Zamówienia i przetargi publiczne – WYBRANE USŁUGI:

Opracowanie dokumentacji przetargowej (SWZ, projekt umowy)

Zamawiającym, którzy przygotowują się do ogłoszenia postępowania w trybie PZP oferujemy usługę całościowego opracowania dokumentacji przetargowej, obejmującej specyfikację warunków zamówienia, wzór umowy w sprawie zamówienia oraz wzory innych wymaganych dokumentów.

Więcej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Oferujemy usługę wsparcia prawnego przeprowadzenia określonego postępowania o udzielenie zamówienia lub wystąpienia w roli pełnomocnika zamawiającego (tj. całościowe przeprowadzenie postępowania „w zastępstwie" zamawiającego).

Więcej

Postępowania o udzielenie zamówienia finansowanego ze środków UE (zasada konkurencyjności)

Obsługujemy prawnie procedury zakupowe zgodne z wymaganiami właściwymi dla wydatkowania środków w projektach unijnych, w tym m.in. procedury z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Odwołania do KIO

Przygotowujemy odwołania od decyzji zamawiającego oraz odpowiedzi na odwołania. Reprezentujemy zamawiających oraz wykonawców w procedurach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Regulaminy udzielania zamówień publicznych

Opracowujemy efektywne i przejrzyste procedury wewnętrzne związane z wydatkowaniem środków przez zamawiających. Na życzenie klientów, opracowujemy też wzory dokumentów przetargowych będących załącznikami do regulaminów lub instrukcji zakupowych.

Konsorcja wykonawców

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Opracowujemy umowy oraz porozumienia konsorcjalne, wspieramy konsorcja w kontaktach z zamawiającym.

Konsorcja zamawiających

Zapewniamy obsługę prawną procesów zakupowych organizowanych przez grupy zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia. Opracowujemy porozumienia zamawiających precyzyjnie określające zasady podziału zadań, reprezentacji oraz odpowiedzialności.

Audyty procedur udzielania zamówień

Przeprowadzamy audyty procedur zakupowych. Przygotowujemy raporty podsumowujące, w których formułujemy rekomendacje organizacyjne mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości.

HomeSpecjalizacjeZamówienia i przetargi publiczne

Zamówienia i przetargi publiczne

Obsługujemy zamawiających oraz wykonawców, na etapie przygotowania dokumentacji postępowania (lub przygotowania oferty przetargowej) oraz na każdym następnym etapie procedury przetargowej. Doradzamy zamawiającym publicznym (organizatorom przetargów w trybie ustawy PZP) oraz przedsiębiorcom (spółkom) zobowiązanym do stosowania przepisów PZP lub innych procedur wydatkowania środków.

Nasze doświadczenie obejmuje dużą liczbę postępowań przetargowych. Mieliśmy okazję zapewniać doradztwo prawne w toku złożonych procedur, których przedmiotem były specjalistyczne dostawy lub usługi oraz roboty budowlane o znaczących wartościach.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze zamówień oraz przetargów organizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w oparciu o zasadę konkurencyjności (wydatkowanie środków z funduszy UE). Reprezentujemy Klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz w sporach z instytucjami kontrolującymi wydatkowanie środków z funduszy UE. Występujemy również w roli pełnomocników zamawiających przejmując wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Pomagamy także w opracowywaniu strategii zakupowych, wewnętrznych regulaminów prowadzenia postępowań oraz wzorców dokumentacji przetargowych. Przeprowadzamy audyty procedur udzielania zamówień publicznych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu projektów, których celem jest optymalizacja kosztów zakupowych w przedsiębiorstwach oraz grupach kapitałowych. Doradzaliśmy również przy tworzeniu centrów usług wspólnych w branżach gazowniczej oraz energetycznej.

Co oferujemy?

DORADZTWO DLA ZAMAWIAJĄCYCH

 • Kompleksowa pomoc na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia – w toku sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, wyboru trybu postępowania, formułowania kryteriów udziału oraz oceny ofert, przygotowania ogłoszenia.
 • Pomoc w toku przygotowania dokumentów wewnętrznych zamawiającego: regulaminu udzielania zamówień publicznych, regulaminu pracy komisji przetargowej, planu zamówień publicznych.
 • Sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ dawniej SIWZ) – pomoc w prawidłowym określeniu warunków udziału w postępowaniu, ustaleniu kryteriów oceny ofert.
 • Pomoc w toku weryfikacji ofert składanych przez wykonawców – wsparcie prac komisji przetargowej, doradztwo na etapie negocjacji z oferentami.
 • Pomoc w rozstrzyganiu problemów i wątpliwości prawnych, sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych – analiza oraz interpretacja przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, opiniowanie zasadności odwołań i skarg, sporządzanie oraz wnoszenie odwołań od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg na orzeczenie KIO.
 • Reprezentowanie podczas procedury odwoławczej, przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Warszawie.
 • Doradztwo prawne w przeprowadzaniu zamówień we wszystkich trybach udzielania zamówień.
 • Wsparcie realizacji inwestycji / zamówienia publicznego – analiza umów podwykonawczych, pomoc w rozliczaniu umów i egzekwowaniu roszczeń.

DORADZTWO DLA WYKONAWCÓW

 • Analiza zgodności treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, przygotowywanie pytań oraz wniosków do zamawiającego o zmianę SWZ , zaskarżanie treści SWZ .
 • Wsparcie na etapie sporządzania ofert w postaci tradycyjnej, jak i podczas składaniu ich przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów organizujących pracę i relacje konsorcjum.
 • Sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, składanych w odpowiedzi na ewentualne wezwanie Zamawiającego.
 • Wsparcie prawne w toku procesu negocjacji.
 • Kompleksowe doradztwo prawne w procedurach odwoławczych, sporządzanie odwołań od decyzji zamawiającego, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Przygotowanie skarg do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
 • Bieżące doradztwo prawne podczas realizacji umowy zawartej w wyniku przetargu.

Komu doradzamy?

 • Zamawiającym – instytucjom publicznym oraz przedsiębiorcom zobowiązanym do stosowania PZP
 • Konsorcjom zamawiających – podmiotom, które na podstawie zawartego porozumienia wspólnie organizują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Beneficjentom środków unijnych – przedsiębiorstwom, które uzyskały dotację unijną, zobowiązując się do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z określonymi procedurami, w sposób transparentny i z zachowaniem zasady konkurencyjności
 • Wykonawcom – podmiotom ubiegającym się w procedurze przetargowej o uzyskanie zamówienia
 • Konsorcjom wykonawców – przedsiębiorcom, którzy w oparciu o zawartą umowę konsorcjum dążą do osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego w postaci uzyskania zamówienia publicznego i realizacji umowy

Prawnicy

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Maciej Gramza
Radca prawny

Agata Winiarska
Radca prawny

Marta Illukiewicz
Prawnik, aplikant radcowski

Wybrane projekty

 • Budowy farmy wiatrowej o mocy 15MW – postępowanie PZP
  Doradztwo prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej o mocy 15MW.
 • Obsługa postępowań zakupowych realizowanych w ramach wielu projektów finansowanych z funduszy europejskich
  Doradztwo prawne na rzecz beneficjentów środków unijnych w ramach realizacji kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich – wsparcie prawne procedur zakupowych realizowanych z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
 • Realizacja procedur PZP w imieniu Zamawiającego
  Przeprowadzenie wielu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roli pełnomocnika zamawiającego – spółki Miasta Poznania zajmującej się realizacją inwestycji.
 • Budowa bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 1000 MWe
  Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1000 MWe (wartość zwycięskiej oferty: ponad 6 mld PLN brutto) – doradztwo prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz podmiotu organizującego finansowanie inwestycji.
 • Procedury zakupowe w przedsiębiorstwie branży OZE
  Opracowanie, wdrożenie oraz bieżące wsparcie przy przeprowadzaniu procedur zakupowych (w tym procedur PZP) w przedsiębiorstwie branży OZE.
 • Optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej Enea
  Obsługa prawna projektu „Dobre zakupy” – optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej Enea.
 • Udostępnienie limitu na finansowanie w wysokości 500.000.000 PLN – przetarg PZP
  Kompleksowa obsługa prawna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udostępnienie limitu na finansowanie w wysokości 500.000.000 PLN”.
 • Program Emisji Obligacji Komercyjnych do kwoty 5.000.000.000 PLN – obsługa postępowania o udzielenie zamówienia
  Obsługa prawna procesu udzielenia zamówienia na wykonywanie usług dealerskich, agencyjnych oraz depozytowych w związku z programem emisji obligacji komercyjnych do kwoty 5.000.000.000 PLN emitowanych przez spółkę branży energetycznej.
 • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi reklamowe i marketingowe Obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia obejmujących: wybór agencji wspierającej działania koncernu paliwowo-energetycznego w obszarze ATL i BTL, wybór domu mediowego, wybór agencji marketingu sponsoringowego, wybór agencji wspierającej zamawiającego w działaniach eventowych.
 • Projekt „Polityka Zakupowa” realizowany w grupie kapitałowej sektora paliwowo-energetycznego
  Obsługa prawna projektu obejmującego standaryzację oraz ujednolicenie zasad udzielania i realizacji zamówień w skali grupy kapitałowej oraz ustanowienie spójnej polityki zakupowej dla wszystkich podmiotów grupy.
 • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy elektrotechniki dla potrzeb utrzymania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej
  Szereg postępowań o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów elektrotechnicznych dla spółek grupy kapitałowej w koncernie paliwowo-energetycznym, np.: dostawy muf i głowic do kabli elektroenergetycznych (nn, SN), dostawy aparatury i osprzętu nn (m.in. bezpieczniki topikowe, instalacyjne, mocy, zwieracze).

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99