Zatrzymanie części wynagrodzenia a kaucja gwarancyjna

W ramach określonej w art. 353 1 Kc zasady swobody umów strony mogą w różny sposób regulować sposoby zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechną praktyką w umowach o roboty budowlane jest stosowanie zabezpieczeń nazywanych „kaucją gwarancyjną”, ustanawianych  w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub mogących powstać w przyszłości roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

W jaki sposób emocje sterują decyzjami inwestycyjnymi?

Chociaż inwestorzy kierują się w swoich decyzjach racjonalnością, emocje zawsze wpłyną na wybór jednego z rozwiązań. Jednak świadomość ich występowania daje przewagę i kontrolę nad nimi. Wiedza, że nasz mózg korzysta z błędów poznawczych, pozwala podejmować lepsze decyzje i w efekcie uniknąć niektórych z nich.