Prawo spółek – transakcje, przekształcenia, badania – WYBRANE USŁUGI

Przekształcenia spółek

Zajmujemy się przekształceniami podmiotowymi: spółek osobowych w spółki kapitałowe, spółek kapitałowych w osobowe oraz spółek osobowych w inne spółki osobowe i spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe. Doradzamy także w toku przekształcania jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe.

Więcej

Fuzje i przejęcia spółek

Zapewniamy doradztwo w toku procesów łączenia spółek przez przejęcie innej spółki oraz w toku połączeń realizowanych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej. Zapewniamy całościową obsługę procesów fuzji i przejęć – począwszy od etapów analiz, poprzez badania prawne, etap uzyskiwania zgód i decyzji korporacyjnych, aż po rejestrację w sądzie rejestrowym.

Więcej

Transgraniczne łączenie spółek

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość połączenia spółek mających swoje siedziby w różnych Państwach Członkowskich. Nasza oferta obejmuje doradztwo w tego typu procesach.

Due dilligence spółek

Realizujemy badania prawne oraz podatkowe spółek. Identyfikujemy ryzyka prawne oraz opracowujemy plany naprawcze lub proponujemy inne sposoby mitygowania ryzyk.

Więcej

Due dilligence nieruchomości

Przeprowadzamy badania prawne nieruchomości, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji i minimalizacja ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości.

Więcej

Zakładanie spółek

Świadczymy usługi doradztwa prawnego związane z tworzeniem spółek handlowych. Przygotowujemy projekty umów i statutów, projekty regulaminów funkcjonowania organów, projekty uchwał i protokołów. Doradzamy oraz zastępujemy naszych klientów w toku postępowań przed sądem rejestrowym.

Więcej

Dokapitalizowanie spółki

Zapewniamy doradztwo prawne w toku procesów dokapitalizowania spółek. Pomagamy w wyborze optymalnej formy dokapitalizowania.

Likwidacja spółki

Zapewniamy wsparcie prawne w toku procesów likwidacji spółek. Opiekujemy całościową obsługę procesu likwidacji, w tym wsparcie prawne decyzji podejmowanych przez likwidatora spółki.

Więcej

Zakładanie fundacji i stowarzyszeń

Doradzamy także w toku tworzenia podmiotów innych niż spółki prawa handlowego, w tym w związku z tworzeniem fundacji i stowarzyszeń. Przygotowujemy projekty statutów oraz dokumentów wewnętrznych, przeprowadzamy proces rejestracji podmiotu w sądzie rejestrowym.

Więcej

Umowy inwestycyjne

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w toku procesu negocjacji z potencjalnym inwestorem oraz na etapie zawierania umowy inwestycyjnej. Redagujemy oraz opiniujemy projekty umów inwestycyjnych.

HomeSpecjalizacjePrawo spółek – transakcje…

Prawo spółek – transakcje, przekształcenia, badania

Zapewniamy obsługę prawną spraw korporacyjnych spółek i ich organów (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy). Całościowo obsługujemy procesy przejęć, łączenia oraz przekształcania spółek. Doradzamy w zakresie doboru optymalnej formy prowadzenia biznesu oraz formalizujemy partnerstwa gospodarcze i relacje pomiędzy wspólnikami. Łączymy kompetencje z wielu dziedzin: prawa handlowego, gospodarczego, podatkowego, finansowego wypracowując optymalne scenariusze prawno-biznesowe. Przeprowadzamy badania prawne i podatkowe (due diligence) dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i minimalizacji ryzyk, które mogą się zaktualizować już po nabyciu przedsiębiorstwa.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek, procesach łączenia i podziałów przedsiębiorstw, a także w projektach reorganizacyjnych i optymalizacyjnych. Projektujemy koncepcje transakcji, prowadzimy badania prawne i podatkowe przedsiębiorstw (due diligence), uzyskujemy wymagane zgody administracyjne oraz opracowujemy i negocjujemy w imieniu naszych klientów dokumentacje transakcyjne. Doradzamy również w procesie pozyskiwania kapitału oraz w sprawach związanych z ochroną konkurencji. Nasze doświadczenie w obszarze transakcji budujemy od ponad 10 lat – w tym czasie mieliśmy okazję doradzać przy transakcjach w różnych branżach oraz o różnych wartościach, w tym tych największych na rynku.

Co oferujemy?

Obsługa korporacyjna

 • bieżące doradztwo prawne związane z podejmowaniem wszelkich decyzji korporacyjnych
 • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólnikow oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • opracowywanie projektów uchwał organów spółek
 • opracowywanie dokumentów tworzących ład korporacyjny spółki: umów i statutów spółek, regulaminów organów spółek
 • audyty dokumentacji korporacyjnej identyfikujące ryzyka oraz zawierające rekomendacje w zakresie działań naprawczych

Przejęcia

 • badania prawne i podatkowe spółek (due diligence prawne i podatkowe)
 • obsługa transakcji sprzedaży/nabycia udziałów lub akcji (share deal)
 • obsługa transakcji sprzedaży/nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (asset deal)
 • opracowywanie dokumentacji transakcyjnych
 • analizy konieczności uzyskania zgód właściwych organów (np. UOKiK) oraz zgód korporacyjnych, wsparcie prawne w toku uzyskiwania wymaganych zgód

Połączenia i podziały spółek

 • analizy ryzyk oraz skutków połączenia spółek lub podziału spółki
 • badanie wpływu podziału/połączenia na sferę zobowiązań i innych uwarunkowań związanych z dalszym prowadzeniem działalności (analizy umów z kontrahentami, umów bankami, umów o dofinansowanie, zezwoleń, koncesji)
 • opracowanie harmonogramu działań oraz planów połączenia lub podziału
 • wsparcie prawne wszelkich działań oraz decyzji związanych z procesem połączenia lub podziału
 • opracowanie wniosku oraz przeprowadzenie procesu rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Przekształcenia spółek

 • badanie uwarunkowań, korzyści oraz zagrożeń związanych z przekształceniem spółki w inną spółkę prawa handlowego lub przekształceniem działalności gospodarczej/spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
 • opracowanie założeń oraz harmonogramu przekształcenia
 • opracowanie dokumentacji oraz wsparcie prawne wszelkich decyzji i działań związanych z przekształceniem (przygotowywanie projektów uchwał)

Likwidacje

 • analizy możliwości, ryzyk oraz kosztów związanych z likwidacją spółki
 • obsługa prawna zgłoszenia otwarcia likwidacji w sądzie rejestrowym
 • wsparcie prawne działań likwidatora w toku zakańczania bieżących spraw spółki i upłynniania majątku
 • wsparcie prawne w toku przygotowywania oraz zatwierdzania sprawozdania likwidacyjnego i przygotowania wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru sądowego
 • wsparcie prawne lub reprezentacja w postępowaniach przed sądem rejestrowym

Transakcje transgraniczne

 • we współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami (kancelariami prawnymi działającymi w obcych jurysdykcjach) zapewniamy obsługę prawną przejęć spółek działających poza granicami Polski

Komu doradzamy?

 • Zarządom spółek
 • Wspólnikom
 • Udziałowcom
 • Akcjonariuszom
 • Kadrze menedżerskiej
 • Doradcom restrukturyzacyjnym

Prawnicy

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Katarzyna Paradowska
Radca prawny

Wybrane projekty

Doradztwo transakcyjne:

 • Usługi doradztwa prawnego w toku procesu zawierania umowy inwestycyjnej pomiędzy inwestorami obejmującymi łącznie 150 000 000 akcji oraz Polimex-Mostostal S.A.
 • Doradztwo prawne w toku procesu nabywania aktywów EDF Investment SAS w Polsce – wsparcie prawne koncernu paliwowo-energetycznego zainteresowanego nabyciem aktywów.
 • Doradztwo prawne w toku procesu sprzedaży udziałów w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk sp. z o.o.
 • Doradztwo prawne w toku procesu zbywania udziałów spółek działających w branży produkcji mebli na terenie województwa wielkopolskiego.
 • Doradztwo prawne w toku transakcji objęcia nowej emisji udziałów w kapitale spółki PIAP Space Sp. z o.o. należącej do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, uczestnika Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Wsparcie prawne  spółki sektora energetycznego w toku przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz urządzeń i infrastruktury technicznej związanych z przesyłaniem ciepła na terenie miasta Środa Wielkopolska tj. wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (WZCP) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

Badania due diligence:

 • Badanie due diligence prawno-podatkowe spółki prowadzącej działalność w zakresie projektów kosmicznych.
 • Badanie due diligence prawno-podatkowe spółki produkcyjnej z branży odzieżowej.
 • Badanie due diligence prawno-podatkowe spółki działającej w branży stoczniowej.
 • Badanie due diligence prawno-podatkowe spółki zajmującej się działalnością operatorską na terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku.

Przekształcenia podmiotowe:

 • Obsługa prawna procesu łączenia spółek: ENEA Centrum Sp.z o.o., Entur Sp. z o.o. oraz IT Serwis Sp. z o.o. należących do Grupy Kapitałowej ENEA.
 • Obsługa prawna procesu zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej spółki pełniącej funkcję centrum usług wspólnych w koncernie paliwowo-energetycznym – przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Doradztwo prawne związane z planem połączenia spółek Andersia Property sp. z o.o. i Andersia Retail sp. z o.o.
 • Doradztwo prawne w procesie tworzenia spółki komandytowej z udziałem zagranicznym zajmującej się obrotem stalą.
 • Obsługa prawna procesu utworzenia oraz rejestracji w KRS fundacji powołanej przez spółkę sektora paliwowo-energetycznego, w tym opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego.

Transakcje związane z pozyskiwaniem finansowania:

 • Doradztwo prawne w toku procesu pozyskiwania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie 950.000.000 PLN na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej – wsparcie prawne procesu.
 • Doradztwo prawne w toku ustanawiania Programu emisji obligacji w kwocie 4.000.000.000 PLN w ramach projektu „Pozyskiwanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych” prowadzonego przez spółkę sektora energetycznego.
 • Doradztwo prawne w toku zawierania umowy dot. emisji obligacji wewnątrzgrupowych emitowanych przez spółkę zajmującej się wytwarzaniem energii elektrycznej na podstawie umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN.
 • Doradztwo prawne w toku zawierania umowy na organizację, gwarantowanie objęcia i przeprowadzenie programu emisji obligacji w ramach projektu „Pozyskiwanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych” o przewidywanej wartości programu około 5.000.000.000 złotych.
 • Doradztwo w toku procesu negocjowania umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych w ramach limitu 200.000.000 złotych.
 • Doradztwo prawne w toku procesu zawierania umowy na kredyt inwestycyjny do kwoty 4.000.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie projektów inwestycyjnych przez koncern paliwowo-energetyczny.
 • Doradztwo prawne w toku procesu zawierania umowy na usługę gwarantowania objęcia emisji obligacji do kwoty nie przekraczającej 1.000.000.000 PLN, z przeznaczeniem środków na finansowanie bieżącej działalność emitenta oraz na realizację projektów inwestycyjnych przez koncern paliwowo-energetyczny.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.