Postępowania koncesyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią oraz w zakresie przesyłania dwutlenku węgla, wymaga uzyskania koncesji. Zapewniamy doradztwo prawne oraz reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach koncesyjnych przed Prezesem URE.

Więcej

Fotowoltaika, wiatraki, biogazownie – przygotowanie inwestycji OZE

Zapewniamy wsparcie na etapie przygotowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Analizujemy stan prawny nieruchomości pod kątem możliwości realizacji inwestycji, pomagamy w zmianach przeznaczenia gruntu oraz transakcjach dotyczących nieruchomości (w tym przy zawieraniu umów dzierżawy) oraz w toku uzyskiwania wszelkiego rodzaju zgód, opinii, decyzji, zmian studium lub uchwalania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej

Przyłączenia do sieci – uzyskiwanie warunków, umowy

Zapewniamy doradztwo prawne związane z przyłączeniami do sieci, na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci oraz zawarnia umowy o przyłączenie do sieci.

Więcej

Postępowania przed Prezesem URE

Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w toku postępowań przed Prezesem URE. Prowadzimy postępowania odwoławcze od decyzji i postanowień Prezesa URE przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej

Umowy sprzedaży, przesyłu i dystrybucji energii

Przygotowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy w imieniu naszych klientów umowy sprzedaży, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Więcej

Badania due diligence przedsiębiorstw energetycznych

Wykonujemy badania prawe i podatkowe (due diligence) przedsiębiorstw energetycznych. Identyfikujemy ryzyka oraz opracowujemy sposoby ich mitygowania.

Transakcje M&A w sektorze energetyki

Zapewniamy doradztwo prawne w toku transakcji fuzji i przejęć  (M&A) przedsiębiorstw energetycznych. W procesach M&A uwzględniamy specyfikę oraz uwarunkowania otoczenia regulacyjnego.

Postępowania przed Prezesem UOKiK

Doradzamy oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w toku postępowań wyjaśniających oraz postępowań antymonopolowych w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.

Zgody na koncentrację przedsiębiorstw

Przygotowujemy zgłoszenia oraz występujemy z wnioskami do Prezesa UOKiK o wyrażenie zgody na koncentrację przedsiębiorstw. Przeprowadzamy analizy występowania obowiązku uzyskania zgody na koncentrację.

HomeSpecjalizacjePrawo energetyczne…

Prawo energetyczne, zagadnienia regulacyjne, ochrona konkurencji

Wspieramy m.in. wytwórców energii, operatorów sieciowych, sprzedawców energii, odbiorców przemysłowych w codziennych wyzwaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w złożonym otoczeniu regulacyjnym sektora energetycznego. Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów wytwarzających energię w konwencjonalnych oraz odnawialnych źródłach energii. Doradzamy na etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji energetycznych. Sporządzamy ekspertyzy prawne dotyczące zagadnień regulacyjnych oraz wykonujemy badania prawne przedsiębiorstw energetycznych. Zapewniamy wsparcie prawne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nasza Kancelaria od kilkunastu lat uczestniczy w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych o różnej wielkości. Stale współpracujemy z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą nasz zespół wspierał w największych projektach branżowych w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, IT, prowadzenia inwestycji budowlanych oraz zamówień publicznych. Braliśmy również udział w projektach realizowanych w sektorach OZE i gazowniczym. Na co dzień pracujemy także dla średnich i mniejszych podmiotów działających na rynku energetycznym – wytwórców i sprzedawców energii. Doradzamy również przedsiębiorstwom z innych branż, które podejmują się innowacyjnych dla nich inwestycji i projektów z zakresu energetyki.

Stale aktualizujemy naszą wiedzę w zakresie zmieniających się przepisów otoczenia regulacyjnego (krajowych i unijnych), dzieląc się nią na naszym blogu prawa energetycznego: www.regulacjewenergetyce.pl

Co oferujemy?

 • pomoc prawną związaną z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności koncesjonowanej, w tym reprezentację w postępowaniach administracyjnych
 • przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów przyłączeniowych, umów sprzedaży i dystrybucji energii, umów inwestycyjnych, konsorcjum, umów z podwykonawcami
 • doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z ochroną konkurencji i konsumentów
 • doradztwo prawne w zakresie regulacji sektorowych polskiego i unijnego prawa, w tym aktów prawnych dotyczących polityki klimatycznej i energetycznej
 • wsparcie w zakresie zagadnień związanych z wpływem inwestycji energetycznych na środowisko naturalne
 • reprezentację przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych
 • przygotowanie i obsługę transakcji w sektorze energetycznym i paliwowym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dotyczących źródeł energii odnawialnej
 • opracowywanie zgłoszeń dotyczących zamiaru koncentracji
 • kompleksowe doradztwo prawne przy powoływaniu i organizacji klastrów energii

Komu doradzamy?

 • Wytwórcom energii – przedsiębiorstwom z sektora energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), a także indywidualnym inwestorom realizującym projekty energetyczne o mniejszej skali w celu zarobkowym lub dla zaspokojenia własnych potrzeb
 • Operatorom sieciowym – zapewniając bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu funkcjonowania systemu dystrybucji energii, a także wspierając od strony prawnej potrzebę rozwoju i transformacji sieci dystrybucyjnych
 • Sprzedawcom energii – oferując doraźne lub stałe doradztwo prawne w procesie zawierania i rozliczania umów z wytwórcami energii, przygotowania i zatwierdzania taryf i cenników oraz w sporach prawnych związanych z rozliczaniem odbiorców
 • Przedsiębiorstwom realizującym projekty energetyczne – oferując kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji z zakresu prawa nieruchomości, budowlanego oraz prawa energetycznego
 • Odbiorcom energii – w szczególności tzw. odbiorcom przemysłowym, pomagając w organizacji spełniania wymogów z zakresu efektywności energetycznej oraz wypełnianiu obowiązków względem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Prawnicy

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Monika Przybylska
Radca prawny

Michał Frącz
Radca prawny

Anna Gudańska
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Wybrane projekty

Prawo energetyczne,  regulacje sektorowe:

 • Liczne usługi eksperckiego doradztwa prawnego z zakresu zagadnień regulacyjnych świadczone dla przedsiębiorstw energetycznych
 • Doradztwo regulacyjne w toku procesów akwizycyjnych
  Doradztwo regulacyjne w toku procesu nabywania aktywów EDF Investment SAS w Polsce przez konsorcjum polskich grup energetycznych.
 • Efektywność energetyczna
  Doradztwo na etapie przygotowania inwestycji stanowiącej realizację przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej oraz zmniejszenia obowiązków nałożonych na klienta.
 • Analizy projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego w toku procesu konsultacji społecznych
  Wsparcie prawne spółki wytwarzającej energię elektryczną w toku konsultacji społecznych projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego: ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz szeregu aktów wykonawczych.
 • Ograniczenia w przepływie informacji w ramach „przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo” – wsparcie w toku wdrażania rozwiązań organizacyjnych
  Wieloaspektowa analiza oraz wsparcie w toku wdrażania rozwiązań organizacyjnych ograniczających swobodny przepływ informacji pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę kapitałową będącą „przedsiębiorstwem energetycznym zintegrowanym pionowo” w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
 • Due diligence infrastruktury przesyłowej
  Analiza statusu prawnego infrastruktury przesyłowej wykorzystywanej przez spółkę operatorską działającą w północnej części Polski.
 • Certyfikaty UER – doradztwo dotyczące obowiązku realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego
  Doradztwo dotyczące sposobu wykonania przez koncern paliwowy obowiązku realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (certyfikaty UER), wynikającego z ustawy monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw oraz innych przepisów.

Ochrona konkurencji:

 • Analizy obowiązku uzyskania zgody na koncentrację
  Liczne analizy obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru przejęcia innego przedsiębiorstwa w świetle przepisów antymonopolowych w sprawach dotyczących koncentracji przedsiębiorców.
 • Postępowanie przed UOKiK
  Doradztwo prawne w toku postępowania wyjaśniającego przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów związanego z przejściowymi komplikacjami w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi kompleksowe oraz za sprzedawaną energię elektryczną.
 • Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A.
  Zgłoszenie oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, w celu przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW.
 • Czyny nieuczciwej konkurencji
  Doradztwo prawne w toku sporu na etapie przedsądowym – analiza oraz ocena zasadności roszczeń byłych członków zarządu spółki grupy kapitałowej związanych z rzekomym popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.