Zamówienia i przetargi publiczne – WYBRANE USŁUGI:

Opracowanie dokumentacji przetargowej (SWZ, projekt umowy)

Zamawiającym, którzy przygotowują się do ogłoszenia postępowania w trybie PZP oferujemy usługę całościowego opracowania dokumentacji przetargowej, obejmującej specyfikację warunków zamówienia, wzór umowy w sprawie zamówienia oraz wzory innych wymaganych dokumentów.

Więcej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Oferujemy usługę wsparcia prawnego przeprowadzenia określonego postępowania o udzielenie zamówienia lub wystąpienia w roli pełnomocnika zamawiającego (tj. całościowe przeprowadzenie postępowania “w zastępstwie" zamawiającego).

Więcej

Postępowania o udzielenie zamówienia finansowanego ze środków UE (zasada konkurencyjności)

Obsługujemy prawnie procedury zakupowe zgodne z wymaganiami właściwymi dla wydatkowania środków w projektach unijnych, w tym m.in. procedury z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Odwołania do KIO – reprezentacja zamawiających

Doradzamy oraz reprezentujemy zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Analizujemy zarzuty stawiane przez wykonawców, oceniamy szanse na wygranie sporu, doradzamy w zakresie uznania wybranych zarzutów, przygotowujemy odpowiedzi na odwołania oraz reprezentujemy zamawiających podczas rozprawy.

Więcej

Odwołania do KIO – reprezentacja wykonawców

Zapewniamy całościową obsługę prawną związaną z wniesieniem odwołania od decyzji zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analizujemy potencjalne zarzuty oraz oceniamy szanse na wygranie sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Opracowujemy odwołania, wnosimy je oraz reprezentujemy wykonawców podczas rozprawy przed KIO.

Więcej

Regulaminy udzielania zamówień publicznych

Opracowujemy efektywne i przejrzyste procedury wewnętrzne związane z wydatkowaniem środków przez zamawiających. Na życzenie klientów, opracowujemy też wzory dokumentów przetargowych będących załącznikami do regulaminów lub instrukcji zakupowych.

Konsorcja wykonawców

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Opracowujemy umowy oraz porozumienia konsorcjalne, wspieramy konsorcja w kontaktach z zamawiającym.

Konsorcja zamawiających

Zapewniamy obsługę prawną procesów zakupowych organizowanych przez grupy zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia. Opracowujemy porozumienia zamawiających precyzyjnie określające zasady podziału zadań, reprezentacji oraz odpowiedzialności.

Audyty procedur udzielania zamówień

Przeprowadzamy audyty procedur zakupowych. Przygotowujemy raporty podsumowujące, w których formułujemy rekomendacje organizacyjne mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości.

HomeSpecjalizacjeZamówienia i przetargi publiczne

Zamówienia i przetargi publiczne

Obsługujemy zamawiających oraz wykonawców, na etapie przygotowania dokumentacji postępowania (lub przygotowania oferty przetargowej) oraz na każdym następnym etapie procedury przetargowej. Doradzamy zamawiającym publicznym (organizatorom przetargów w trybie ustawy PZP) oraz przedsiębiorcom (spółkom) zobowiązanym do stosowania przepisów PZP lub innych procedur wydatkowania środków.

Nasze doświadczenie obejmuje dużą liczbę postępowań przetargowych. Mieliśmy okazję zapewniać doradztwo prawne w toku złożonych procedur, których przedmiotem były specjalistyczne dostawy lub usługi oraz roboty budowlane o znaczących wartościach.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze zamówień oraz przetargów organizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w oparciu o zasadę konkurencyjności (wydatkowanie środków z funduszy UE). Reprezentujemy Klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz w sporach z instytucjami kontrolującymi wydatkowanie środków z funduszy UE. Występujemy również w roli pełnomocników zamawiających przejmując wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Pomagamy także w opracowywaniu strategii zakupowych, wewnętrznych regulaminów prowadzenia postępowań oraz wzorców dokumentacji przetargowych. Przeprowadzamy audyty procedur udzielania zamówień publicznych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu projektów, których celem jest optymalizacja kosztów zakupowych w przedsiębiorstwach oraz grupach kapitałowych. Doradzaliśmy również przy tworzeniu centrów usług wspólnych w branżach gazowniczej oraz energetycznej.

Co oferujemy?

DORADZTWO DLA ZAMAWIAJĄCYCH

 • Kompleksowa pomoc na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia – w toku sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, wyboru trybu postępowania, formułowania kryteriów udziału oraz oceny ofert, przygotowania ogłoszenia.
 • Pomoc w toku przygotowania dokumentów wewnętrznych zamawiającego: regulaminu udzielania zamówień publicznych, regulaminu pracy komisji przetargowej, planu zamówień publicznych.
 • Sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ dawniej SIWZ) – pomoc w prawidłowym określeniu warunków udziału w postępowaniu, ustaleniu kryteriów oceny ofert.
 • Pomoc w toku weryfikacji ofert składanych przez wykonawców – wsparcie prac komisji przetargowej, doradztwo na etapie negocjacji z oferentami.
 • Pomoc w rozstrzyganiu problemów i wątpliwości prawnych, sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych – analiza oraz interpretacja przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, opiniowanie zasadności odwołań i skarg, sporządzanie oraz wnoszenie odwołań od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg na orzeczenie KIO.
 • Reprezentowanie podczas procedury odwoławczej, przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Warszawie.
 • Doradztwo prawne w przeprowadzaniu zamówień we wszystkich trybach udzielania zamówień.
 • Wsparcie realizacji inwestycji / zamówienia publicznego – analiza umów podwykonawczych, pomoc w rozliczaniu umów i egzekwowaniu roszczeń.

DORADZTWO DLA WYKONAWCÓW

 • Analiza zgodności treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, przygotowywanie pytań oraz wniosków do zamawiającego o zmianę SWZ , zaskarżanie treści SWZ .
 • Wsparcie na etapie sporządzania ofert w postaci tradycyjnej, jak i podczas składaniu ich przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów organizujących pracę i relacje konsorcjum.
 • Sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, składanych w odpowiedzi na ewentualne wezwanie Zamawiającego.
 • Wsparcie prawne w toku procesu negocjacji.
 • Kompleksowe doradztwo prawne w procedurach odwoławczych, sporządzanie odwołań od decyzji zamawiającego, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Przygotowanie skarg do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
 • Bieżące doradztwo prawne podczas realizacji umowy zawartej w wyniku przetargu.

Komu doradzamy?

 • Zamawiającym – instytucjom publicznym oraz przedsiębiorcom zobowiązanym do stosowania PZP
 • Konsorcjom zamawiających – podmiotom, które na podstawie zawartego porozumienia wspólnie organizują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Beneficjentom środków unijnych – przedsiębiorstwom, które uzyskały dotację unijną, zobowiązując się do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z określonymi procedurami, w sposób transparentny i z zachowaniem zasady konkurencyjności
 • Wykonawcom – podmiotom ubiegającym się w procedurze przetargowej o uzyskanie zamówienia
 • Konsorcjom wykonawców – przedsiębiorcom, którzy w oparciu o zawartą umowę konsorcjum dążą do osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego w postaci uzyskania zamówienia publicznego i realizacji umowy

Prawnicy

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Maciej Gramza
Radca prawny

Agata Winiarska
Radca prawny

Marta Illukiewicz
Prawnik, aplikant radcowski

Wybrane projekty

 • Budowy farmy wiatrowej o mocy 15MW – postępowanie PZP
  Doradztwo prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej o mocy 15MW.
 • Obsługa postępowań zakupowych realizowanych w ramach wielu projektów finansowanych z funduszy europejskich
  Doradztwo prawne na rzecz beneficjentów środków unijnych w ramach realizacji kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich – wsparcie prawne procedur zakupowych realizowanych z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
 • Realizacja procedur PZP w imieniu Zamawiającego
  Przeprowadzenie wielu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roli pełnomocnika zamawiającego – spółki Miasta Poznania zajmującej się realizacją inwestycji.
 • Budowa bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 1000 MWe
  Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1000 MWe (wartość zwycięskiej oferty: ponad 6 mld PLN brutto) – doradztwo prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz podmiotu organizującego finansowanie inwestycji.
 • Procedury zakupowe w przedsiębiorstwie branży OZE
  Opracowanie, wdrożenie oraz bieżące wsparcie przy przeprowadzaniu procedur zakupowych (w tym procedur PZP) w przedsiębiorstwie branży OZE.
 • Optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej Enea
  Obsługa prawna projektu „Dobre zakupy” – optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej Enea.
 • Udostępnienie limitu na finansowanie w wysokości 500.000.000 PLN – przetarg PZP
  Kompleksowa obsługa prawna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udostępnienie limitu na finansowanie w wysokości 500.000.000 PLN”.
 • Program Emisji Obligacji Komercyjnych do kwoty 5.000.000.000 PLN – obsługa postępowania o udzielenie zamówienia
  Obsługa prawna procesu udzielenia zamówienia na wykonywanie usług dealerskich, agencyjnych oraz depozytowych w związku z programem emisji obligacji komercyjnych do kwoty 5.000.000.000 PLN emitowanych przez spółkę branży energetycznej.
 • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi reklamowe i marketingowe Obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia obejmujących: wybór agencji wspierającej działania koncernu paliwowo-energetycznego w obszarze ATL i BTL, wybór domu mediowego, wybór agencji marketingu sponsoringowego, wybór agencji wspierającej zamawiającego w działaniach eventowych.
 • Projekt „Polityka Zakupowa” realizowany w grupie kapitałowej sektora paliwowo-energetycznego
  Obsługa prawna projektu obejmującego standaryzację oraz ujednolicenie zasad udzielania i realizacji zamówień w skali grupy kapitałowej oraz ustanowienie spójnej polityki zakupowej dla wszystkich podmiotów grupy.
 • Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy elektrotechniki dla potrzeb utrzymania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej
  Szereg postępowań o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów elektrotechnicznych dla spółek grupy kapitałowej w koncernie paliwowo-energetycznym, np.: dostawy muf i głowic do kabli elektroenergetycznych (nn, SN), dostawy aparatury i osprzętu nn (m.in. bezpieczniki topikowe, instalacyjne, mocy, zwieracze).

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.