Prawo budowlane i proces inwestycyjny – WYBRANE USŁUGI

Prawo budowlane - obsługa prawna inwestycji

Zapewniamy obsługę prawną realizacji inwestycji budowlanych na każdym ich etapie – planistycznym, przygotowawczym, realizacyjnym. Zapewniamy wsparcie prawne na etapie rozliczania kontraktów budowlanych oraz obsługujemy spory związane z realizowanymi inwestycjami.

Więcej

Umowy o roboty budowlane

Opracowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy projekty umów o roboty budowlane dostosowane do typu, specyfiki oraz rozmiaru zamierzenia inwestycyjnego.

Więcej

Prawo ochrony środowiska - doradztwo

Świadczymy wyspecjalizowane doradztwo prawne z zakresu prawa ochrony środowiska na etapie planowania i realizacji inwestycji. Wspieramy inwestorów pomagając w uzyskaniu pozytywnych decyzji i pozwoleń. Badamy i minimalizujemy ryzyka środowiskowe oraz potencjalne zagrożenia dla płynności procesu inwestycyjnego.

Więcej

Audyt prawny nieruchomości

Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości (badania due diligence) w toku których identyfikujemy ryzyka oraz przedstawiamy propozycje działań eliminujących zagrożenia dla procesu inwestycyjnego.

Więcej

Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń

Wspieramy prawnie oraz reprezentujemy inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Więcej

Odwołania od decyzji administracyjnych (w tym SKO)

Przygotowujemy oraz wnosimy w imieniu naszych klientów odwołania od niekorzystnych rozstrzygnięć organów administracji. Reprezentujemy inwestorów m.in. w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Więcej

Mediacje w postępowaniu administracyjnym

Reprezentujemy klientów w postępowaniach mediacyjnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, a także ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

Więcej

Roszczenia i spory budowlane

Zapewniamy doradztwo prawne oraz reprezentujemy klientów dochodzących należności związanych z realizacją inwestycji, jak i podmioty broniące się przed takimi roszczeniami.

Więcej

Pozyskiwanie finansowania na realizacje inwestycji

Zapewniamy doradztwo prawne w toku pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji –  negocjujemy warunki umów z podmiotami finansującymi (m.in. warunki umów kredytowych).

Więcej

Umowy z podwykonawcami

Zapewniamy wsparcie prawne w toku kontraktowania podwykonawców robót budowlanych. Dbamy o zgodność treści umów z wymogami prawnymi, w tym wymaganiami PZP (jeżeli ustawa ta znajduje zastosowanie).

Więcej

Umowy konsorcjum

Doradzamy prawnie podmiotom zamierzającym wspólnie ubiegać się o uzyskanie zamówienia na wykonywanie robót budowlanych. Opracowujemy umowy oraz porozumienia konsorcjalne, wspieramy konsorcja w kontaktach z inwestorem.

Więcej

Prawo autorskie w branży projektowej

Regulujemy zasady korzystania z praw własności intelektualnej w branży budowlanej. Zabezpieczamy prawa twórców oraz inwestorów realizujących procesy budowlane.

Więcej

Przetargi publiczne na roboty budowlane

Zapewniamy całościowe wsparcie prawne zamawiającym organizującym przetargi publiczne na roboty budowlane oraz wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia.

Więcej

HomeSpecjalizacjePrawo budowlane…

Prawo budowlane i proces inwestycyjny

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych – na etapie ich przygotowania, realizacji oraz w związku z roszczeniami i sporami, które powstają w toku lub po zakończeniu wykonywania umowy.

Nasza Kancelaria zapewnia doradztwo prawne inwestorom i wykonawcom (podwykonawcom) w procesie inwestycyjnym. Wielokrotnie wspieraliśmy przedsięwzięcia budowlane – na etapie ich planowania, opracowywania projektu budowlanego, uzyskiwania decyzji administracyjnych, przygotowywania inwestycji i realizacji robót budowlanych. Nasze doświadczenie obejmuje obsługę procesów inwestycyjnych o znacznych wartościach realizowanych m.in. w sektorze energetycznym oraz związanych z realizacją inwestycji drogowych. Zapewniamy obsługę prawną także na etapie przygotowania inwestycji, w tym w toku organizowania finansowania. Posiadamy duże doświadczenie w opiniowaniu oraz negocjowaniu warunków umów o finansowanie, w tym umów kredytowych oraz warunków programów emisji obligacji.

Uczestniczyliśmy w projektach inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji obiektów liniowych i jednostek wytwórczych, w tym OZE. Nasza oferta obejmuje opracowywanie dokumentacji przetargowych i umów budowlanych (umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego, o prace projektowe i nadzór autorski) oraz reprezentację w sporach dotyczących inwestycji. Występujemy również jako pełnomocnicy przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego. Szeroko rozumiane prawo budowlane jest jednym z kluczowych obszarów specjalizacji naszej kancelarii. Stale aktualizujemy naszą wiedzę w zakresie zmieniających się przepisów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych, dzieląc się nią na naszym blogu prawa inwestycyjnego: www.prawowinwestycjach.pl.

Co oferujemy?

