Zmiana definicji ceny

25 lipca b.r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U., poz. 915), która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z późn. zm.). Art. 19 nowej ustawy zmienia także ustawę – Prawo zamówień publicznych. Zmiana polega tu na uaktualnieniu odesłania zawartego w art. 2 pkt 1 PZP definiującego pojęcie „ceny” na potrzeby prawa zamówień publicznych.

W nadanym nową ustawą brzmieniu, art. 2 pkt 1 PZP wskazuje, że ilekroć w ustawie mowa jest o cenie, należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Wchodząca w życie ustawa modyfikuje jednocześnie samą definicję „ceny”. Według zawartej w niej definicji legalnej „cena” oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Pojęcie to doprecyzowano jednocześnie w art. 3 ust. 2 ustawy, wskazując, że:

„W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl