Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych

PZP przewiduje odrębną procedurę udzielania zamówień w oparciu o umowę ramową w zamówieniach sektorowych. Umowy ramowe funkcjonujące w zamówieniach klasycznych i sektorowych cechuje kilka istotnych różnic, na które warto zwrócić uwagę.

Czym jest umowa ramowa?

Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiających do zawierania umów ramowych. Zgodnie z definicją ustawową, umowa ramowa to umowa zawierana między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Umowa ramowa nie gwarantuje wykonawcom udzielenia zamówienia, a jedynie ustala warunki, na których zamówienie zostanie udzielone.

Regulacja umowy ramowej w zamówieniach sektorowych

Umowa ramowa zawierana w przypadku zamówień klasycznych została uregulowana w rozdziale 1 działu IV. Jednak w odniesieniu do zamówień sektorowych nie stosuje się tych przepisów, a umowa ramowa została uregulowana w sposób szczególny. Do umów ramowych zawieranych przez zamawiających sektorowych znajdują natomiast zastosowanie przepisy dotyczące umów zawarte w dziale VII PZP.

Tryby udzielania

Zamawiającym sektorowym została przyznana większa swoboda w zawieraniu umów ramowych niż w przypadku zamówień klasycznych. Zamawiający sektorowi mogą zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu każdego z trybów udzielania zamówienia sektorowego przewidzianego w ustawie, to jest:

  1. przetargu nieograniczonego,
  2. przetargu ograniczonego,
  3. sektorowych negocjacji z ogłoszeniem,
  4. dialogu konkurencyjnego,
  5. partnerstwa innowacyjnego,
  6. negocjacji bez ogłoszenia,
  7. zamówienia z wolnej ręki.

Tymczasem w przypadku zamówień klasycznych, wykluczone jest zawieranie umów ramowych na podstawie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

Czas trwania

Istotnym przywilejem zamawiających sektorowych jest umożliwienie im zawierania umów ramowych na okres 8 a nie 4 lat. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzą wyjątkowe sytuacje uzasadnione przedmiotem umowy. Na marginesie warto zwrócić uwagę na orzeczenie KIO, w którym Izba uznała, że nawet w przypadku zawarcia umowy ramowej na okres 8 lat zamawiający nie musi przewidzieć w umowie indeksacji wynagrodzenia wykonawcy (wyrok KIO z 30 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1208/17).

Zasada udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej

Zamawiający sektorowi mają też swobodę w określaniu zasad i sposobu udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej, podczas gdy w stosunku do zamawiających udzielających zamówień klasycznych zasady te są szczegółowo uregulowane. Swoboda zamawiających nie oznacza oczywiście całkowitej dowolności. Nadal bowiem musi zostać zapewniony obiektywizm oraz równe traktowanie wykonawców będących stronami umowy ramowej.

Procedura konkurencyjna

W przypadku, gdy umowa ramowa przewiduje, że zamówienie zostanie udzielone po ponownym przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej między wykonawcami będącymi stronami umowy ramowej, zamawiający ma obowiązek poinformować wszystkich wykonawców o wyborze oferty w wyniku przeprowadzenia procedury konkurencyjnej oraz udostępnić tę informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający nie musi natomiast przekazywać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia objętego umową ramową. W tym zakresie obowiązki i prawa zamawiającego sektorowego są analogiczne do tych, które ustawodawca przewidział dla zamówień klasycznych.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl