Jak traktować wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej?

W ostatnim wpisie pisaliśmy o tym, czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego ma prawo występować samodzielnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca. Dziś natomiast zajmiemy się spółką cywilną i jej statusem w postępowaniu.

Mimo mylącej nazwy, spółka cywilna nie tworzy odrębnych struktur organizacyjnych i  jest jedynie umową zawartą przez jej wspólników. Zgodnie z treścią art. 860 Kodeksu cywilnego spółka cywilna jest stosunkiem prawno-zobowiązaniowym, którego istotą jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Sama spółka cywilna nie posiada przy tym statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z tym przepisem Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Natomiast ta sama ustawa za przedsiębiorców uważa wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z uwagi na to, że spółka cywilna jest jedynie stosunkiem zobowiązaniowym, a nie podmiotem posiadającym zdolność prawną, nie będzie ona mogła być wykonawcą w postępowaniu. Nie oznacza to jednak, że podmioty działające w formie spółki cywilnej nie będą mogły ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Status wykonawców w rozumieniu art. 2 pkt 11 PZP będzie bowiem przysługiwał poszczególnym wspólnikom spółki cywilnej, a nie samej spółce. Wspólnicy tacy, będą traktowani jako wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 PZP.

Takie stanowisko dotyczące statusu spółki cywilnej w postępowaniu zostało jednolicie wyrażone w orzecznictwie Izby. Jego prawidłowość potwierdziła KIO w wyroku z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 695/17. Izba wskazała przy tym na swobodę wyboru najdogodniejszej formy prawnej jaką mogą przyjąć wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne.

Przedsiębiorcy mogą bowiem brać udział w postępowaniu w ramach spółki cywilnej, ale też mogą utworzyć konsorcjum, specjalnie na cele danego postępowania.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl