Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – czy obowiązkiem inwestora jest określenie granic obszaru oddziaływania inwestycji?

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule wpisu, należy najpierw wyjaśnić podstawowe zagadnienia, w tym: kiedy zobowiązani jesteśmy uzyskać decyzję lokalizacyjną; jakie inwestycje wpisują się w definicję  celu publicznego, a w konsekwencji czy obowiązkiem inwestora jest określenie granic obszaru oddziaływania inwestycji?

Jak zdobyć środki na inwestycje?

Dane PARP pokazują, że polscy przedsiębiorcy finansują inwestycje głównie z własnych środków. Bez względu na wielkość firmy środki własne stanowią 67 - 75% nakładów. Co piąta inwestycja jest finansowana ze źródeł zewnętrznych, głównie z kredytów i pożyczek krajowych.

Kara umowna za brak płatności na rzecz podwykonawców jednak dopuszczalna

Zgodnie z uchwałą 3 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca br. (sygn. akt III CZP 67/19) - artykuł 483§1 kc nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w ramach umowy o roboty budowalne w trybie zamówień publicznych.

Odpowiedzialność solidarna Inwestora. Sytuacja podwykonawcy wobec odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, zostało przewidziane w przepisie art. 647 1 kodeksu cywilnego. Na podstawie par 5 art. 647 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Inwestora rozszerzona jest także na dalszych podwykonawców.  

Korona – Koroną, ale co z budową CPK?

Czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zagrożona? Czy planowanie i budowa infrastruktury lotniskowej odbywają się zgodnie z harmonogramem? Pytania te pojawiły się w środowisku w momencie problemów z realizacją inwestycji liniowych pogłębionych przez wprowadzony stan epidemiczny.