Proces inwestycyjny

Wspieramy strony procesu inwestycyjnego na etapie badania stanu prawnego nieruchomości, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz organizowania finansowania na potrzeby realizacji projektów i zamierzeń inwestycyjnych:

 • etap planistyczny – wsparcie prawne na etapie sporządzania studiów uwarunkowań oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, doradztwa i reprezentacji w postępowaniach dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • audyt prawny nieruchomości – analiza stanu prawnego nieruchomości, wskazanie wykrytych problemów natury prawnej oraz propozycja zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk, analiza planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego i administracyjnego
 • uzyskiwanie decyzji i pozwoleń – doraźne doradztwo prawne na etapie uzyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamierzonej inwestycji budowlanej, m.in. pozwolenia na budowę, zgłoszeń budowy, legalizacji samowoli budowlanej, uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie
 • pozyskiwanie finansowania – wsparcie prawne w opracowaniu optymalnej koncepcji zewnętrznego finansowania inwestycji, uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów kredytowych
 • procedury PZP – kompleksowa obsługa prawna kontraktów udzielanych w ramach zamówień publicznych, wsparcie od a do z na etapie przygotowania zamówienia, weryfikacji zgłoszeń, realizacji i rozliczania kontraktów

Prawo budowlane

Nasze doradztwo prawne obejmuje zarówno obsługę prawną, jak i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w toku procesu realizacji inwestycji, w tym:

 • przygotowanie umów – tworzymy umowy o generalne wykonawstwo, umowy o roboty budowlane, zastępstwo inwestycyjne, podwykonawstwo, wykonawstwo częściowe, umowy o prace projektowe, jak i umowy deweloperskie
 • opiniowanie i negocjowanie umów – reprezentujemy podwykonawców i wykonawców części inwestycji w kontaktach z inwestorem i generalnym wykonawcą, analizujemy otrzymane propozycje umów, wskazujemy potencjalne ryzyka, wspieramy w negocjowaniu warunków realizacji robót budowlanych
 • spory budowlane – reprezentujemy strony procesu budowlanego w sporach dotyczących realizacji zobowiązań i wzajemnych rozliczeń
 • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi – reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami administracyjnymi w postępowaniach na gruncie prawa budowlanego

Komu doradzamy?

 • Inwestorom – doradzamy zarówno inwestorom publicznym, którzy realizują inwestycje budowlane w trybie zamówień publicznych, jak i podmiotom prywatnym o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz spółkom stawiającym pierwsze kroki w branży
 • Spółkom realizującym projekty celowe – wspieramy także przedsiębiorców, dla których projekty nieruchomościowe są poboczną lecz konieczną sferą działalności niezbędną dla zapewnienia rozwoju
 • Deweloperom – oferujemy wsparcie prawne w relacjach z inwestorami, głównymi wykonawcami jak i podwykonawcami prac budowlanych, przygotowujemy umowy, reprezentujemy w sporach, opiniujemy zasadność roszczeń wnoszonych przez pozostałe strony procesu budowlanego
 • Generalnym wykonawcom – pomagamy w wypracowaniu optymalnych warunków umów współpracy z uczestnikami procesu budowlanego
 • Konsorcjom wykonawców – pomagamy w wypracowaniu umów współpracy między uczestnikami konsorcjum, wspieramy w przygotowaniu ofert przetargowych, reprezentujemy w sporach
 • Podwykonawcom robót budowlanych – pomagamy podwykonawcom w dochodzeniu swoich praw i roszczeń od generalnych wykonawców oraz inwestorów
 • Biurom projektowym i projektantom – pomagamy przygotować i negocjować zapisy umów o prace projektowe, reprezentujemy w konfliktach na tle prawa budowlanego, dbamy o bezpieczne uregulowanie kwestii związanych z prawem autorskim w branży projektowej

Prawnicy

Paulina Meller-Kmiecik
Radca prawny, Partner zarządzający

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Wybrane projekty

 • Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych
  „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” – obsługa prawna Firmy „GOTOWSKI” związana z realizacją inwestycji o wartości ponad 200 mln złotych.
 • Inwestycja budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe
  Usługi doradztwa prawnego w toku realizacji inwestycji budowy kanałów spalin i wentylatorów wspomagających w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe (dla bloków 200 MW nr
  1-8)).
 • Obsługa prawna inwestycji realizowanych przez oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2015-2022
 • Doradztwo prawne w toku aneksowania kontraktu EPC na budowę bloku energetycznego
  Usługi doradztwa prawnego w procesie aneksowania kontraktu EPC na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1000 MWe.
 • Budowa zespołu budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 15.000 metrów kwadratowych
  Obsługa prawna procesu przygotowania inwestycji budowy zespołu budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 15.000 metrów kwadratowych z przeznaczeniem na siedzibę spółek koncernu paliwowo-energetycznego.
 • Łazienki Rzeczne – odtworzenie historycznej formy budynku kąpieliska miejskiego w Poznaniu
  Obsługa prawna szeregu inwestycji budowlanych realizowanych przez spółkę Miasta Poznania zajmującą się realizacją procesów inwestycyjnych.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.