduje OSD.

„Rejestracyjne” zmiany w zasadach użytkowania samochodów elektrycznych w ruchu drogowym

Ustawodawcy, zarówno unijny, jak i krajowy, wspierają rozwój elektromobilności na różne sposoby, m. in. dają prawo ustanowienia strefy czystego transportu, wyznaczenia miejsc i stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych, czy też przewidują prawo korzystania przez samochody elektryczne z buspasów.

Unijny ekoprojekt dla kotłów na paliwo stałe obowiązkowy od 1 stycznia 2020 r.

Wymagania (parametry) określone w rozporządzeniu, są obligatoryjne dla prawie wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na całym rynku Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Oznacza to, że w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe (o znamionowej mocy cieplnej 500 kW lub mniejszej) wprowadzono wysokie standardy energetyczno-emisyjne, ponad te wynikające z normy PN-EN 303-5.

Zmiany w ustawie dla prosumenta energii odnawialnej

Energetyka prosumencka dotyczy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ściśle zidentyfikowanej instalacji odnawialnego źródła energii jaką jest mikroinstalacja. 29 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, której przepisy zreformowały energetykę prosumencką w Polsce.